Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Semyrka Grażyna (gsemyrka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne EZ1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne EZ1A_W16 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne EZ1A_U07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne EZ1A_K07, EZ1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Praktyka składa się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami i technologiami pozyskiwania energii oraz sposobami ochrony środowiska w energetyce. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini student zapoznaje się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE. Wykonuje podstawowe ćwiczenia pozwalające mu na poznanie zasady działania oraz efektywności pracy poszczególnych urządzeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik,
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne,
3. M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak,
4. Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000,
5. Kaiser H.; Wykorzystanie energii słonecznej, AGH 1995,
6. Kotarska K. Kotarski Z.; Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne,
7. Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how,
8. Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich,
9. Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych,
10. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej,
11. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego,
12. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa,
13. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii,
14. J. Frączek (red), 2010, Produkcja biomasy na cele energetyczne,
15. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne.

Informacje odnośnie odwiedzanych miejsc zostaną przekazane w formie elektronicznej przed objazdową częścią zajęć.
Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium w Miękini zostaną przekazane przed wykonywaniem ćwiczeń.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Górecki W., Hałaj E., Kotyza J., Sowiżdżał A., Luboń W., Pełka G., Woś D., Kaczmarczyk M., Hajto M., Kaczmarczyk M., Lachman P., Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: monografia, Kraków, 2015
• Górecki W., Kotyza J., Sowiżdżał A., Luboń W., Pełka G., Hałaj E., Kaczmarczyk M., Woś D., Hajto M., Kaczmarczyk M., Capik M., Poprawa P., Gołębiowska M., Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania energii: monografia, Kraków, 2015
• Luboń W., Pełka G., Marszałek K., Małek A., – Performance analysis of crystalline silicon and cigs phtotovoltaic modules in outdoor measurement. Materiały konferencyjne: II Międzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii, 26-29.V. 2015 r. – Krynica
• Pełka G., Luboń W., Kotyza J., Design and development of portable, low-cost thermal response test device. Materiały konferencyjne: II Międzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii, 26-29.V. 2015 r. – Krynica
• Kaczmarczyk K., Kaczmarczyk M., Pełka G., Luboń W., Będkowska A., Piechowicz Ł., Ciapała B., Blok M., Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Monografia pod redakcją naukową Michała Kaczmarczyka, Kraków, 2015.
• Kotyza J., Pełka G., Luboń W., Exploitation tests of borehole heat exchangers in the laboratory of renewable energy sources in Miekinia – Poland. World Geothermal Congress WGC 2015; 19-24 kwietnia 2015 Australia – Nowa Zelandia.

Informacje dodatkowe:

Brak