Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy automatyki w OZE
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-412-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ożadowicz Andrzej (ozadow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ożadowicz Andrzej (ozadow@agh.edu.pl)
dr inż. Grela Jakub (jgrela@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie z technologiami automatyki budynkowej i przemysłowej wspierającymi wykorzystanie OZE w instalacjach mikrosieci energetycznych, z elementami zarządzania energią – EMS, DSM.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia związane z modułami sterowania obsługującymi ekologiczne i odnawialne źródła energii tj: występujące sygnały, obiekty, regulatory. EZ1A_W11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna własności systemów automatyki oraz ich podstawowe funkcje w zakresie zarządzania energią i komfortem użytkowania źródeł energii i odbiorników. EZ1A_W17, EZ1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i potrafi wykorzystać narzędzia służące integracji funkcji automatyki budynkowej i przemysłowej, w celu realizacji funkcji sterowania i zarządzania energią w mikrosieciach z OZE. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Odpowiedź ustna
M_W004 Zna sposoby projektowania aplikacji dla systemów zarządzania energią oraz komfortem użytkowania budynków i innych obiektów, korzystających z OZE. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Sprawozdanie
M_W005 Student zna metody dyskretyzacji pozwalajace dokonać konwersji układów ciągłych na dyskretne. Student zna podstawy teoretyczne syntezy regulatorów dyskretnych EZ1A_W16, EZ1A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Zna sposoby projektowania odpornych i adaptacyjnych układów sterowania Zna sposoby projektowania układów sterowania ze sterownikami bazującymi na sztucznej inteligencji EZ1A_W16, EZ1A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki dedykowanych realizacji funkcji monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zarządzania energią w mikrosieciach z OZE EZ1A_U12, EZ1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować charakterystyki statyczne i dynamiczne układu wykorzystującego OZE. Potrafi ocenić stabilność układu i skorygować zadany układ wprowadzając odpowiedni regulator. EZ1A_U11, EZ1A_U12, EZ1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi zaprojektować i zrealizować układ sterowania i monitoringu z wykorzystaniem elementów DSM i BMS. Student potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki wspierających wykorzystanie OZE w mikrosieciach. EZ1A_U17, EZ1A_U12, EZ1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować i opracowywać powierzone mu zadania, samodzielnie lub w zespołach, biorąc pod uwagę także aspekty pozatechniczne. Rozumie potrzebę dokształcania, systematyczności i dokładności podczas pracy oraz konieczność zachowania poufności. EZ1A_K01, EZ1A_K03, EZ1A_K07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia związane z modułami sterowania obsługującymi ekologiczne i odnawialne źródła energii tj: występujące sygnały, obiekty, regulatory. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna własności systemów automatyki oraz ich podstawowe funkcje w zakresie zarządzania energią i komfortem użytkowania źródeł energii i odbiorników. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi wykorzystać narzędzia służące integracji funkcji automatyki budynkowej i przemysłowej, w celu realizacji funkcji sterowania i zarządzania energią w mikrosieciach z OZE. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby projektowania aplikacji dla systemów zarządzania energią oraz komfortem użytkowania budynków i innych obiektów, korzystających z OZE. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna metody dyskretyzacji pozwalajace dokonać konwersji układów ciągłych na dyskretne. Student zna podstawy teoretyczne syntezy regulatorów dyskretnych + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna sposoby projektowania odpornych i adaptacyjnych układów sterowania Zna sposoby projektowania układów sterowania ze sterownikami bazującymi na sztucznej inteligencji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki dedykowanych realizacji funkcji monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz zarządzania energią w mikrosieciach z OZE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć i zinterpretować charakterystyki statyczne i dynamiczne układu wykorzystującego OZE. Potrafi ocenić stabilność układu i skorygować zadany układ wprowadzając odpowiedni regulator. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować i zrealizować układ sterowania i monitoringu z wykorzystaniem elementów DSM i BMS. Student potrafi przeprowadzić analizę i syntezę układów automatyki wspierających wykorzystanie OZE w mikrosieciach. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować i opracowywać powierzone mu zadania, samodzielnie lub w zespołach, biorąc pod uwagę także aspekty pozatechniczne. Rozumie potrzebę dokształcania, systematyczności i dokładności podczas pracy oraz konieczność zachowania poufności. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

Podstawowe pojęcia związane z elektrotechniką, układami analogowymi i cyfrowymi.
Podstawy systemów automatyki przemysłowej i budynkowej – funkcje sterowania, sterowniki, moduły wej/wyj.
Standardy sieciowych systemów automatyki – podstawowe pojęcia, organizacja prostych sieci sterowania i monitoringu.
Smart building, smart metering – systemy automatyki w aplikacjach zarządzania energią.
Inteligentne sieci energetyczne – Smart Grid – OZE w lokalnych układach mikrosieci.
Budynki z infrastrukturą OZE – wprowadzenie do systemów zarządzania energią i aktywności strony popytowej – DSM, DR, EMS.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratorium

Technologie automatyki budynkowej i systemów rozproszonych BMS.
Integracja systemu automatyki zrealizowanego w technologii LonWorks oraz KNX.
Integracja liczników energii z interfejsami sieci rozproszonych – podstawowe funkcje smart metering.
Wykorzystanie serwerów automatyki i ich funkcji w zakresie akwizycji danych, alarmowania, diagnostyki mikrocieci.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu: średnia ważona z ocen z dwóch kolokwiów oraz ze sprawozdań opracowanych po ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ocena zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych + ocena aktywności w trakcie wykładu w granicach od 0 do 0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z elektrotechniki – obwody elektryczne prądu stałego i zmiennego, źródła i odbiorniki energii elektrycznej.
Umiejętność korzystania z inżynierskich pakietów integratorskich – komputer PC.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jędrzykiewicz Z.: Teoria sterowania układów jednowymiarowych. Wydawnictwa AGH. Kraków,
2007
Potvin A., F.: Nonlinear Control Design Toobox. The Math Works, Inc. 1994
Górecki H.: Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniem. WNT. Warszawa 1971
Niederliński A. Mościński J.,Ogonowski Z.: Regulacja adaptacyjna. Warszawa, PWN 1995.
Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
2003
Ogata K.: Modern control engineering, Prentice Hall 2002
Dorf R., Bishop R.: Modern Control Systems, 11th edition, Pearson Prentice Hall, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak