Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria elektryczna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-414-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przybliżenie zagadnień z zakresu analizy obwodów elektrycznych oraz zaznajomienie z metodyką pomiarową w układach prądu stałego i przemiennego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego EZ1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych EZ1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego EZ1A_U04, EZ1A_U07 Kolokwium
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych EZ1A_U05, EZ1A_U12, EZ1A_U18 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Analiza obwodów elektrycznych (18 h)

  Definicja obwodu elektrycznego i jego parametrów, prawa Kirchhoffa, obwody prądu stałego i sinusoidalnego, metody analizy obwodów elektrycznych, wykresy wektorowe, modele rzeczywistych elementów systemu elektroenergetycznego.

 2. Metody pomiarów wielkości elektrycznych (3h)

  Omówienie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, indukcyjności i pojemności wybranych rzeczywistych obiektów elektrycznych

Ćwiczenia audytoryjne:

Student w trakcie ćwiczeń audytoryjnych dokonuje obliczeń związanych z analizą obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego, parametrów schematów zastępczych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznaje się z podstawowymi technikami pomiarowymi wybranych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i sinusoidalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona ocen z: egzaminu, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bolkowski S.: „Teoria obwodów elektrycznych”, Wydanie czwarte, WNT, Warszawa.
 2. Osiowski J., Szabatin J.: „Podstawy teorii obwodów” t. I – III”, WNT Warszawa.
 3. Osowski S. Siwek K., Śmiałek M., „ Teoria obwodów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 4. Bolkowski S. i inni: „Teoria obwodów elektrycznych: zadania”, WNT, Warszawa 1998.
 5. Cichowska Z., Pasko M. , „ Zbiór zadań z teorii obwodów”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996.
 6. Miga A., Wantuch A. „Zadania z elektrotechniki. Cz. 1, Obwody prądu stałego”, Wydawnictwa AGH, 2016.
 7. Zatorski A., Sroka R.: „Podstawy metrologii elektrycznej”. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012.
 8. Zatorski A., Rozkrut A.: „Miernictwo elektryczne”. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych. Skrypt AGH nr:1190/1990, 1334/1992, 1403/1994, 1585/1999.
 9. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: „Metrologia elektryczna”. Warszawa, WNT 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bąchorek W., BENESZ M. Influence of sectionalizing switches placement on the continuity of customers power supply. Materiały konferencyjne: Progress in Applied Electrical Engineering (Kościelisko, June 18–22, 2018).
 2. Bachorek W., BENESZ M., Makuch A. Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci.Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737.2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122.
 3. BENESZ M. Zastosowanie metod statystycznych do poprawy jakości dostawy energii elektrycznej. Rozprawy Doktorskie. Monografie. Wydawnictwa AGH, Kraków 2017. e-ISBN: 978-83-7464-991-9.
 4. Nowak W., Szpyra W., tarko R., Mariusz BENESZ. Obliczenia prądów płynących w uziemieniach słupów w czasie zwarć jednofazowych w liniach wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097. 2016 R. 92 nr 6, s. 203–206.
 5. Tarko R., BENESZ M. Nowak W., Szpyra W. Statystyczna analiza zakłóceń zwarciowych dla określenia przekroju żył powrotnych kabli średnich napięć. Przegląd Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097. 2016 R. 92 nr 7, s. 186–189.
 6. Tarko R., Nowak W. BENESZ M. Analysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges. Elektroenergetika 2013: proceedings of the 7-th international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 18–20, 2013. ISBN: 978-80-553-1441-9. — S. 421–424.
 7. BENESZ M., Tarko R. Wykorzystanie metod statystycznych do określenia optymalnego przekroju żyły powrotnej w sieciach kablowych średniego napięcia. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. ISSN 2353-1290. 2012 nr 31, s. 31–34.
 8. Tarko R., Nowak W., Szpyra W. BENESZ M., Makuch A. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce: jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa: Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne.
 9. BENEsz M., Nowa W., Tarko R. Komputerowe modelowanie układów elektroenergetycznych dla symulacji efektów falowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. ISSN 2353-1290. 2008 nr 25, s. 17–20.
Informacje dodatkowe:

Brak