Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-507-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie w tematykę poszukiwania i wykorzystania gazu ziemnego i en. geotermalnej za pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu geologii naftowej i geotermii oraz obliczeń w ramach projektu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod poszukiwawczych wykorzystywanych w prospekcji naftowej EZ1A_W08 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych EZ1A_W13 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań i charakterystyki występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych EZ1A_W02, EZ1A_W01 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych EZ1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zależności prospekcyjne pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi EZ1A_U03, EZ1A_U01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod poszukiwawczych wykorzystywanych w prospekcji naftowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań i charakterystyki występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zależności prospekcyjne pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geneza złóż gazu ziemnego i wód termalnych.
2. Naftowe pułapki złożowe i geotermalne poziomy zbiornikowe.
3. Metody poszukiwań złóż gazu ziemnego i złóż geotermalnych.
4. Konstrukcje otworów wiertniczych gazowych i geotermalnych.
5. Opróbowania poziomów zbiornikowych naftowych i geotermalnych.
6. Dowiercanie horyzontów gazonośnych i hydrotermalnych.
7. Konstrukcje otworów gazowych i geotermalnych w strefie poziomu zbiornikowego.
8. Eksploatacja złóż gazu ziemnego i wód termalnych.
6. Poszukiwanie złóż i analiza parametrów zbiorników wód geotermalnych.
7. Technologia wiercenia i udostępniania złóż wód geotermalnych.
8. Sposoby wykorzystania i techniki eksploatacji wód i energii geotermalnej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Interpretacja profilowań geofizyki otworowej w powiązaniu z parametrami zbiornikowymi- ćwiczenia obliczeniowe.
2. Interpretacja danych sejsmicznych dla poszukiwań złóż gazu ziemnego i wód termalnych-ćwiczenia obliczeniowe.
3. Hydrochemiczna ocena wód złożowych w aspekcie naftowym i geotermalnym-ćwiczenie.
4. Analiza podstawowych parametrów zbiorników wód geotermalnych przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
5. Charakterystyka warunków geotermalnych w analizowanym obszarze – opracowanie na podstawie materiałów publikowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocen z kolokwiów i wykonanych projektów i opracowań.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość metod badań geofizycznych
• Znajomość geologii regionalnej Polski
• Umiejętność obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Levorsen A.I., 1972 – Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne,
Warszawa.
Development Geology Reference Manual – American Association of Petroleum Geologists, 1993
Poradnik górnika naftowego, TomIB – SITPNiG Kraków 2010,
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Poskim – formacje mezozoiku Ministerstwo
Środowiska. ZSE AGH, Kraków.
Soboń J., 1990 – Wybrane problemy wiercenia otworów geotermalnych. Warunki geologiczne wydobycia oraz koncepcje systemów eksploatacyjno-zatłaczających złóż geotermalnych. Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Red. Górecki W. Kraków, 1990.
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Poskim – formacje mezozoiku – Ministerstwo Środowiska. ZSE AGH,Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Strzetelski W., Górecki W., Soboń J., Maćkowski T., (2008) – Geosejsmiczne aspekty
budowy struktury gazonośnej Morawsko w miocenie SE części zapadliska przedkarpackiego.
Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Wyd.
Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków 2008; s. 116.
2. Soboń J., Mietelski J. W., (2008) – Badania gamma spektrometryczne i koncentracji Radonu
nad strefą uskokową w mioceńskiej strukturze gazonośnej Morawska – wschodnia część
zapadliska przedkarpackiego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca
2008. Abstrakty. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków 2008; s. 109.
3. Nagy S., Soboń J. (2007) – Geothermal waters reinjection into sandstones and carbonate
reservoir rocks; p. 347-354. Zeszyty Naukowe AGH: Wiertnictwo, Nafta, Gaz. Tom 24, zeszyt
AGH Kraków 2007 (podstawa pkt., poz. 772 na liście MNiOŚ).
4. Górecki W., Słupczyński K., Soboń J. (2001)- Hydrodynamiczne warunki akumulacji
węglowodorów w podcechsztyńskich kompleksach strukturalnych Pomorza
Zachodniego — Hydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation in sub-Zechstein
structural complexes of Western Pomerania / W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach
podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia :
Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.- s. 223–225.
5. Soboń, J. (2006) – Production-Injection Systems of Geothermal Waters. Design of production
and injection wells completed in the Zone of Geothermal Reservoir Horizon. In: Atlas of
Geothermal Resources in the Polish Lowlands. Mesozoic Formations. Górecki ,W. (eds.),
AGH-UST, Kraków, pp. 70-72, 76-77, 93-94.
6. Soboń, J. (2001) – Koncepcje jednootworowych sytemów eksploatacyjno-zatłaczających dla
hydrotermalnych poziomów zbiornikowyvh. CONFERENCE Kraków 28-29 June 2001:
Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu
XXI. Kraków.
7. Soboń, J. (1990) – Selected Problems of Geothermal Wells Drilling, Geological Conditions of
Exploitation and Concepts of Exploitation-Injection Systems for the Geothermal Aquifers.
In: Atlas of Geothermal Waters of Polish Lowland. Górecki, W. (eds.), ISE AGH Kraków, pp.
186–213.
8. Soboń, J. (1990)-Principles of Optimum Exploitation and Utilization of Used Geothermal
Waters in one-Well and Two-Well System. CONFERENCE Ślesin 26-27 oct. 1990: Possibilities
of the Utilization of Geothermal Waters in Poland with Special Regard to the Mogilno-
Lodz Synclinorium. Soboń, J., Wąs, M. (eds.), AGH Kraków, pp. 93-110.

9. Bujakowski W., Górecki W., Kępińska B., Nagy S., Soboń, J. (2006) – Injection of geothermal
waters back into sandstone and carbonate reservoir. In: Atlas ofGeothermal Resources in
the Polish Lowlands. Mesozoic Formations. Górecki ,W. (eds.), AGH-UST, Kraków, pp. 98-101.
10. Ciągło J., 2007 – Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1/2007. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków; 17-24
11. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
12. Sowiżdżał A., Jasnos J., 2011 – Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem własności leczniczych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
13. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.
14. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak