Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inwestycje wiatrowe - projekt
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-705-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy szczegółowych analiz toku postępowania dla projektowania inwestycji wiatrowych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W044 Student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_W09, EZ1A_W03, EZ1A_W11, EZ1A_U15, EZ1A_U03 Projekt
Umiejętności
M_U035 Student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie EZ1A_W09, EZ1A_W03, EZ1A_U15, EZ1A_U03 Projekt
M_U036 Student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej EZ1A_U13, EZ1A_K07 Projekt
M_U037 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej EZ1A_U13, EZ1A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W044 Student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U035 Student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie - - - + - - - - - - -
M_U036 Student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej + - - + - - - - - - -
M_U037 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy projektowania inwestycji wiatrowych
Regulacje prawne związane z projektowaniem inwestycji wiatrowych
Aspekt środowiskowy projektowania inwestycji wiatrowych
Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć wiatrowych
Analiza ryzyka i wrażliwości projektów wiatrowych
Problemy spotykane przy projektowaniu instalacji wiatrowych
Szczegółowa analiza toku postępowania przy projektowaniu inwestycji wiatrowych na wybranych przykładach

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje projekt instalacji wiatrowej dla konkretnej lokalizacji. Gromadzi niezbędne dane wejściowe oraz analizuje wszystkie aspekty budowy elektrowni wiatrowej (środowiskowe, prawne, ekologiczne, energetyczne). Do realizacji projektu wykorzystuje poznane wcześniej narzędzia (np. programy Retscreen, Wasp).

Efekty kształcenia:
- student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową
- student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie
- student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej
- student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z wykładu +0,4*ocena z projektu
Ocena z wykładu:
1 termin: zaliczenie ustne
2 termin: test zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

•Znajomość podstawowych zasad wykorzystania energii wiatru, zaliczenie przedmiotu Energetyka wiatrowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how
2. Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich
3. Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych
4. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej
5. Szumanowska M., Szumanowski A. –Fotoogniwa i turbiny wiatrowe w systemach energetycznych
6. Soliński I.- Energia wiatru

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Energetyka wiatrowa w liczbach : stan rozwoju w Polsce i innych krajach UE — Wind energy in numbers / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Anna SOWIŻDZAŁ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2011 nr 2, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23. — Dod. afiliacja autorów: GLOBEnergia

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Wykorzystanie siły wiatru jako źródła energii — [Utilization of the wind power as a source of energy] / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 127–129. — Bibliogr. s. 129

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii — [Effective use of renewable energy sources] / Wojciech GÓRECKI, Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Dominika WOŚ, Magda KACZMARCZYK, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Paweł Lachman. — Kraków : SOLGEN Sp. z o. o., 2015. — 144 s.. — Bibliogr. s. 136–140. — ISBN: 978-83-64339-06-6

Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania energii : monografia — [Increasing energy savings and use of unconventional sources as a key to effective energy use : monograph] / Wojciech GÓRECKI, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Elżbieta HAŁAJ, Magda KACZMARCZYK, Dominika WOŚ, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Marek CAPIK, Paweł POPRAWA, Maria GOŁĘBIOWSKA, [et al.]. — Kraków : SOLGEN Sp. z o. o., 2015. — 172 s.. — Bibliogr. s. 166–168. — ISBN: 978-83-64339-07-3

Informacje dodatkowe:

Brak