Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje solarne termiczne - projekt
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
BEZ-1-711-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. EZ1A_W16, EZ1A_U12, EZ1A_U09, EZ1A_U02 Projekt
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych EZ1A_U11, EZ1A_W09, EZ1A_W11, EZ1A_W06 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. EZ1A_U17, EZ1A_U05, EZ1A_U12, EZ1A_U03, EZ1A_U16, EZ1A_U15 Projekt
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji EZ1A_U11, EZ1A_W10, EZ1A_U12, EZ1A_W04, EZ1A_W11, EZ1A_W06, EZ1A_U13 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Student poznaje zjawiska rządzące konwersją energii promieniowania słonecznego na ciepło, aby na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonać projekt. instalacji solarnej.
Poznaje zasady wymiany ciepła oraz jego transportu w instalacjach solarnych.

Ćwiczenia projektowe:

Student na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonyje projekt. instalacji solarnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000.
2. Kaiser H.; Wykorzystanie energii słonecznej, AGH 1995.
3. Kotarska K. Kotarski Z.; Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne,
4. Zawadzki M. (red); 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
5. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.
6. Korner W., Kirhoff W., Schabbach T.; Schulung Sloartermie , Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.`
7. Gruss B., Damm G.; Schulung Photovoltaik, Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnych — Whether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

2 Energia słoneczna — [Solar energy] / Mirosław JANOWSKI // W: Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, EFS Europejski Fundusz Społeczny. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–71. — Bibliogr. s. 70–71

3 Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło obiektu SOLPARKU w miejscowości Kleszczów — Geothermal system of heat support of the SOLPARK facility in Kleszczów / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

4 Integrating a wind- and solar-powered hybrid to the power system by coupling it with a hydroelectic power station with pumping installation / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Magdalena KRZYWDA, Bartłomiej CIAPAŁA, Mirosław JANOWSKI // Energy ; ISSN 0360-5442. — 2018 vol. 144, s. 549–563. — Bibliogr. s. 562–563, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-08. — tekst: https://goo.gl/BCHyuC
5 Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik — [Renewable energy sources in Małopolska : guide] / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; aut.: Aneta Sapińska-Śliwa, Piotr Krzeczkowski, Zdzisław Ząber, Mirosław JANOWSKI, Wiesław Bujakowski, Tomasz ŚLIWA, Sławomir Obidziński. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 2007. — 232 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-924306-1-2

5 Pompa ciepła ekologicznym źródłem ciepła? — [Heating pomp as ecologic heat source?] / Mirosław JANOWSKI // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 28. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

6 Solnečnaâ ènergiâ — [Solar energy] / Mirosław JANOWSKI // W: Podderžka pokazatel’nogo partnerstva po sodejstviû sbalansirovannomu razvitiû : materialy seminara / red. Aneta Sapin’ska-Sliva. — Krakov : Associaciâ gmin Pol’skaâ set’ “Energie Cités”, 2006. — S. 55–72

7 Study of possibilities to store energy virtually in a grid (VESS) with the use of smart metering / Piotr Kolasa, Mirosław JANOWSKI // Renewable and Sustainable Energy Reviews ; ISSN 1364-0321. — 2017 vol. 79, s. 1513–1517. — Bibliogr. s. 1517, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-05. — tekst: https://goo.gl/yvxxDR

8 Superniskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej — Ultra-low-temperature district heating with individual peak heat source in context of covering typical detached house heat demand / Bartłomiej CIAPAŁA, Mirosław JANOWSKI, Jakub JURASZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 R. 57 z. 2, s. 79–91. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/05-ciepala-i-inni.pdf

9 Virtual energy storing system (VESS) and its being in the smart grid system — Wirtualny system przechowywania energii (VESS) za pomocą inteligentnego zarządzania siecią (smart grid) / Piotr Kolasa, Mirosław JANOWSKI // Humanities and Social Sciences ; ISSN 2300-5327. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne ; ISSN: 1234-3684. — 2017 vol. 22 no. 24 [iss.] 3, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167

Informacje dodatkowe:

zaliczenie w terminie semestralnym na podstawie wyników pracy oraz dwa terminy poprawkowe w sesji