Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone studia wyższe z zakresu fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych (informatyka stosowana, elektronika, elektrotechnika itp.) Pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z fizyki (część ogólna i wybrany – jeden z pięciu – obszar szczegółowy). Szczegółowe Informacje: http://www.fis.agh.edu.pl/en/26.html

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Dolny limit ilości studentów:

3

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Doktor
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
osiem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
36
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
 • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia doktoranckie opierają się w dużej mierze na idei kształcenia poprzez aktywny i twórczy udział w badaniach naukowych, prowadzonych w zespołach naukowych Wydziału i Uczelni. Studia te służą rozwojowi kadry naukowej i dydaktycznej AGH (absolwenci, promotorzy). Doktoranci nie tylko mogą ugruntować i rozszerzyć wiedzę przyswojoną podczas wcześniejszych etapów edukacji, ale również prowadzą samodzielne badania, wymagające “logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia” – jak jest to ujęte w tekście Misji AGH
Studia doktoranckie realizują punkt 1 sekcji Nauka (Strategia AGH) (badania na wysokim poziomie), oraz punkt 6 (Wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej). Studia prowadzone są głównie w języku angielskim – por. punkt 4 sekcji Kształcenie (Strategia AGH).

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

6

Semestry kontrolne:
drugi, czwarty, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Obowiązuje rozliczenie roczne. Wpis na kolejny rok studiów następuje pod warunkiem:

 1. zaliczenia lat wcześniejszych (ew. z dopuszczalnym deficytem punktów).
 2. pozytywnej opinia Opiekuna (Promotora) o postępach w realizacji pracy doktorskiej.
Studia indywidualne:

W świetle uchwały RW (kwiecień 2013) dopuszczającej szeroko pojętą obieralność przedmiotów każdy doktorant realizuje indywidualny program studiów.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Uczelni.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Z zakresu nauk fizycznych prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania.

Dodatkowe informacje:
 1. obowiązki dydaktyczne doktoranta:
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szk. Wyższego (z 1.09.2011 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (wrzesień 2013) na doktorancie nie pobierającym stypendium doktorskiego spoczywa obowiązek 14 godzin dydaktyki w ciągu roku akademickiego. Doktoranci pobierający stypendium zobowiązani są do 56 godzin dydaktyki rocznie +
  30 godzin prac związanych z wsparciem i rozwojem dydaktyki Wydziału
 2. przedmioty i kredyty
  Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich AGH rozdział 1: „Przedmioty kursowe mogą zostać zastąpione przez inne przedmioty, na prośbę przez opiekuna naukowego, za zgodą kierownika studiów doktoranckich.” Decyzję o takiej zamianie podejmuje każdorazowo Kierownik SD, analizując między innymi zgodność liczby kredytów ECTS oraz kwestię osiągnięcia efektów kształcenia.
 3. język studiów
  Przedmioty, przy których pojawia się nazwa w języku angielskim są prowadzone w tym języku (nie dotyczy Praktyki Zawodowej)