Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dydaktyka fizyki
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JFI-3-103-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Doktorant uczy się prowadzić samodzielnie zajęcia audytoryjne i laboratoryjne z podstaw fizyki, przekazywać w sposób zrozumiały posiadaną wiedzę oraz oceniać postępy i wiedzę studentów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. FI3A_W03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. FI3A_U01
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. FI3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. FI3A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat obowiązujących zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada wiedzę dotyczącą sposobów przekazywania posiadanych umiejętności z zakresu fizyki. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student potrafi rozwiązywać zadania i przekazywać tę umiejętność grupie, potrafi wyjaśniać wątpliwości dotyczące rozwiązania, tłumaczyć niezrozumiałe terminy naukowe. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność nieustannego pogłębiania i uaktualniania swoich wiadomości celem jak najlepszego przekazania ich w procesie nauczania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów AGH

1. Wprowadzenie
-podstawowe prawa i obowiązki studentów wynikające z Regulaminu Studiów
-podstawowe prawa i obowiązki prowadzącego wynikające z Regulaminu Studiów
-organizacja zajęć dydaktycznych na WFIS
-rodzaje zajęć (wykład, seminarium, zajęcia audytoryjne, konwersatorium, laboratorium, praktyka, projekt)
-Wirtualna Uczelnia
2. Plan prowadzenia zajęć dydaktycznych
-ustalanie zakresu przerabianego materiału z osobą odpowiedzialną za przedmiot (wykładowcą, kierownikiem laboratorium, itp)
-opracowanie wymagań obowiązujących studentów (dot. nieobecności uspraw. i nieusprawiedliwionych, poprawek, odrabiania zajęć, kryteriów oceniania) zgodnych z syllabusem dla danego przedmiotu
-prowadzenie listy obecności i ocen cząstkowych, strony internetowej z bieżącymi informacjami dla studentów, konsultacji
3. Technika efektywnego prowadzenia zajęć
-dobra komunikacja pomiedzy prowadzącym a studentami (głośna, wyraźna mowa, mówienie w stronę audytorium, zapiski na tablicy dostosowane do stopnia percepcji grupy, dopasowanie używanego nazewnictwa do stopnia zaawansowania grupy)
-podtrzymywanie, przykuwanie uwagi grupy (zwracanie się do konkretnej osoby, ilustrowanie poprzez podawanie przykładów i zastosowań z życia codziennego)
4. Trudności, jakie najczęściej można napotkać
-brak potrzebnego aparatu matematycznego
-wiadomości na wykładzie podążają za ćwiczeniami, zamist wyprzedzać
-bardzo mała liczba godzin wykładu w stosunku do liczby godzin ćwiczeń i materiału wymaganego na egzaminie
-niesubordynacja grupy
-nierealistyczne/idealistyczne wymagania wykładowcy
-przeszkody zewnętrzne (duszne pomieszczenie, późne godziny zajęć, słabo widoczna tablica, itp)
5. przygotowywanie opracowań i publikacji naukowych

Zajęcia seminaryjne:
Praktyczne aspekty prowadzenie zajęć dla studentów wszystkich kierunków AGH

Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych.
-Prowadzenie strony internetowej z uaktalnianymi informacjami dla studentów (godziny konsultacji, kontakt, problemy i zadania do rozwiązywania na ćwiczeniach
-dobór zadań odpowiednich do kierunku studiów, poziomu zaawansowania studentów i wymagań wykładowcy
-ćwiczenia w tłumaczeniu zadań ze zbiorów zadań sprzed roku 2000 na język potoczny zrozumiały dla obecnych studentów
-klarowny sposób rozwiązywania i zapisu rozwiązania zadań

Praktyczne zajęcia przygotowujace do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.
-regulamin pracowni
-organizacja pracowni
-skrypty, podręczniki, internetowe opisy ćwiczeń
-protokoły ćwiczeń – sposób oceniania
-specyfika pracy z grupą laboratoryjną wynikający z ograniczeń czasowych dla zajęć laboratoryjnych
-sprawdzanie przygotowania teoretycznego grupy laboratoryjnej
-symulowane prowadzenie zajęć na pracowni wraz z omówieniem i wykonaniem zadań laboratoryjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 154 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 42 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 32 godz
Przygotowanie do zajęć 52 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie uzyskuje doktorant, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z trzech części zajęć przygotowujących do:
1.Komunikacji z grupą ćwiczeniową (KO)
2.Prowadzenia zajęć audytoryjnych (ZA)
3.Prowadzenia laboratorium fizycznego (LF)

OK = (KO+ZA+LF)/3

Powyższa średnia odpowiada ocenie zgodnej z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna znajomość fizyki i matematyki odpowiadająca zakresowi wiedzy obowiązującemu dla Studiów III Stopnia z Fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne na stronie internetowej WFIS
2. Opisy ćwiczeń i metod opracowania danych umieszczone na portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/
3. red. A.Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
Student, który z powodu choroby lub innych usprawiedliwionych powodów opuści zajęcia, zobowiązany jest do wykonania zaległych zadań seminaryjnych i przedstawienia ich do oceny prowadzącemu przedmiot. W przypadku opuszczenia wykładu, student zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wykładu oraz indywidualnej dyskusji z prowadzącym przedmiot, dotyczącej treści wykładu, w ramach godzin konsultacji. Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na co najmniej 18h zajęć oraz wykonał zadania seminaryjne przewidziane programem.