Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminar in Contemporary Physics II: nuclear and high energy physics
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JFI-3-401-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki jądrowej dla celów energetyki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of nuclear physics for energy production FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN) Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) FI3A_W01, FI3A_W04, FI3A_W03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it FI3A_U01, FI3A_U03 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report FI3A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. FI3A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment FI3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realises the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. FI3A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. FI3A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki jądrowej dla celów energetyki. Demonstrates knowledge on current developments in utilization of nuclear physics for energy production - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN) Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć. Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Realises the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. - - - - - + - - - - -
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem. Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W trakcie seminarium zostanie zaproponowane do samodzielnego lub w zespole, przygotowania i opracowania 10 tematów obejmujących następujące problemy:
Aktualnie pracujące i planowane na przyszłość rozwiązania w energetyce jądrowej (2 tematy),
Perspektywy i aktualny stan badań nad fuzją jądrową.
Elektrownie akceleratorowe – wzmacniacze energii,
Akceleratory cząstek i lasery na swobodnych elektronach
Aktualne wyniki LHC i Model Standardowy,
Kosmologiczne aspekty badań cząstek elementarnych,
Promieniowanie kosmiczne,
Narzędzia i wyniki współczesnej kosmologii obserwacyjnej (2 tematy)

presentation and discussion of the subjects – problems handed-out to the Ph.D. students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation 0.5, prepared work 0.5; an active participation in seminars may enhance the grade (by one point at the most).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nature
2. Physics Today
3. Europhysics News
4. Scientific American
5. CERN website
6. Internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak