Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia dydaktyczne IV
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JFI-3-405-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W ramach zajęć doktoranci realizują zagadnienia objęte przedmiotem w formie ćwiczeń audytoryjnych lub laboratoriów. Celem zajęć jest również doskonalenie umiejętności dydaktyczne doktorantów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. FI3A_W03, FI3A_W02
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. FI3A_W03, FI3A_W02
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. FI3A_W03, FI3A_W02
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). FI3A_W01, FI3A_W03, FI3A_W02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. - - - - - - + - - - -
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie zajęć uzyskuje się na podstawie rozliczenia godzin dydaktycznych zgodnie z przedstawionym kierownikowi SD-Fizyka harmonogramem prowadzonych zajęć. Rozliczenie jest po zakończonym roku akademickim.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział (I semestr) lub zaliczenie (semestry II-VIII) obowiązkowego kursu “Dydaktyka fizyki”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.