Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa I
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JFI-3-503-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szafran Bartłomiej (bszafran@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przygotować plan zajęć ze studentami. FI3A_W03
M_U002 Doktorant potrafi prowadzić zajęcia w sposób przystępny i przyjazny dla studentów FI3A_W03
M_U003 Doktorant potrafi ocenić pracę studentów i opanowanie przez nich wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu FI3A_W03 Aktywność na zajęciach
M_U004 Doktorant potrafi wyjaśnić wątpliwości studentów w ramach przedmiotu oraz dotyczące wykonywanych na ćwiczeniach zadań FI3A_W03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przygotować plan zajęć ze studentami. - - - - - - - - - + -
M_U002 Doktorant potrafi prowadzić zajęcia w sposób przystępny i przyjazny dla studentów - - - - - - - - - + -
M_U003 Doktorant potrafi ocenić pracę studentów i opanowanie przez nich wiedzy w zakresie prowadzonego przedmiotu - - - - - - - - - + -
M_U004 Doktorant potrafi wyjaśnić wątpliwości studentów w ramach przedmiotu oraz dotyczące wykonywanych na ćwiczeniach zadań - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń laboratoryjnych lub audytoryjnych do wykładu promotora lub innego pracownika Wydziału, w szczególności na I stopniu studiów. W ramach zajęć doktoranci kontaktują się z wykładowcą oraz prowadzą konsultacje dla studentów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia. Ocenę wystawia kierownik studiów doktoranckich lub odpowiedni prodziekan na podstawie informacji przekazanych mu przez osoby kontaktujące się z doktorantem jako nauczycielem akademickim.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak