Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ph.D. Seminar
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
JFI-3-701-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Doktorant raz w roku prezentuje referat na temat dziedziny badań, którą się zajmuje oraz własnych wyników uzyskanych pod kątem rozprawy doktorskiej i uczestniczy w prezentacjach innych doktorantów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje FI3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu FI3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Referat
Umiejętności
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie FI3A_U01, FI3A_U02
M_U002 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. FI3A_U01, FI3A_U02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
seminarium

Seminaria mają formę bloków, które będą odbywać się raz lub dwa razy w ciągu roku akademickiego. Doktoranci przygotowują prezentację dotyczącą tematyki badań, którymi się zajmują oraz referują własne wyniki uzyskane pod kątem przyszłej pracy doktorskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 20 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie z seminarium uzyskuje się na podstawie:
1/ wygłoszenia referatu,
2/ udziału w warsztatach naukowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH w tzw. bazie Bibliografii Publikacji Pracowników AGH: http://bpp.agh.edu.pl/.

Informacje dodatkowe:

Brak