Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrazowe techniki pomiarowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
DGK-1-511-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Borowiec Natalia (nboro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
dr inż. Borowiec Natalia (nboro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu Student poznaje obrazowe techniki pomiarowe, czyli sposoby pozyskiwania i przetwarzania “chmur punktów”.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe formaty zapisu danych laserowych, zna zagadnienia związane z konwersją i kompresją danych GK1A_W11 Odpowiedź ustna
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych operacjach na chmurze punktów: wizualizacji,filtracji, klasyfikacji GK1A_W11 Odpowiedź ustna
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawach generowania numerycznych modeli terenu, numerycznych modeli pokrycia terenu i znormalizowanych numerycznych modeli pokrycia terenu GK1A_W11 Odpowiedź ustna
M_W004 Student zna zasady łączenia chmur punktów naziemnego skaningu laserowego GK1A_W11 Kolokwium
M_W005 Student posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji metodą skaningu laserowego i fotogrametrii GK1A_W11 Kolokwium
M_W006 Student posiada wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać podstawowe parametry skanerów. GK1A_W11 Kolokwium
M_W007 Student potrafi wykonać podstawowe analizy przestrzenne na chmurze punktów w wybranych oprogramowaniach GK1A_W15, GK1A_W20 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności zarządzania danymi laserowymi w oprogramowaniach typu Open Source i komercyjnych GK1A_U09 Projekt
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe operacje nachmurze punktów w oprogramowaniach typu OpenSource i komercyjnych GK1A_U15 Projekt
M_U003 Student posiada umiejętności generowania numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu w wybranych oprogramowaniach GK1A_U15 Projekt
M_U004 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów naziemnym skanerem laserowym. GK1A_U08, GK1A_U20, GK1A_U10 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym. GK1A_K03, GK1A_K05 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe formaty zapisu danych laserowych, zna zagadnienia związane z konwersją i kompresją danych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych operacjach na chmurze punktów: wizualizacji,filtracji, klasyfikacji - - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawach generowania numerycznych modeli terenu, numerycznych modeli pokrycia terenu i znormalizowanych numerycznych modeli pokrycia terenu + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna zasady łączenia chmur punktów naziemnego skaningu laserowego + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji metodą skaningu laserowego i fotogrametrii - - - + - - - - - - -
M_W006 Student posiada wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać podstawowe parametry skanerów. + - - + - - - - - - -
M_W007 Student potrafi wykonać podstawowe analizy przestrzenne na chmurze punktów w wybranych oprogramowaniach - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności zarządzania danymi laserowymi w oprogramowaniach typu Open Source i komercyjnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe operacje nachmurze punktów w oprogramowaniach typu OpenSource i komercyjnych - - - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności generowania numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu w wybranych oprogramowaniach - - - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów naziemnym skanerem laserowym. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przegląd obrazowych technik pomiarowych – wprowadzenie, definicje, przykłady.
Omówienie podstawowych zagadnień związanych z obrazowymi technikami pomiarowymi. Podział metod pozyskiwania danych obrazowych (pułap satelitarny, lotniczy i naziemny). Formaty zapisów danych. Przedstawienie metod zarządzania plikami, konwersja formatów, kompresja danych i wstępnej obróbki. Przykłady praktycznych zastosowań.
2. Produkty otrzymane w wyniku zastosowania obrazowych technik pomiarowych Omówienie jakie produkty można otrzymać z wykorzystaniem obrazowych technik pomiarowych (metody, klasyfikacje). Chmura punktów, a obraz – jak powstaje, cechy, wykorzystanie, zastosowanie. Sposoby i różnice otrzymywania chmury punktów z matchingu, a ze skaningu laserowego w aspekcie wymagań dokładnościowych i ekonomicznych.
Generowanie NMT, NMPT, zNMPT, zagadnienia interpolacji, reguły generowania modeli drzew.
3. Integracja danych obrazowych z innymi metodami pomiarowymi Omówienie zagadnienia integracji danych skaningowych z danymi fotogrametrycznymi oraz innymi technikami pomiarów bezpośrednich (niwelacja, tachimetria). Podstawy teoretyczne i przykłady praktycznych rozwiązań integracji.

Ćwiczenia projektowe:

Zajęcia projektowe podzielone zostaną na dwie część pierwsza będzie obejmowała opracowywanie danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego, druga część to opracowywanie danych z naziemnego skaningu laserowego.
1. Tematyka obejmująca opracowanie danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego:
Charakterystyka danych LSL
Aspekty praktyczne zarządzania plikami, konwersji formatów, kompresji danych.
Pozyskiwanie informacji o chmurze punktów, zasięgu geograficznym, gęstości.
Podstawowe operacje na chmurze LSL.
Wykorzystanie danych lidarowych w aspektach inżynierskich.
Generowanie NMT , zNMPT i NMPT
Aspekty praktyczne generowania modeli.
Wyznaczenie modelu koron drzew i określenie podstawowych parametrów statystycznych.

2. Tematyka obejmująca opracowanie danych pochodzących z naziemnego skaningu laserowego:
Pokaz kameralny sprzętu.
Wykonanie pomiarów terenowych skanerem.
Rejestracja chmur punktów.
Filtrowanie chmur punktów. Kolorowanie chmur punktów.
Wektoryzacja chmur punktów.
Meshowanie chmur punktów.
Orto z chmur punktów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Udział w wykładach 7 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego, odpowiedzi ustnych i ocen z projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Shan J., Toth Ch. K., 2009. Topographic laser ranging and scanning. Principles and Processing. CRC
Press. Boca Raton, London, New York 2009.
Kurczyński Z. “Fotogrametria”, PWN, 2014.
Kurczyński Z., Preuss R.: “Podstawy Fotogrametrii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Borowiec N.: “Modelowania kształtów dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego”. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków 2010.

Rzonca A.: “Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych”. Rozprawa doktorska, AGH Kraków, 2008.

Informacje dodatkowe:

Brak