Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GIS 4D
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
DGK-1-512-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia 3D GIS i 4D GIS, zna podstawy teoretyczne przechowywania, przetwarzania, wizualizacji oraz udostępniania danych i 3 i 4D GIS GK1A_W11, GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W02, GK1A_W08, GK1A_W15 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać rozszerzenia ArcGIS: Spatial Analyst, 3D analyst, CityEngine GK1A_U22, GK1A_U08, GK1A_U04, GK1A_U10 Wykonanie projektu
M_U002 Umie zapisywać, przetwarzać, wizualizować oraz udostępniać dane i 3 i 4D GIS GK1A_U08, GK1A_U04, GK1A_U10, GK1A_U14, GK1A_U15, GK1A_U16 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia modeli 3D i 4D w podejmowaniu decyzji i marketingu GK1A_K08, GK1A_K03, GK1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia 3D GIS i 4D GIS, zna podstawy teoretyczne przechowywania, przetwarzania, wizualizacji oraz udostępniania danych i 3 i 4D GIS + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać rozszerzenia ArcGIS: Spatial Analyst, 3D analyst, CityEngine - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zapisywać, przetwarzać, wizualizować oraz udostępniać dane i 3 i 4D GIS - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia modeli 3D i 4D w podejmowaniu decyzji i marketingu + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Modelowanie 3D w czasie

  GIS 4D. Modelowanie obiektów w czasie, forma zapisu w systemach GIS. Wizualizacje, analizy zmian Funcjonalność Esri CityEngine w zakresie tworzenia inteligentnych miast. Wybrane studia przypadków.

 2. Modelowanie w systemach GIS

  Modelowanie obiektów w CAD i GIS. Modele 2D i 2.5D. Numeryczne modele terenu. Przechowywanie, wizualizacje, analizy i udostępnianie. Funkcjonalność ArcGIS Spatial Analyst w zakresie przetwarzania NMT. Wybrane studia przypadków.

 3. 3D GIS

  Modelowanie obiektów 3D w GIS (Multipatch Feature, Voxel). Funkcjonalność ArcGIS 3D Analyst (sferyczne wizualizacji 3D, animacje, edytowanie danych wektorowych w przestrzeni 3D, przeglądanie i tworzenie KML, przeglądanie danych ze skaningu laserowego). Wybrane studia przypadków.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Analizy z wykorzystaniem NMT

  Analiza NMT w modelu wektorowym i rastrowym, wizualizacje. ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst.

 2. Analizy zmian

  Analizy zmian w modelu voxelowym i wektorowym. Wizualizacje 4D. Zapisywanie danych przestrzennych GIS w wymiarze 4D.

 3. Tworzenie inteligentnych miast

  Esri CityEngine: transformacja danych GIS 2D do modeli miast 3D, analizy 3D na modelach miasta, udostępnianie modeli w sieci.

 4. Tworzenie modeli 3D

  Tworzenie obiektów 3D z wykorzystaniem modelu 2D. Import/export danych 3D (SketchUp, Google Earth, 3D Studio, AutoCAD, WRML).

 5. Wykonanie projektu

  Tworzenie modelu 3D w określonym kroku czasowym.
  Zapis danych w 4D GIS.
  Wizualizacje i animacje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 7 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na zakończenie zajęć student otrzymuje ocenę z projektu oraz oceną końcową.
Ocena końcowa jest wystawia na podstawie indywidualnego zaliczenia projektu, w ramach którego sprawdzane są umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw ArcGIS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

GEOG 245: Geographic Information Systems, Lab 08 – F11, Tutorial 8 – Raster Data Analysis http://www.colgate.edu/portaldata/imagegallerywww/9f6bbcda-184d-4f20-bf0f-05069a418363/ImageGallery/15_GEOG245_Tutorial8.pdf
3D Analyst Tutorial – ArcGIS Server Help – http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/pdf/3d-analyst-tutorial.pdf
CityEngine tutorial – http://desktop.arcgis.com/en/cityengine/latest/tutorials/introduction-to-the-cityengine-tutorials.htm

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia projektowe składają się z dwóch części. W pierwszej student zapoznaje się z funkcjonalnością: Spatial Analyst, 3D Analyst, CityEngine. W drugiej wykonywany jest indywidualny projekt modelowania 4D GIS, na podstawie którego wystawiana jest ocena na zaliczenie zajęć.