Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-108-GI-s
Nazwa:
RTK GPS w zastosowaniach inżynierskich
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat instrumentarium i osprzętu do pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_W002 zna sposoby konfiguracji i rodzaje parametrów konfiguracyjnych odbiorników satelitarnych GK2A_W03, GK2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 rozróżnia pomiary RTK GPS i RTN GK2A_W03, GK2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 posiada wiedzę na temat transmisji danych w czasie rzeczywistym GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji
M_W005 zna sposoby zarządzania danymi odbiorników satelitarnych GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 zna systemy GBAS dostępne w Polsce GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W007 wie jak zdefiniować lokalny układ odniesienia GK2A_W03, GK2A_W05, GK2A_W08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W008 zna sposoby obliczania parametrów transformacji do układów lokalnych GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W009 zna możliwości wykorzystania pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym w pomiarach geodezyjnych GK2A_W03, GK2A_W05, GK2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_W010 zna czynniki zagrażające jakości pozycjonowania w pomiarach RTK GPS/RTN GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_W011 rozumie istotę zalet pomiarów RTK GPS/RTN oraz ograniczenia ich zastosowania GK2A_W03, GK2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_W012 wie jak wykonywać realizacyjne i inwentaryzacyjne pomiary RTK GPS/RTN GK2A_W03, GK2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_W013 zna rodzaje systemów sterowania drogowymi maszynami budowlanymi GK2A_W03, GK2A_W05 Kolokwium
M_W014 zna przepisy regulujące wykonywanie pomiarów RTK GPS/ RTN w Polsce GK2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać sprzęt zależnie od rodzaju pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym GK2A_U09, GK2A_U12 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi odpowiednio skonfigurować odbiornik satelitarny GK2A_U12, GK2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi odpowiednio skonfigurować parametry transmisji danych w czasie rzeczywistym GK2A_U12, GK2A_U16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi przygotować dane dla odbiornika satelitarnego GK2A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi zdefiniować lokalny układ odniesienia w odbiorniku satelitarnym oraz oprogramowaniu firmowym GK2A_U12, GK2A_U16 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 potrafi obliczyć parametry transformacji w odbiorniku satelitarnym i oprogramowaniu firmowym GK2A_U12, GK2A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 potrafi dobrać rodzaj pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym do warunków i celu pomiarów GK2A_U12, GK2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_U008 potrafi odpowiednio skonfigurować i wykorzystać aplikacje inżynierskie kontrolera odbiornika satelitarnego GK2A_U12, GK2A_U16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_U011 umie wykorzystać synergię pomiarów klasycznych i RTK GPS/RTN GK2A_U12, GK2A_U16 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U012 umie przygotować dane do realizacji przestrzennego projektu trasy drogowej GK2A_U12, GK2A_U16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań pomiarowych z wykorzystaniem możliwości oprogramowania odbiorników GNSS GK2A_K01, GK2A_K02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 posiada przygotowanie do oceny możliwości wykorzystania pomiarów satelitarnych w geodezyjnej obsłudze inwestycji GK2A_K01, GK2A_K02 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_K003 posiada przygotowanie do organizowania i kierowania pomiarami RTK GPS/RTN GK2A_K01, GK2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_K004 jest przygotowany do pracy w zespole i potrafi współpracować GK2A_K01, GK2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_K005 rozumie istotności zagrożeń dla jakości pozycjonowania w pomiarach RTK GPS/ RTN GK2A_K01, GK2A_K02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K006 ma świadomość konieczności kontroli wyników pomiarów RTK GPS/RTN i odpowiedzialności za ich wyniki GK2A_K01, GK2A_K02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat instrumentarium i osprzętu do pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym + - + - - - - - - - -
M_W002 zna sposoby konfiguracji i rodzaje parametrów konfiguracyjnych odbiorników satelitarnych + - + - - - - - - - -
M_W003 rozróżnia pomiary RTK GPS i RTN + - + - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę na temat transmisji danych w czasie rzeczywistym + - + - - - - - - - -
M_W005 zna sposoby zarządzania danymi odbiorników satelitarnych - - + - - - - - - - -
M_W006 zna systemy GBAS dostępne w Polsce + - + - - - - - - - -
M_W007 wie jak zdefiniować lokalny układ odniesienia - - + - - - - - - - -
M_W008 zna sposoby obliczania parametrów transformacji do układów lokalnych + - + - - - - - - - -
M_W009 zna możliwości wykorzystania pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym w pomiarach geodezyjnych + - + - - - - - - - -
M_W010 zna czynniki zagrażające jakości pozycjonowania w pomiarach RTK GPS/RTN + - + - - - - - - - -
M_W011 rozumie istotę zalet pomiarów RTK GPS/RTN oraz ograniczenia ich zastosowania + - + - - - - - - - -
M_W012 wie jak wykonywać realizacyjne i inwentaryzacyjne pomiary RTK GPS/RTN - - + - - - - - - - -
M_W013 zna rodzaje systemów sterowania drogowymi maszynami budowlanymi + - + - - - - - - - -
M_W014 zna przepisy regulujące wykonywanie pomiarów RTK GPS/ RTN w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać sprzęt zależnie od rodzaju pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi odpowiednio skonfigurować odbiornik satelitarny + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi odpowiednio skonfigurować parametry transmisji danych w czasie rzeczywistym + - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi przygotować dane dla odbiornika satelitarnego - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi zdefiniować lokalny układ odniesienia w odbiorniku satelitarnym oraz oprogramowaniu firmowym + - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi obliczyć parametry transformacji w odbiorniku satelitarnym i oprogramowaniu firmowym - - + - - - - - - - -
M_U007 potrafi dobrać rodzaj pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym do warunków i celu pomiarów + - + - - - - - - - -
M_U008 potrafi odpowiednio skonfigurować i wykorzystać aplikacje inżynierskie kontrolera odbiornika satelitarnego - - + - - - - - - - -
M_U011 umie wykorzystać synergię pomiarów klasycznych i RTK GPS/RTN - - + - - - - - - - -
M_U012 umie przygotować dane do realizacji przestrzennego projektu trasy drogowej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań pomiarowych z wykorzystaniem możliwości oprogramowania odbiorników GNSS + - + - - - - - - - -
M_K002 posiada przygotowanie do oceny możliwości wykorzystania pomiarów satelitarnych w geodezyjnej obsłudze inwestycji + - + - - - - - - - -
M_K003 posiada przygotowanie do organizowania i kierowania pomiarami RTK GPS/RTN + - + - - - - - - - -
M_K004 jest przygotowany do pracy w zespole i potrafi współpracować - - + - - - - - - - -
M_K005 rozumie istotności zagrożeń dla jakości pozycjonowania w pomiarach RTK GPS/ RTN + - + - - - - - - - -
M_K006 ma świadomość konieczności kontroli wyników pomiarów RTK GPS/RTN i odpowiedzialności za ich wyniki + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Systemy nawigacji satelitarnej, metody satelitarnego wyznaczania pozycji i procedury pomiarowe
 2. Parametry sprzętu do pomiarów satelitarnych oraz parametry konfiguracyjne odbiorników satelitarnych w pomiarach w czasie rzeczywistym
 3. Istota pomiarów RTK GPS oraz RTN. Tryby pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym
 4. Systemy GBAS w Polsce. Metody pozycjonowania w pomiarach RTN
 5. Odbiornik satelitarny w pomiarach RTK GPS i RTN (REF, ROV)
 6. Metody rozwiązywania nieoznaczoności pomiarów fazowych
 7. Czynniki zagrażające możliwości i dokładności wykonania pomiarów RTK GPS
 8. Analiza jakości wyznaczania pozycji z pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym
 9. Systemy i układy odniesienia. Metody definiowania lokalnego układu odniesienia i parametrów transformacji w odbiorniku GPS i oprogramowaniu
 10. Transmisja danych w pomiarach RTK GPS i RTN
 11. Satelitarne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne w czasie rzeczywistym. Aplikacje inżynierskie w odbiornikach satelitarnych
 12. Niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym
 13. Synergia pomiarów naziemnych i satelitarnych
 14. Systemy sterowania maszynami budowlanymi
 15. Praktyka pomiarowa w aspekcie regulacji prawnych w zakresie wykonywania i opracowywania pomiarów satelitarnych (STS, RTK, RTN)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Praktyczne zapoznanie się z zestawami pomiarowymi RTK GPS/GNSS
 2. Konfiguracja zestawu pomiarowego do pomiarów RTK oraz RTN
 3. Transmisja danych w pomiarach RTK GPS
 4. Realizacja lokalnych układów odniesienia i obliczanie parametrów transformacji w odbiornikach GPS i oprogramowaniu firmowym
 5. Zarządzanie danymi, import – eksport danych
 6. Realizacyjne i inwentaryzacyjne pomiary RTK i RTN
 7. Zastosowanie aplikacji inżynierskich odbiorników GNSS w pomiarach geodezyjnych
 8. Synergia łącznego wykorzystania pomiarów RTK GPS i naziemnych w pomiarach geodezyjnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=(0.6*kolokwium + 0.4*poprawione_kartkówki) +(efekty poniższych warunków)
Do kolokwium zaliczeniowego można przystąpić tylko w przypadku braku jakichkolwiek zaległości z semestru i max. 2 nieobecnościach na zajęciach
wszystkie tematy muszą być oddane najpóźniej do końca 1 cz. sesji (przed wakacjami) pod rygorem braku zaliczenia przedmiotu!
obniżanie stopnia z przedmiotu za nieterminową realizację tematów -0.5 stopnia za każdy nieterminowy temat
obniżanie stopnia z przedmiotu za każdą kolejną poprawę tematu -0.5 stopnia
aktywność i zaangażowanie w realizację zajęć do +0.5 stopnia
Stwierdzenie cudzego autorstwa tematu – brak zaliczenia przedmiotu
Opcjonalna możliwość zaliczenia przedmiotu bez konieczności pisania kolokwium zaliczeniowego przy spełnieniu ściśle określonych warunków.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Korespondencja z prowadzącym przedmiot wg obligatoryjnej konwencji podanej na 1. zajęciach
Obowiązek znajomości treści strony przedmiotu.
Odrabianie zaległości – realizacja zaległych zadań pomiarowych w terminie indywidualnie uzgodnionym z prowadzącym, poza zajęciami, wyłącznie w semestrze.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. GUGiK, Zalecenia Techniczne. Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Warszawa 2011
2. GUGiK, Poradnik użytkownika. Wyd. 2, poprawione i uzupełnione. Warszawa 2013
3. GUGiK, Transpol wersja 2.06. Metody, algorytmy i opis programu. Warszawa 2013
4. Leica AG: Leica Geo Office. Leica AG, Heerbrug, Switzerland 2008
5. Leica AG: Newsletters od 2001 – . http://www.leica-geosystems.com
6. Instrukcja Techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami
7. Kleusberg A., Teunissen P.J.G: GPS for Geodesy. 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 1998
8. Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J.: GPS Theory and Practice Fifth revised edition. Springer-Verlag Wien New York 2001
9. Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2006
10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Uznański A.: Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPS. Półrocznik Geodezja t.12, z. 1/2006
2. Uznański A.: Satelitarne techniki pomiarów. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Krakowie Nr 91 (zeszyt 149), ss.611-632, Kraków 2009Wytyczne techniczne G-1.10: Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, GUGiK,Warszawa 2001.
3. Uznański A.: Aplikacje inżynierskie dostępne w odbiornikach GPS. Półrocznik AGH Geodezja, t. 8, z. 1, Kraków 2002
4. Uznański A.: Wybrane zagadnienia teletransmisji danych w pomiarach RTK GPS. Geomatics and Environmental Engineering vol. 1, no. 4, 2007 AGH University of Science and Technology Press, Cracow 2007
5. Uznański A.: Transmisja danych w pomiarach RTK GPS Systemem GPS 500. Geomatics and Environmental Engineering vol. 1, no. 3, 2007 AGH University of Science and Technology Press, Cracow 2007Uznański A.: Quality Control of geodetic network at Leica Geo Office. Geomatics and Environmental Engineering vol. 2, no. 1, 2008 AGH University of Science and Technology Press, Cracow 2008
6. Uznański A.: Estymacja precyzji i dokładności wyników RTN w odniesieniu do sieci ASG-EUPOS. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie,2009 z. 149, s. 595–610
7. Uznański A.: Analysis of RTN measurement results referring to ASG-EUPOS network. Geomatics and Environmental Engineering, 2010 vol. 4 no. 1/1 s. 153–161
8. Uznański A.: Niezawodność pomiarów geodezyjnych w zintegrowanej osnowie kolejowej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2010 z. 154. s. 619–632
9. Uznański A.: Niwelacja satelitarna RTK GPS i RTN. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie 2010 z. 154. s. 633–650
10. Banasik P., Uznański A.: Niwelacja satelitarna obiektów liniowych z wykorzystaniem modelu quasi-geoidy EUPOS. Acta Sci.Pol.Geod.Descr.Terr. 2010 9 (1), s 3–14

Informacje dodatkowe:

Brak