Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-110-GI-s
Nazwa:
Geodezja przemysłowa
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Lenda Grzegorz (grzenda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bałut Adam (abalut@agh.edu.pl)
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
dr inż. Lewińska Paulina (lewinska.paulina@gmail.com)
dr hab. inż. Lenda Grzegorz (grzenda@agh.edu.pl)
dr inż. Kampczyk Arkadiusz (kampczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów wieżowych GK2A_W03, GK2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów powłokowych GK2A_W03, GK2A_W05, GK2A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji hal przemysłowych GK2A_W03, GK2A_W05 Egzamin
M_W004 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi montażu jezdni podsuwnicowych oraz pomiarów kontrolnych jezdni podsuwnicowych GK2A_W03, GK2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W005 Student zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane przy budowie i inwentaryzacji obiektów przemysłowych GK2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W006 Student zna zakres prac związanych z inwentaryzacją infrastruktury pomocniczej w zakładach przemysłowych GK2A_W03, GK2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą wznoszenia budowli wieżowych i powłokowych GK2A_U02, GK2A_U06 Egzamin
M_U002 Student potrafi wykonać pomiary kontrolne i inwentaryzacyjne budowli wieżowych i powłokowych GK2A_U02, GK2A_U19 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą wznoszenia oraz inwentaryzacją hal przemysłowych GK2A_U06, GK2A_U19 Egzamin
M_U004 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą montażu oraz inwentaryzacją jezdni podsuwnicowych GK2A_U06, GK2A_U19 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U005 Student potrafi operować nowoczesnymi technikami pomiarowymi podczas wznoszenia i inwentaryzacji obiektów przemysłowych GK2A_U05, GK2A_U12 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U006 Student potrafi przeprowadzić prace związane z inwentaryzacją infrastruktury pomocniczej w zakładach przemysłowych GK2A_U19 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa GK2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student posiada przygotowanie do samodzielnego tyczenia obiektów przemysłowych różnymi metodami GK2A_K02 Udział w dyskusji
M_K003 Student posiada przygotowanie do prowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów przemysłowych po zakończeniu budowy GK2A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K004 Student posiada przygotowanie do pracy w zespole posługującym się nowoczesnymi technikami pomiarowymi GK2A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów wieżowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów powłokowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi budowy oraz inwentaryzacji hal przemysłowych + + - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat geodezyjnej obsługi montażu jezdni podsuwnicowych oraz pomiarów kontrolnych jezdni podsuwnicowych + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane przy budowie i inwentaryzacji obiektów przemysłowych + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna zakres prac związanych z inwentaryzacją infrastruktury pomocniczej w zakładach przemysłowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą wznoszenia budowli wieżowych i powłokowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać pomiary kontrolne i inwentaryzacyjne budowli wieżowych i powłokowych + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą wznoszenia oraz inwentaryzacją hal przemysłowych + + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać prace związane z geodezyjną obsługą montażu oraz inwentaryzacją jezdni podsuwnicowych + + - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi operować nowoczesnymi technikami pomiarowymi podczas wznoszenia i inwentaryzacji obiektów przemysłowych + - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi przeprowadzić prace związane z inwentaryzacją infrastruktury pomocniczej w zakładach przemysłowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z projektantami i specjalistami z zakresu budownictwa + + + - - - - - - - -
M_K002 Student posiada przygotowanie do samodzielnego tyczenia obiektów przemysłowych różnymi metodami + + + - - - - - - - -
M_K003 Student posiada przygotowanie do prowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów przemysłowych po zakończeniu budowy + + + - - - - - - - -
M_K004 Student posiada przygotowanie do pracy w zespole posługującym się nowoczesnymi technikami pomiarowymi + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geodezyjna obsługa budowy obiektów wieżowych i powłokowych
2. Wyznaczenie kształtu osi wysmukłych budowli wieżowych
3. Metody pomiaru, aproksymacji i analiz kształtu powierzchni budowli powłokowych
4. Pomiary geodezyjne w przemyśle stoczniowym
5. Geodezyjna obsługa budowy hal, inwentaryzacja hal przemysłowych
6. Wyznaczanie ugięć i wyboczeń dźwigarów
7. Tyczenie obiektów i urządzeń przemysłowych
8. Obsługa montażu jezdni podsuwnicowych i suwnic, pomiary kontrolne jezdni podsuwnicowych
9. Inwentaryzacja przewodów nad- i podziemnych w zakładach przemysłowych
10. Geodezyjna obsługa budowy linii elektroenergetycznych, wyznaczanie strzałek zwisu przewodów
11. Inwentaryzacja składowisk materiałów sypkich
12. Dokładność pomiarów bezzwierciadlanych
13. Dokładność pomiarów zrobotyzowanych do ruchomych pryzmatów
14. Systemy sterowania maszyn

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wyznaczenie kształtu osi wysmukłych budowli wieżowych
2. Pomiar suwnicy metodą biegunową, wyznaczanie kształtu jezdni podsuwnicowych
3. Wyznaczanie strzałki zwisu przewodów napowietrznych
4. Wyznaczanie wyboczeń i ugięć dźwigarów

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wyznaczenie odchyłek kształtu obiektów powłokowych
2. Skaning laserowy obiektu powłokowego, analizy kształtu badanej powierzchni
3. Systemy sterowania maszyn
4. Badanie dokładności pomiarów bezzwierciadlanych
5. Dokładność pomiarów zrobotyzowanych do ruchomego pryzmatu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena koncowa = 0.6*Egz + 0.4*Zal

Egz – egzamin (średnia z wszystkich terminów)
Zal – zaliczenie

Zal = 0.6*Kol + 0.2*Kar + 0.2*Pro

Kol – ocena z kolokwium zaliczeniowego (średnia z wszystkich terminów)
Kar – średnia ocena z kartkówek (średnia z wszystkich terminów)
Pro – średnia ocena z projektów (średnia z wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone przedmioty z zakresu Geodezji Inżynieryjnej i Elektronicznej Techniki Pomiarowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

1) Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, 3 tomy, AGH, Kraków.
2) Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjna, 3 tomy, PPWK, Warszawa.
3) Czaja J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, 2 tomy, wykłady i ćwiczenia, AGH, Kraków
Literatura uzupełniająca:
1) Przewłocki S. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Polit. Łódzka, 1991 r.
2) Janusz W. – Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji. Warszawa PPŁK,1975 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lenda G.: The application of least-squares method for approximating the surfaces of engineering structures, Geomatics and environmental engineering, Vol.2, No.1, Kraków 2008

Lenda G.: Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometers, Geomatics and environmental engineering, Vol.3, No.2, Kraków 2009

Lenda G.: Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych, Geodezja, Vol.3, No.1, Kraków 2003

Lenda G., Ligas M., Marmol U.: Determining the shape of surface engineering structures
using spline functions and alternative methods: kriging and Fourier series. KSCE Journal of civil engineering, Vol.18, No.2, 2014

UZNAŃSKI. A.: Pomiary satelitarne w systemach sterowania
maszynami budowlanymi — Satellite surveying in construction machine
control systems. Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska
Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury
Wsi. 2012 nr 1/II, s. 93–103.

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych, w tym tylko jedna może być nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych, jednak nie przekraczającej 30% ogólnej liczby zajęć, wymagane jest dodatkowe, pisemne zaliczenie tematyki oraz wykonanie dodatkowych tematów, potwierdzające opanowanie materiału.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Wymagane jest terminowe zaliczenie wszystkich tematów.