Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-111-GI-s
Nazwa:
Zajęcia terenowe z geodezji przemysłowej
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lenda Grzegorz (grzenda@agh.edu.pl)
dr inż. Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
mgr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Doskonalenie umiejętności praktycznych projektowania, realizacji i opracowania wyników pomiarów w
geodezji inżynieryjnej

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów wieżowych GK2A_W05, GK2A_W03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna specyfikę pomiarów bezzwierciadlanych w inwentaryzacji budowli powłokowych Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna warunki geometryczne jezdni podsuwnicowych i zakres pomiarów inwentaryzacyjnych GK2A_W05, GK2A_W03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_W004 Student zna sposoby identyfikacji reperów stałych w sieciach niwelacyjnych GK2A_W05, GK2A_W03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_W005 Student zna techniki pomiarowe stosowane w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów zakładów przemysłowych GK2A_W05, GK2A_W03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować na terenie zakładu przemysłowego osnowę pomiarową GK2A_U06, GK2A_U09, GK2A_U12 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaplanować i zrealizować pomiary geodezyjne związane z inwentaryzacją obiektów i budowli przemysłowych GK2A_U06, GK2A_U09, GK2A_U12 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów i ocenić stałość reperów odniesienia w sieci niwelacyjnej GK2A_U06, GK2A_U17 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać sprzęt pomiarowy do realizacji różnorodnych prac pomiarowych w zakładzie przemysłowym GK2A_U14, GK2A_U17 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do samodzielnego wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów w zakładach przemysłowych GK2A_K01, GK2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi określić priorytetowe cele zadania pomiarowego oraz sposób jego realizacji GK2A_K01, GK2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_K003 Student potrafi kierować zespołem pomiarowym GK2A_K01, GK2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_K004 Student jest przygotowany do pracy w zespole i potrafi współpracować GK2A_K01, GK2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_K005 Student rozumie znaczenie istotności i odpowiedzialności za wyników pomiarów obiektów przemysłowych GK2A_K01, GK2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów wieżowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna specyfikę pomiarów bezzwierciadlanych w inwentaryzacji budowli powłokowych - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna warunki geometryczne jezdni podsuwnicowych i zakres pomiarów inwentaryzacyjnych - - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna sposoby identyfikacji reperów stałych w sieciach niwelacyjnych - - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna techniki pomiarowe stosowane w pomiarach inwentaryzacyjnych obiektów zakładów przemysłowych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zrealizować na terenie zakładu przemysłowego osnowę pomiarową - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i zrealizować pomiary geodezyjne związane z inwentaryzacją obiektów i budowli przemysłowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów i ocenić stałość reperów odniesienia w sieci niwelacyjnej - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać sprzęt pomiarowy do realizacji różnorodnych prac pomiarowych w zakładzie przemysłowym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do samodzielnego wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych obiektów w zakładach przemysłowych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytetowe cele zadania pomiarowego oraz sposób jego realizacji - - + - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi kierować zespołem pomiarowym - - + - - - - - - - -
M_K004 Student jest przygotowany do pracy w zespole i potrafi współpracować - - + - - - - - - - -
M_K005 Student rozumie znaczenie istotności i odpowiedzialności za wyników pomiarów obiektów przemysłowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Identyfikacja punktów stałych w sieciach niwelacyjnych obserwowanych okresowo
  2. Wyznaczenie osiadań i wychyleń obiektu
  3. Pomiar inwentaryzacyjny wysmukłej budowli wieżowej, wyznaczenie kształtu i położenia osi budowli
  4. Pomiar inwentaryzacyjny dźwigara metodą wcięcia przestrzennego wprzód
  5. Pomiar wychyleń słupów
  6. Wyznaczenie strzałek zwisu przewodów napowietrznych
  7. Pomiar inwentaryzacyjny jezdni podsuwnicowej
  8. Inwentaryzacja budowli powłokowej i elewacji obiektu
  9. Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektów oraz ocena ich stanu technicznego
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie operatu z tematami praktyki ustne lub pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Jeśli wymagane przez właściciela obiektu – odbycie odpowiedniego szkolenia BHP przed realizacją pomiarów na danym obiekcie.
Konieczna obecność i uczestnictwo w pomiarach wszystkich tematów – 100% obecności.
W przypadku nieobecności w terminie realizacji pomiarów któregoś tematu konieczne jest odrębne wykonanie pomiaru i opracowania tematu przez daną osobę, z pomocą osób uczestniczących w zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czaja J.: Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH, Kraków 1996
Janusz W.: Obsługa geodezyjna budowli i konstrukcji. PPWK, Warszawa 1975
Praca Zbiorowa: Niwelacja precyzyjna. PPWK, Warszawa 1993
Praca Zbiorowa: Geodezja inżynieryjna. t.2, PPWK, Warszawa 1994
Skórczyński A.: Niwelacja trygonometryczna w pomiarach szczegółowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1995

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gogoliński W., Uznański A.: Badanie geometrii osi torów kolejowych techniką RTK GPS. Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 1999 t. 5 z. 1 s. 89–99.
2. Gabryś B., Gorczyca J., Uznański A.: Badanie deformacji torów bezstykowych – na terenach eksploatacji górniczej – z wykorzystaniem techniki satelitarnej GPS. Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ;1999 t. 5 z. 1 s. 79–87.
3. Lenda G.: The application of least-squares method for approximating the surfaces of engineering structures, Geomatics and environmental engineering, Vol.2, No.1, Kraków 2008
4. Lenda G.: Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometers, Geomatics and environmental engineering, Vol.3, No.2, Kraków 2009
5. Lenda G.: Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych, Geodezja, Vol.3, No.1, Kraków 2003

Informacje dodatkowe:

Brak