Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-202-GI-s
Nazwa:
Satelitarne techniki pomiarowe
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Skorupa Bogdan (bskorupa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu satelitarnych technik pomiarowych GK2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wyznaczania pozycji w systemach GNSS GK2A_W03, GK2A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS GK2A_W03, GK2A_W05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W004 zna i rozumie podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów i wykonywania pomiarów GNSS GK2A_W05, GK2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS GK2A_U05, GK2A_U07, GK2A_U09, GK2A_U13, GK2A_U15, GK2A_U16, GK2A_U19 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 ma umiejętność wykorzystania danych z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji GK2A_U04, GK2A_U07, GK2A_U09, GK2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi w sposób twórczy kojarzyć i interpretować pozyskane z pomiaru i innych źródeł dane oraz przekazać je w sposób klarowny innym użytkownikom GK2A_K01, GK2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu satelitarnych technik pomiarowych + + - + - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wyznaczania pozycji w systemach GNSS + + - + - - - - - - -
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i wykonania oraz opracowania pomiarów GNSS + + - + - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie podstawowe pojecia i definicje z zakresu funkcjonowania systemów i wykonywania pomiarów GNSS + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować i przeprowadzić pomiary z zastosowaniem GNSS + + - + - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność wykorzystania danych z sieci stacji permanentnych GNSS, danych IGS i innych źródeł w procesie wyznaczania pozycji + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi w sposób twórczy kojarzyć i interpretować pozyskane z pomiaru i innych źródeł dane oraz przekazać je w sposób klarowny innym użytkownikom + + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Satelitarne techniki pomiarowe wykorzystywane w geodezji
  Układy współrzędnych ITRF i ICRF, porównanie układów WGS84 i PZ-90
  Modulacja fal nośnych, budowa kodów na przykładzie GPS
  Propagacja sygnałów w atmosferze
  Modele jonosfery i troposfery
  Format RINEX NAV i OBS (GPS i GLONASS); obliczanie pozycji satelity
  Wyznaczanie pozycji nawigacyjnej – równania obserwacyjne, współczynniki DOP
  Charakterystyki anten odbiorników GNSS
  Pomiary różnicowe, kombinacje liniowe obserwacji
  Wyznaczanie nieoznaczoności fazy
  Oprogramowanie do opracowania obserwacji, planowanie obserwacji
  Formaty wymiany danych ANTEX, SINEX, IONEX; orbita precyzyjna SP3
  Sieci stacji permanentnych i ich wykorzystanie
  Geodezyjne misje satelitarne i systemy satelitarne wykorzystywane do celów geodezyjnych
  Przepisy regulujące wykonawstwo pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem GNSS

 2. Satellite techniques in geodesy
  ITRF, ICRF frames
  WGS84, PZ-90 systems
  GPS carrier modulation, measurement codes
  Signal propagation
  Ionosphere and troposphere models
  RINEX format (GPS, GLONASS)
  GPS, GLONASS satellite position determination based on broadcast ephemeris
  Receiver position determination
  DOP coefficients
  GNSS antenna parameters
  Differential measurements, linear data combinations
  Integer phase ambiguity
  GNSS processing software
  Planning software
  ANTEX, IONEX, SINEX formats
  GNSS permanent stations networks
  Geodetic satellite missions
  Regulations for GNSS aided geodetic works

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. współrzędne satelity GPS
  współrzędne satelity GLONASS
  pozycja nawigacyjna odbiornika na podstawie plików RINEX
  współczynniki DOP na podstawie orbity precyzyjnej

 2. GPS satellite coordinates
  GLONASS satellite coordinates
  Autonomous position from RINEX data
  DOP coefficients based on precise orbit

Ćwiczenia projektowe:
 1. Wprowadzenie do pracy z odbiornikiem GNSS

  obsługa odbiornika sygnałów GNSS
  pomiar statyczny na sieci testowej
  transmisja danych, kontrola jakości obserwacji
  opracowanie obserwacji w trybie statycznym/kinematycznym
  wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS
  wykorzystanie danych i produktów sieci IGS i EPN
  pomiar w trybie RTK
  pomiar w trybie RT PPP

 2. GNSS static survey
  Data transfer, quality check
  Static processing, kinematic processing
  ASG-EUPOS services
  IGS and EPN network data and products
  RTK survey
  RT PPP survey

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Wykonanie projektu 26 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z ćwiczeń audytoryjnych, projektowych oraz egzaminu. Do ustalenia oceny końcowej wliczają się oceny uzyskane z wszystkich ewentualnych terminów zaliczenia i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu: matematyka pełny kurs studiów inżynierskich, geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna oraz kartografia matematyczna – poziom inżynierski

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Czarnecki Kazimierz: Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie, 1995
2. Lamparski Jacek: GPS w geodezji, Wydawnictwo Gall, Katowice 2003 r.
3. Góral Władysław, Banasik Piotr, Kudrys Jacek, Skorupa Bogdan, Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
4. Alfred Kleusberg, P. J. G. Teunissen, GPS for geodesy, Springer 1998
5. Bernhard Hofmann-Wellenhof,Herbert Lichtenegger,Elmar Wasle, GNSS – global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and More, Springer 2008
6. Matlab – podstawy

Literatura uzupełniająca:
1. BOSY Jarosław, FIGURSKI Mariusz (red.): Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, ISBN 83-89189-27-5
2. SZYMOŃSKI Marek, Nawigacyjne wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0791-4
3. NARKIEWICZ Janusz: GPS. Globalny system pozycyjny. Budowa, działanie, zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003, ISBN 83-206-1493-7
4. JANUSZEWSKI Jacek: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN-13: 978-83-01-14804-1, ISBN-10: 83-01-14804-7
5. Académie de Marine, etc.: System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, ISBN 83-206-1601-8, ISBN 978-83-206-1601-9
6. KONTNY Bernard: Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i Bloku Przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy CCII, Wrocław 2003, ISSN 0867-7964, ISSN 0867-1427

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2006 vol. 3 no. 3 s. 19–22.

Automatic determination of the deflections of the vertical – first scientific results / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6 no. 3 s. 233–238.

Automatic determination of the vertical deflection components from GPS and zenithal star observations / Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2007 vol. 4 no. 4 s. 169–172.

Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS — [Automation of procedures in determining the parameters of refraction model in GPS measurements] / W. GÓRAL, J. KUDRYS, B. SKORUPA // W: X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : Piwniczna 10–12. 05. 2001 r.

Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS — [Automatic determination of the components of vertical deflection from zenithal star and GPS observations] / pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — XI, 71 s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9

Modelowanie zjawiska wielotorowości sygnałów GPS w otoczeniu budowli przemysłowych — Modelling multipath effects in GPS obserwations obtained nearly industrial objects / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 T. 6 z. 1 s. 19–27.

Obliczanie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS — Computation of the antenna phase center offsets corrections in GPS phase measurements / Władysław GÓRAL, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 1/1 s. 133–139.

Obserwowane zakłócenia radiowe w pomiarach sygnałów GPS — Radio interference observed in GPS signal measurements / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 291–299.

Precise GPS network in Kraków area / BANASIK P., GÓRAL W., KUDRYS J., MACIASZEK J, Szewczyk J. // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2000 no. 8 s. 147–152.

Precyzyjne pomiary różnic wysokości za pomocą GPS w otoczeniu przeszkód terenowych — Precise measurements of differences in height by means of GPS in environment of terrain obstructions / Władysław GÓRAL, Jadwiga MACIASZEK, Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2 s. 207–218.

Przykład wykorzystania techniki GPS w pomiarach wysokościowych na obszarach górniczych — The example of GPS technique application for height measurements on mining areas / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 191–201.

System pomiarowy do wyznaczeń składowych odchylenia pionu — [Measurement sytem for determination of the vertical deflection components] / Jacek KUDRYS // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9. — S. 23–39

Time-frequency analysis of the Sumatra 2004 earthquake impact on GPS stations displacements / J. KUDRYS // Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie ; ISSN 1436-3445. — 2009 Bd. 42 EUREF Publication no. 17 s. 380–383.

Transmisja poprawek do obserwacji w trybie RTK GPS z wykorzystaniem protokołu Ntrip — RTK GPS corrections transmision using Ntrip protocol / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2 s. 301–308.

Weryfikacja wyników przeliczenia współrzędnych z układu lokalnego miasta Krakowa (ULK) do układu ,,2000” z wykorzystaniem stacji permanentnej GPS ,,KRAW” — The verification of result calculation for transformation from Kraków Local Network coordinate system (ULK) into the “2000” System with application permanent station GPS “KRAW” / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 2 s. 13–21.

Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji — [Modern methods of the GPS application in geodesy] / Władysław GÓRAL, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 214, 1 s., 2 k. tabl. złoż. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0265). ISBN 978-83-7464-135-7

Wstępne wyznaczenie współrzędnych punktów KRAK w nawiązaniu do stacji permanentnych IGS z wykorzystaniem oprogramowania BERNESE 4.2 — KRAK station coordinates preliminary determination based on IGS stations using BERNESE 4.2 software / Jacek KUDRYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1 s. 27–34.

Wyznaczanie składowych odchylenia linii pionu za pomocą opracowanego systemu pomiarowego — [Determination of the vertical deflection components with the develope measuring system] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA // W: Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia lini pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS / pod red. Jacka Kudrysa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : KU 0376). — ISBN 978-83-7464-326-9. — S. 41–71.

Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system — Analiza szeregów czasowych współrzędnych uzyskanych z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS / Jacek KUDRYS, Robert KRZYŻEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 39–46.

Geological conditions and local changes of vertical deflections / Zbigniew SZCZERBOWSKI, Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2011 vol. 8 no. 3, s. 263–269.

Podstawy geomatyki — [The basics of geomatics] / Piotr BANASIK, Piotr CICHOCIŃSKI, Józef CZAJA, Władysław GÓRAL, Krystian KOZIOŁ, Robert KRZYŻEK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Bogdan SKORUPA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 373, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0373). ISBN: 978-83-7464-320-7

Porównanie wyników pomiarów czujnikami inklinometrycznymi z pomiarami GNSS w monitoringu permanentnym przemieszczeń obiektów — The comparison of results of surveys conducted by means of inclinometer sensors and GNSS in permanent monitoring of objects translocation / Paweł ĆWIĄKAŁA, Jacek KUDRYS // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 3, s. 156–159.

The contribution of the GGOS-PL network to EPOS / Jarosław Bosy, Jan Kryński, Aleksander Brzeziński, Jerzy B. Rogowski, Mariusz Figurski, Andrzej Krankowski, Stanisław Schillak, Jacek KUDRYS, Paweł Wielgosz // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2013 : Vienna, Austria, 07–12 April 2013 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 15). — S. 1

Transformacja wysokości z układu Kronsztadt’60 do układu Kronsztadt’86 na przykładzie powiatu krakowskiego — Transformation of elevations from Kronsztadt’60 System to Kronsztadt’86 System using the example of the Kraków District / Piotr BANASIK, Marcin LIGAS, Jacek KUDRYS, Bogdan SKORUPA, Kazimierz BUJAKOWSKI // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2012 R. 84 nr 4, s. 6–13.

Bogdan SKORUPA, Władysław GÓRAL – Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the generalized problem of two fixed centers, Acta Geodynamica et Geomaterialia,
2012 vol. 9 no. 3 spec. iss., s. 283–290.

Bogdan SKORUPA – Study on GPS phase ambiguity resolution effectiveness with use of LAMBDA de-correlation method, Geomatics and Environmental Engineering, 2011 vol. 5 no. 2, s. 81–87.

Bogdan SKORUPA – Wyznaczenie drugoróżnicowych całkowitoliczbowych nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS zarejestrowanych na punktach lokalnej sieci stacji permanentnych, Geomatics and Environmental Engineering, 2007 vol. 1 no. 1/1 s. 213–221.

Bogdan SKORUPA – Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej różnicowej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych ASG-PL, Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1 s. 95–104.

Informacje dodatkowe:

Formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe

Wykłady:
Znajomość zagadnień przekazywanych na wykładach będzie sprawdzana na ćwiczeniach. Zaliczenie wykładów uzyskują wszyscy studenci, którzy zaliczyli pozostałe formy zajęć.

Ćwiczenia audytoryjne:
Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć jest oddanie prawidłowo wykonanych prac własnych (tematów) oraz zaliczenie prac sprawdzających (kolokwiów).
Na ocenę z ćwiczeń ma wpływ: praca na zajęciach, terminowe oddawanie prac oraz oceny z kolokwiów.

Ćwiczenia projektowe:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie prawidłowo wykonanych prac własnych (tematów) oraz zaliczenie prac sprawdzających (kolokwiów).
Na ocenę z ćwiczeń ma wpływ: praca na zajęciach, terminowe oddawanie prac oraz oceny z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustalane będą indywidualnie.

Forma i zakres zaliczenia poprawkowego z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych ustalane będą indywidualnie.

Egzamin:
Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności przekazywanych we wszystkich formach zajęć. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z zaliczenia ćwiczeń i projektów.