Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-203-GI-s
Nazwa:
Gospodarka nieruchomościami
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
mgr inż. Pęska-Siwik Agnieszka (peska@agh.edu.pl)
mgr inż. Benduch Piotr (pbenduch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego GK2A_W03, GK2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna podstawy wykonywania prac związnych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami GK2A_W05, GK2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki neiruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi GK2A_U17, GK2A_U19 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi przedstawić procedurę wybranych procesów gospodarski nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych GK2A_U06, GK2A_U09, GK2A_U15 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna zasady tworzenia i gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy wykonywania prac związnych z: - Rzeczoznawstwem majątkowym - Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - Zarządzaniem nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wybraną dokumentację związaną z procesami gospodarki neiruchomościami i procesami z gospodarką nieruchomościami związanymi - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić procedurę wybranych procesów gospodarski nieruchomościami oraz procesów z nimi związanych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

  Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami
  Procesy gospodarki nieruchomościami
  Podstawowe definicje i pojęcia gospodarki nieruchomościami
  Zadania organów samorządowych i rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Zakres ustawy o gospodarce nieruchomościami

 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

  Mienie publiczne i zasób nieruchomości
  Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego
  Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste – procedura przetargowa i bezprzetargowa.
  Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 3. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

  Podstawy prawne i technologiczne wykonywania czynności związanych z:

  • rzeczoznawstwem majątkowym
  • pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
  • zarządzaniem nieruchomościami

 4. Procedury zwiazane z procesami gospodarki nieruchomościami

  Omówienie procesów związanych z gospodarką nieruchomościami:

  • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
  • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Ćwiczenia audytoryjne:
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami takich jak:
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,
- oddania gruntów w trwały zarząd,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- podziałów oraz scaleń i podziałów gruntów,
- zarządzania nieruchomościami,
- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium oraz opracowanych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość przepisow prawa z zakresu geodezji i kartografii, kodeksu cywilnego
i kodeksu postepowania administracyjnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Hycner R: Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2006.
2.Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S.: Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo GALL. Katowice, 2006.
3.Bojar Z.: Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2008. 4.Cymerman R., Jesiotr G. Jesiotr M.: Gospodarka nieruchomościami. Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane. Koszalin, 2008.
5.Hycner R., Hanus P.: Wykonawstwo geodezyjne. Wydawnictwo Gall. Katowice, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości — [Surveying aspects of real estate delimitation and subdivision] / Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł HANUS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 136, 1 s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0599). — Bibliogr. s. 133–137. — ISBN: 978-83-7464-756-4

2. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 6 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2010. — 415 s.. — Bibliogr. s. 187–188

3. Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall, 2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7

Informacje dodatkowe:

Brak