Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-205-GI-s
Nazwa:
Geodezyjne pomiary specjalne
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bałut Adam (abalut@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
dr inż. Kampczyk Arkadiusz (kampczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do zakładania i obliczania precyzyjnych osnów, wykorzystywanych w budowie i inwentaryzacji obiektów liniowych GK1A_W10, GK2A_W01, GK2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków
M_W002 Zna i rozumie terminologię zawodową z zakresu budownictwa komunikacyjnego i lotnisk GK2A_W02, GK2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna urządzenia i zaawansowane technologie wykorzystywane w pomiarach diagnostyczno – inwentaryzacyjnych geometrii dróg szynowych GK2A_W03, GK2A_W05, GK2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W004 Zna oprogramowanie wspomagające analizy inżynierskie i projektowanie tras komunikacyjnych i lotnisk GK2A_W05, GK2A_W09 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób pogłębiony zaprojektować sieć lub układ pomiarowy na potrzeby budowy i inwentaryzacji stacji i linii kolejowych, dróg kołowych oraz obiektów infrastruktury technicznej. GK2A_U09, GK2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystać zaawansowane technologie pomiarów diagnostycznych, sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest wyznaczenie położenia i geometrii toru kolejowego GK2A_U15, GK2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do sporządzenia projektu trasy drogowej, linii kolejowej, lotniska i przygotować dane do sterowania pracą maszyn budowlanych GK2A_U08, GK2A_U13, GK2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi wykonać pogłębioną interpretację geometrii toru kolejowego i sporządzić projekt regulacji osi toru GK2A_U17, GK2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu budownictwa komunikacyjnego GK1A_K01, GK2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji GK1A_K03, GK1A_K05, GK2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do zakładania i obliczania precyzyjnych osnów, wykorzystywanych w budowie i inwentaryzacji obiektów liniowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie terminologię zawodową z zakresu budownictwa komunikacyjnego i lotnisk + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna urządzenia i zaawansowane technologie wykorzystywane w pomiarach diagnostyczno – inwentaryzacyjnych geometrii dróg szynowych + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna oprogramowanie wspomagające analizy inżynierskie i projektowanie tras komunikacyjnych i lotnisk + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób pogłębiony zaprojektować sieć lub układ pomiarowy na potrzeby budowy i inwentaryzacji stacji i linii kolejowych, dróg kołowych oraz obiektów infrastruktury technicznej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać zaawansowane technologie pomiarów diagnostycznych, sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest wyznaczenie położenia i geometrii toru kolejowego + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do sporządzenia projektu trasy drogowej, linii kolejowej, lotniska i przygotować dane do sterowania pracą maszyn budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać pogłębioną interpretację geometrii toru kolejowego i sporządzić projekt regulacji osi toru + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu budownictwa komunikacyjnego + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Diagnostyka nawierzchni kolejowej w zakresie położenia geometrycznego toru.

  Dodatkowo omówienie zasad przestrzegania przepisów BHP i przygotowania do prac pomiarowych na obszarach kolejowych.

 2. Regulacja osi torów kolejowych.

  Zasady i metody inwentaryzacji linii kolejowych. Metody sporządzania projektów regulacji. Tytyczenie i utrwalanie projektu regulacji osi toru w terenie.

 3. Geodezyjna obsługa regulacji torów kolejowych przy użyciu automatycznych podbijarek.

  Omówienie zasad pracy wysokowydajnych maszyn torowych. Charakterystyka pracy podbijarek. Przygotowanie danych geodezyjnych do sterowania pracą maszyn torowych.

 4. Elementy nawierzchni kolejowej i parametry geometryczne konstrukcji toru.
 5. Wybrane technologie budowy i modernizacji drogi kolejowej z wykorzystaniem obsługi geodezyjnej.
 6. Zakładanie specjalnych osnów kolejowych.
 7. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe stacji i szlaków kolejowych.
 8. Sporządzanie profili eksploatacyjnych (kilometraż, pikietaż, niwelacja punktów profilowych, rodzaje dokumentacji).
 9. Tyczenie torów, połączeń torów, rozjazdów, poszerzeń międzytorzy, peronów, górki rozrządowej.
 10. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji infrastruktury kolejowej i określaniu skrajni budowlanej.
 11. Komputerowe wspomaganie projektowania tras komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dróg szynowych.
 12. Pomiary dla potrzeb lotnictwa.

  Przepisy prawa regulujące budowę lotnisk. Klasyfikacja lotnisk. Warunki geometryczne pasa startowego, dróg kołowania i placów postojowych. Geometria przestrzeni otaczającej lotniska. Warunki bezpieczeństwa.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w pomiarach inwentaryzacyjnych obszarów kolejowych.

  Opracowanie wyników pomiarów: rejestracja (łączenie) chmur punktów, transformacja chmury punktów do układu współrzędnych. Zastosowanie technologii skaningu laserowego w inwentaryzacji torów i obiektów im towarzyszących: geometria wewnętrzna toru, skrajnia budowlana, geometria toru i rozjazdów, analiza stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej.

 2. Projekt trasy komunikacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

  Sporządzenie projektu linii kolejowej (trasy drogowej) z wykorzystaniem programów Bentley Rail Track (Bentley InRoads). Przygotowanie Numerycznego Modelu Terenu na podstawie wektoryzacji podkładu rastrowego. Następnie na podstawie założeń koncepcyjnych projekt przebiegu geometrii trasy w planie i przekroju podłużnym. Zdefiniowanie przekrojów poprzecznych, przechyłek na łukach oraz utworzenie przestrzennego modelu trasy szynowej (drogowej). Utworzenie trójwymiarowej wizualizacji na tle istniejącego zagospodarowania terenu. Wykonanie przykładowych rysunków budowlanych w postaci: planu warstwicowego, planu sytuacyjnego, przekrojów poprzecznych i podłużnych. Wygenerowanie plików zawierających dane geodezyjne umożliwiające wyniesienie projektu w teren. Przygotowanie danych do sterowania pracą maszyn budowlanych.

 3. Pomiary diagnostyczno – inwentaryzacyjne torów kolejowych.

  Prezentacja i wykonanie pomiarów toromierzem elektronicznym. Analiza wyników i przygotowanie raportów.

 4. Pomiary inwentaryzacyjne geometrii toru.

  Prezentacja wózka pomiarowego i innych specjalistycznych urządzeń stosowanych w inwentaryzacji dróg szynowych. Przygotowanie danych do projektu modernizacji linii kolejowej.

 5. Wykonanie projektu lotniska z zachowaniem warunków geometrycznych.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona. Wynik z egzaminu – waga 0,6; ocena z ćwiczeń projektowych 0,4. Przy braku pozytywnej oceny z egzaminu lub ćwiczeń wystawiana jest ocena końcowa: niezaliczony (nzal).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu: geodezji inżynieryjnej; geodezyjnej obsługi inwestycji; elektronicznych technik pomiarowych; informatyki geodezyjno-kartograficznej; budownictwa kolejowego, wodnego i komunikacyjnego, podstaw oprogramowania CAD.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

 1. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część I, AGH, Kraków, 1999
 2. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część II, AGH, Kraków, 2009
 3. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część III, AGH, Kraków, 2010
 4. Gogoliński W., Jamka M., Zielina L. – Miernictwo kolejowe, tom 1 – 1989, tom 2 – 1992. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa
 5. Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, wykłady i ćwiczenia, AGH, Kraków
 6. Praca zbiorowa – Geodezja inżynieryjna, 3 tomy . PPWK, Warszawa.
 7. Strach M. – Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Wydawnictwa AGH (Rozprawy/Monografie nr 285). Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:

 1. Bałuch H. – Układy geometryczne toru i ich deformacje. Wyd. KOW Sp. z o.o. Warszawa, 2010r.
 2. Bogdaniuk B., Towpik K. – Budowa, modernizacja i naprawa dróg kolejowych. Wyd. KOW Sp. z o.o. Warszawa, 2010r.
 3. Jamka M., Lisowski S., Strach M. – Możliwości wykorzystania nowej kolejowej osnowy geodezyjnej dla potrzeb modernizacji linii kolejowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2010
 4. Lenda G., Strach M. – Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 2011
 5. Strach M., Uznański A. – Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways. Reports on Geodesy, 2011
 6. Strach M., Piekarz M. – Nowoczesne urządzenia w pomiarach dróg kolejowych. Problemy Kolejnictwa, 2009
 7. Strach M. – Road route designing and its survey processing with use of the Bentley InRoads software. Geomatics and Environmental Engineering, 2009 vol. 3 no. 3
 8. Kampczyk A., Preweda E., Sołtys M., 2007. Klasyczne i zautomatyzowane systemy do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowych. Geomatics and Environmental Engineering; ISSN 1898-1135. 2007 vol. 1 no. 4.

Ustawy:
Prawo budowlane – 7 lipca 1994 r.,
Prawo geodezyjno-kartograficzne – 17 maja 1989 r.,
O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 27 marca 2003 r.
Instrukcje GUGiK
D-19, 2000. Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r.
Id-1 (D-1), 2005. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zarządzenie nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z późniejszymi zmianami.
Id–4 (D–6), 2005. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. Warszawa.
Id-14 (D-75), 2005. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów. Zarządzenie Zarządu PKP PLK S.A. nr 26 z dnia 12 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.
Ig-6, 2011. Wytyczne dla osadzania znaków regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej. Załącznik do zarządzenia Nr 24/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r.
Ig-7, 2012. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru. Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r.
Ig-8, 2013. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru na liniach niezelektryfikowanych. Załącznik do zarządzenia Nr 12/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Strach M. (2013): Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Rozprawy/Monografie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 0867-6631; 285
2. Jamka M., Strach M. (2012): Trygonometryczny pomiar wysokości – możliwości i ograniczenia metody w geodezji kolejowej. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). S. 181–189.
3. Lenda G., Strach M. (2011): Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 78–83.
4. Strach M., Uznański A. (2011): Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 439–445
5. Strach M., Kampczyk A. (2011): Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 429–437.
6. Strach M., Lenda G. (2011): Wykorzystanie funkcji sklejanych do wyznaczania wysokości niwelety toru kolejowego obserwowanego za pomocą pomiarów klinometrycznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola; ISSN 0032-4140. 2011 vol. 57 nr 7 s. 713–716.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów oraz kolokwium zaliczeniowego.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć laboratoryjnych i projektowych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący zajęcia, który ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych