Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-304-GI-s
Nazwa:
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej magisterskiej
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Panek Ewa (epanek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Banasik Piotr (pbanasik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kudrys Jacek (jkudrys@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Pyka Krystian (krisfoto@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Tokarczyk Regina (tokarcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lenda Grzegorz (grzenda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w specjalności Geodezja inżynieryjno-przemysłowa GK2A_W01, GK2A_W02, GK2A_W03, GK2A_W05, GK2A_W06, GK2A_W07, GK2A_W09 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat GK2A_U01, GK2A_U02, GK2A_U04, GK2A_U05, GK2A_U07, GK2A_U08, GK2A_U09, GK2A_U11, GK2A_U17, GK2A_U18 Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat GK2A_U02, GK2A_U07 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim GK2A_U01, GK2A_U03, GK2A_U04, GK2A_U11, GK2A_U19 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu Geodezji i Kartografii i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie, szczególnie w specjalności Geodezja inżynieryjno-przemysłowa - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat - - - - - - - - - + -
M_U003 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem
przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) oraz z
przygotowaniem się do egzaminu dyplomowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 530 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 350 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z modułu nie wystawia się oceny końcowej.
Zaliczenie modułu wiąże się z wykonaniem i zaliczeniem pracy dyplomowej magisterskiej oraz z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Wpisu zaliczenia dokonuje Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia w oparciu o oceny wystawione przez opiekuna i recenzenta.
Końcowa ocena pracy dyplomowej jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna pracy i recenzenta. Ocena egzaminu dyplomowego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student musi uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych jego programem studiów.
Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca pozytywne recenzje promotora i recenzenta pracy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy
uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji. W przypadku pracy zespołowej
wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy.
Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i
sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu
kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez
recenzenta.
Ocena końcowa, która będzie zamieszczona na dyplomie jest obliczana jako średnia ważona na podstawie:
-oceny z egzaminu z wagą 0,2,
-oceny z pracy magisterskiej z wagą 0,2,
-średniej ocen ze studiów z wagą 0,6.