Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
DGK-2-305-GI-s
Nazwa:
Zagadnienia prawne w praktyce geodezyjnej
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kwartnik-Pruc Anita (akwart@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kwartnik-Pruc Anita (akwart@agh.edu.pl)
dr inż. Trembecka Anna (trembec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat wybranych procesów geodezyjno-prawnych. Studium przypadków
M_W002 Student zna szczegółowo wybrane procedury geodezyjno-prawne dotyczące nieruchomości publicznych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować kompletny operat geodezyjny z wybranych prac. Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za realizowane prace geodezyjne. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę na temat wybranych procesów geodezyjno-prawnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna szczegółowo wybrane procedury geodezyjno-prawne dotyczące nieruchomości publicznych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować kompletny operat geodezyjny z wybranych prac. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za realizowane prace geodezyjne. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności ciągłego samokształcenia oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Określanie stanu prawnego nieruchomości objętej procesem inwestycyjnym

  Sposoby określania i regulacji stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycje.

 2. Problematyka określania granic nieruchomości w procesie inwestycyjnym.

  Szczególne przypadki określania granic nieruchomości w procesie inwestycyjnym.

 3. Podziały nieruchomości gruntów przeznaczonych pod inwestycje

  Szczególne przypadki i regulacje prawne związane z procesem podziału nieruchomości na cele budowlane.

 4. Problematyka zmiany granic użytków gruntowych

  Podstawy prawne oraz zasady wykonywania dokumentacji geodezyjnej dla celów zmiany granic użytków gruntowych.

 5. Szczególne warunki nabywania gruntów pod drogi

  Procedura administracyjna uzyskania decyzji ZRID.

 6. Wywłaszczenia i zwroty

  Szczególne zagadnienia związane w realizacją postępowań o wywłaszczenia i zwrot nieruchomości.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Dokumenty określające stan prawny nieruchomości

  Zapoznanie się z dokumentami określającymi stan prawny nieruchomości. Opracowanie operatu geodezyjnego stanowiącego podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 2. Ustalanie granic nieruchomości

  Szczególne przypadki ustalania granic nieruchomości przeznaczonych pod inwestyce.

 3. Podziały nieruchomości

  Szczególne przypadki podziałów nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

 4. Zmiana użytków gruntowych

  Zasady sporządzania dokumentacji dla celów zmiany granic użytków gruntowych.

 5. Problemy geodezyjne nabywania gruntów pod drogi

  Procedura i dokumenty powstające w trakcie nabywania gruntów pod drogi.

 6. Problemy geodezyjne wywłaszczeń i zwrotów

  Procedura i dokumenty powstające w trakcie postępowań o wywłaszczenia i zwrot nieruchomości.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena: kolokwium zaliczeniowe 60% ; średnia ocena z projektów 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs z przedmiotu “Podstawy prawa”, “Elementy prawa dla geodetów” “Kataster i gospodarka nieruchomościami” “Geodezyjna obsługa inwestycji”, praktyki z geodezji i kartografii, po I i II roku studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kwartnik-Pruc A., Hanus P.: Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
2. Z. Śmiałowska – Uberman: Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów
3. A. Sikora: Vademecum prawne geodety
4. St. Rudnicki: Prawo obrotu nieruchomościami
5. J. Szałuchowicz. M. Krassowska. A. Łukaszewska.: Gospodarka nieruchomościami. Komentarz

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kwartnik-Pruc A., Hanus P.: Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.

Kwartnik-Pruc A., 2011: Exclusion of land from agricultural and forestry production : practical problems of the procedure. Geomatics and Environmental Engineering ; vol. 5 no. 3, s. 69–77.

Kwartnik-Pruc A., 2012: Influence of spatial planning in Poland on property division. FIG International Federation of Surveyors, Commission 3: joint FIG/UN ECE workshop: workshop on Spatial information and FIG task force on Property and housing, Athens, Greece.

Kwartnik-Pruc A., 2013: Assessment of procedures for determining property boundaries in the context of creating cadastre in Poland. SGEM2013: GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: Albena, Bulgaria: vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. vol. 2, s. 71–78.

Kwartnik-Pruc A.: 2013: Merger and division – a case study. Real Estate Management and Valuation vol. 21 no. 2, s. 37–44.

Kwartnik-Pruc A., 2014: Practical problems of delimitation of real estate under the provisions of the Water Law. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 3, no. 3

Kwartnik-Pruc A. 2015: Possibilities to use innovative sources of information on real estate in the spatial data collection process. Real Estate Management and Valuation vol. 23 no 1, s.103-113

Kwartnik-Pruc A., Trembecka A.: Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na przykładzie Miasta Krakowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, nr II/2, s. 507–520, 2014.

Kwartnik-Pruc A., Trembecka A. Użytkowanie wieczyste jako forma gospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20 no. 4, s. 101–110, 2012.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Student zalicza przedmiot w formie kolokwiów zaliczeniowych obejmujących wiedzę z ćwiczeń oraz w oparciu o przygotowane projekty i prezentacje. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Tylko w przypadku usprawiedliwionych nieobecności istnieje możliwość wyrównania zaległości w trybie indywidualnym, ustalanym każdorazowo z prowadzącym przedmiot.