Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia matematyczna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-103-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Machno Artur (amachno@zarz.agh.edu.pl)
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna definicję i rodzaje modeli wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych, teorii równowagi ogólnej oraz podstawy teorii płacy i bezrobocia. IE2A_W04, IE2A_W10, IE2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie relacji preferencji, funkcji użyteczności, funkcji popytu i funkcji produkcji. IE2A_W04, IE2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać zadania optymalizacyjne w ramach neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa. IE2A_U11, IE2A_U01, IE2A_U06, IE2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi rozwiązywać zagadnienia równowagi rynkowej w modelach wymiany. IE2A_U11, IE2A_U05, IE2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Oblicza i interpretuje elastyczności poznanych funkcji użyteczności, popytu i produkcji. IE2A_U11, IE2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IE2A_K07, IE2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia przedsiębiorczości jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki opartej na wiedzy IE2A_K01, IE2A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna definicję i rodzaje modeli wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych, teorii równowagi ogólnej oraz podstawy teorii płacy i bezrobocia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie relacji preferencji, funkcji użyteczności, funkcji popytu i funkcji produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać zadania optymalizacyjne w ramach neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać zagadnienia równowagi rynkowej w modelach wymiany. - + - - - - - - - - -
M_U003 Oblicza i interpretuje elastyczności poznanych funkcji użyteczności, popytu i produkcji. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia przedsiębiorczości jako istotnego czynnika rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Relacja preferencji konsumenta i jej własności. Funkcja użyteczności jako alternatywny sposób opisu preferencji, własności funkcji użyteczności, przykłady funkcji użyteczności, problem maksymalizacji użyteczności.
2. Funkcja popytu i jej podstawowe własności – elastyczności względem składowych wektora cen i popytu.
3. Skalarna funkcja produkcji i jej podstawowe charakterystyki. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa.
4. Model równowagi rynkowej Arrowa-Hurwicza – wersja statyczna.
5. Modele cyklu koniunkturalnego.
6. Modele Input-Output oraz modele wzrostu von Neumanna.
7. Modele poszukiwań (search models).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Badanie własności relacji preferencji konsumenta. Analiza własności funkcji użyteczności; przykłady zastosowania funkcji użyteczności. Wyznaczanie maksimum użyteczności konsumenta.
2. Badanie podstawowych własności funkcji popytu, wyznaczanie cenowych elastyczności względem składowych wektora cen i popytu.
3. Wyznaczanie podstawowych charakterystyk skalarnej funkcji produkcji.
4. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej – strategia długookresowa. Zadanie maksymalizacji zysku, zadanie minimalizacji kosztu zaplanowanej produkcji, zadanie maksymalizacji zysku z funkcją kosztów. Równoważność zadań optymalizacyjnych.
5. Strategia krótkookresowa w warunkach konkurencji doskonałej.
6. Przykłady rachunkowe zadań dotyczących neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa monopolistycznego.
7. Teoria równowagi rynkowej – prostokąt Edgewortha. Analiza statycznej wersji modelu równowagi rynkowej Arrowa-Hurwicza.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako ocena z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego skorygowanych o liczbę punktów z aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3, 0) z ćwiczeń.
Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby).
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Panek E., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa, najnowsze wydanie.
2. Gurgul H., Modele input-output w warunkach niepełnej informacji, wyd. AGH 1998.
3. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie.
4. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer 2012.
5. Różne materiały dostarczone na wykładach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. A dynamic model of birth and death of enterprises in Germany / Henryk GURGUL, Paweł ZAJĄC, Xenia Matschke, Manfred J. Matschke // BFuP. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis ; ISSN 0340-5370. — 2014 Jg. 66 H. 1, s. 86–103.
  2. Globalization and economic growth : evidence from two decades of transition in CEE / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Economic Modelling ; ISSN 0264-9993. — 2014 vol. 36, s. 99–107.
  3. Hipoteza Brody w świetle wyników badań empirycznych — Brody’s hypothesis versus results of empirical research / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2012 t. 59 z. 1, s. 32–47.
  4. Key sectors after a decade of transformation: evidence from Poland / Henryk GURGUL, Łukasz LACH // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2015 vol. 16 no. 1, s. 39–76.
Informacje dodatkowe:

Brak