Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oprogramowania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-104-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Gaweł Bartłomiej (bgawel@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie obiektowe metody projektowania i implementacji systemów informatycznych IE2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 zna metodykę modelowania procesów biznesowych IE2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_W004 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych IE2A_W06, IE2A_W07, IE2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 potrafi ocenić rolę i znaczenie systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych IE2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 umie implementować systemy informatyczne w oparciu o dostarczony projekt IE2A_U07, IE2A_U04 Projekt
M_U002 umie projektować systemy informatyczne IE2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji IE2A_K06, IE2A_K07 Egzamin
M_K002 potrafi współdziałać w grupie; potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy; potrafi prezentować efekty swojej pracy IE2A_K06, IE2A_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Referat,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie obiektowe metody projektowania i implementacji systemów informatycznych + + - + - - - - - - -
M_W003 zna metodykę modelowania procesów biznesowych + + - - - - - - - - -
M_W004 zna metodykę analizowania i projektowania systemów informatycznych + + - + - - - - - - -
M_W005 potrafi ocenić rolę i znaczenie systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie implementować systemy informatyczne w oparciu o dostarczony projekt - - - + - - - - - - -
M_U002 umie projektować systemy informatyczne - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności w związku ze zmieniającym się technologiami i oczekiwaniami organizacji + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać w grupie; potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy; potrafi prezentować efekty swojej pracy - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do zagadnień inżynierii oprogramowania.
2. Język UML w inżynierii oprogramowania
3. Wzorce projektowe
4. Metody i techniki inżynierii wymagań
5. Komputerowe wsparcie inżynierii wymagań
6. Metody szacowania rozmiaru i kosztów wytwarzania oprogramowania
7. Testowanie i automatyzacja testowania
8. Ewolucja oprogramowania i refaktoryzacja

Ćwiczenia projektowe:

1. Model projektowy klas w jezyku UML
2. Implementacja wybranych wzorców projektowych
3. Projekt i implementacja testów jednostkowych
4. Refaktoryzacja istniejącego kodu z wykorzystanie wzorców

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Identyfikacja wymagań dla wybranych dziedzin problemu
2. Specyfikacja przypadków użycia według podanego wzorca
3. Tworzenie dokumentacji analitycznej
4. Protypowanie interfejsu użytkownika
5. Szacowanie rozmiaru oprogramowania

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z ocen z egzaminu oraz ocen z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych. Oceny z ćwiczeń projektowych i audytoryjnych wystawiane są na podstawie ocen z kolokwiów i ocen z projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość podstaw analizy i projektowania systemów informatycznych oraz podstaw programowania obiektowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
2. Fowler M., Scott K., UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa 2002.
3. Lasek M., Otmianowski B., BPMN – standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli proce-sów BPMN w iGrafx, Oficyna Wydawnicza WIT, Warszawa 2007.
4. Martin C.M., Martin M., Agile. Programowanie zwinne, Helion 2008.
5. Szejko S. (red.), Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002.
6. Stevens P., UML. Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007., WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
7. Adam Roman: Testowanie i jakość oprogramowania. Metody, narzędzia, techniki
8. Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom BadGett, Todd M. Thomas: Sztuka testowania oprogramowania

Oprogramowanie
1. Narzędzia CASE np. Altova. Enterprise Architect
2. Narżędzia do projektowania diagramów UML, np. StarUML
3. Microsoft Visual Studio

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Radosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK: Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements, Research Papers of Wrocław University of Economics; ISSN 1899-3192; 29. Business Informatics; ISSN 1507-3858. — 2013 nr 3, s. 76–97, AITM’2013 : 11th conference on Advanced Information Technologies for Management : Cracow, September 8–11, 2013

Informacje dodatkowe:

Brak