Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne systemy zarządzania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-105-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami; - zna metody i narzędzia modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych IE2A_W03, IE2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 - zna metody i narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych; - posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ekonomiki i cyklu życia systemów informatycznych IE2A_W06, IE2A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 - posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach - zna zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze technologii informacyjnych IE2A_W07, IE2A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 -potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami matematycznymi, ekonometrycznymi i informatycznymi do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych, finansowych, jak również interpretować i opracowywać uzyskane wyniki - potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych; - potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji IE2A_U04, IE2A_U09, IE2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K004 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe narzędzia informatyki - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, gospodarczych i technicznych, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności - potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności IE2A_K04, IE2A_K01, IE2A_K05, IE2A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami; - zna metody i narzędzia modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 - zna metody i narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych; - posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ekonomiki i cyklu życia systemów informatycznych + + - + - - - - - - -
M_W003 - posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach - zna zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze technologii informacyjnych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 -potrafi biegle posługiwać się zaawansowanymi narzędziami matematycznymi, ekonometrycznymi i informatycznymi do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych, finansowych, jak również interpretować i opracowywać uzyskane wyniki - potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych; - potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb różnych organizacji + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe narzędzia informatyki - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, gospodarczych i technicznych, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności - potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności + + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

Ujęcie systemowe. System. System gospodarczy. System informacyjny. System informatyczny. Systemy statyczne i dynamiczne.
Otoczenie procesowe przedsiębiorstwa, w tym informacyjne. Procesy informacyjne jako obrazy zdarzeń systemowych. Cele i efekty zarządzania procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie.
Systemy informatyczne a zmiany organizacyjne. Innowacje a technologia informacyjna, technologia informacyjna a zmiany organizacyjne, ewolucyjne i rewolucyjne zmiany wywołane IT, branżowe systemy informatyczne, systemy informatyczne w łańcuchu wartości, systemy zarządzania relacjami z klientami, systemy zarządzania łańcuchem dostaw, systemy Business Intelligence.
Podstawy teoretyczne informatyki. Formy informacji. Typy danych. Informacja dla zarządzania. Pojęcie, właściwości i znaczenie informacji. Transformacja danych w informacje, wiedzę i działanie, własności i funkcje informacji, zarządzanie informacją, klasyfikacja informacji zarządczej. aspekty zarządzania zasobami informacyjnymi. Przepływ informacji. Przykład przepływu informacji i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wstępne wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny informatyki gospodarczej.
Aktualna i niezbędna wiedza dla analizy i organizacji przepływu procesów informacyjnych w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw na skutek wdrażania systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Analiza systemów zarządzania. Procesy informacyjne w systemach zarządzania. Statyczny obraz oraz dynamiczny model informacyjny systemów zarządzania. Źródła efektywności techniczno-ekonomicznej wdrażania systemów informatycznych. Analiza budowy i struktury systemów. Analiza strukturalna i wykonalności systemu. Projektowanie systemów informatycznych.
System informacyjny zarządzania. Podstawowe elementy systemu informacyjnego. Zasoby materialne i niematerialne systemu, rozwój oraz klasy systemów informatycznych zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w praktyce funkcjonowania organizacji.
Podstawy i zagadnienia analizy funkcji systemowych formowania, przebiegu, przetwarzania oraz przechowywania procesów informatycznych w systemach zarządzania. Modelowanie procesów informatycznych. Modele cyklu życia systemu oraz dynamiki przetwarzania procesów. Prototypowanie. Charakterystyczne parametry formalne.
Modelowanie procesów informacyjnych organizacji oraz pojęć strukturalnych, obiektowych i społecznych metod i technik analizy i projektowania systemów. Metody i techniki strukturalnej analizy i projektowania systemów. Metody zbierania informacji, modele związków encji, diagramy przepływu danych, słowniki danych, techniki decyzyjne, zadania projektowania.
Metody obiektowe i społeczne w analizie i projektowaniu systemów. Obiektowość w projektowaniu systemów, podstawowe pojęcia związane z obiektowością, założenia metodyk społecznych, podstawy SSM.
Tworzenie systemu informatycznego. Wymagania stawiane przed system informatyczny organizacji, metodyka tworzenia systemu informatycznego, etapy tworzenia, wdrożenia i stabilizacji systemu informatycznego, strategia gospodarcza a informatyczna organizacji.
Rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne procesów informacyjnych w systemach zarządzania. Kryteria efektywności systemu. Doskonalenie i rozwój systemów informacyjnych zarządzania.
Składowe systemu komputerowego. Systemy operacyjne. Zasoby i usługi systemu operacyjnego. Zasoby sprzętowe. Zasoby programowe. Architektury systemów informatycznych zarządzania. Przykłady architektur systemów informatycznych. Przykłady narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie systemów.
Integracja systemów. Zintegrowane systemy informatyczne. Ewolucja i charakterystyka standardowych systemów zintegrowanych, ich charakterystyka i rola w organizacji oraz stosowanie w organizacji i tworzeniu łańcucha wartości.
Systemy równoległe. Systemy rozproszone. Systemy sieciowe.
Aplikacje biznesowe w dobie Internetu. E-biznes, modele handlu elektronicznego, Internet jako medium komunikacyjne, przedsiębiorczość wirtualna.
Przykłady wdrożeń systemów, rynek systemów informatycznych w Polsce

Ćwiczenia audytoryjne:
Cwiczenia audytoryjne

Zapoznanie się z metodyką analizy, szeregowania i uporządkowania procesów informatycznych w skali czasu.
Definicje, notacje, techniki i narzędzia modelowania:

 • Diagram Hierarchii Funkcji (Function Hierarchy Diagram),
 • Diagram Związków Encji (Entity Relationship Diagram),
 • Diagram Przepływu Danych (Data Flow Diagram),
 • WFD (Workflow Diagram),
 • ARIS,
 • Diagram eEPC (event-driven Process Chain).
  Zapoznanie się z podstawami modelowania:
 • strukturalnego,
 • działalności (Activity),
 • przepływów informacji oraz struktur danych,
 • modelowania dynamicznego – zależności czasowych pomiędzy funkcjami,
 • projektowania obiektowego,
 • rozwiązań algorytmicznych oraz BPMN (UML)-implementacji,
 • wg metodyki ARIS.
  Zapoznanie się z metodąmi oraz narzędziami weryfikacji poprawności schematów blokowych algorytmów przetwarzania procesów w systemach informatycznych oraz ich BPMN- (UML-) symulacji.

Ćwiczenia projektowe:
Cwiczenia projektowe

Nr 1 – temat „Analiza systemu zarządzania oraz otoczenia informatycznego”. Cel dydaktyczny: Przedstawienie sformalizowane wymagań użytkowników oraz efektów ekonomicznych od wdrażania technologii informatycznej. Otoczenie informacyjne przedsiębiorstwa. Procesy informacyjne. Cele i efekty zarządzania procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Analiza budowy i struktury systemów. SADT i IDEF-0.
№ 2 – temat „Opracowanie modelu matrycowego SI” Cel dydaktyczny: Zapoznanie się z podstawami metodyki modelowania obrazów statycznych zdarzeń procesowych w systemach zarządzania. BPMN.
№ 3 – temat „Modele strukturalne oraz czasowe SI” Cel dydaktyczny: Opanowanie metod modelowania struktury organizacyjnej oraz przebiegów czasowych procesów informacyjnych w systemach zarządzania. IDEF0, IDEF1x.
№ 4 – temat „Budowa modelu typu Graf Sieciowy” Cel dydaktyczny: Opanowanie metod modelowania wielowymiarowego procesów informatycznych w systemach zarządzania. , IDEF3, IDEF4, BPMN,
№ 5 – temat „Model czasowy spójny oraz podstawy algorytmiki” Cel dydaktyczny: Zapoznanie się z szeregowaniem i metodyką uporządkowania procesów informatycznych w skali czasu oraz podstawami rozwiązań algorytmicznych oraz UML-implementacji. IDEF2, BPMN,
№ 6 – temat „Model schematu blokowego algorytmu przetwarzania procesów SI” Cel dydaktyczny: Zapoznanie się z metodą pobudowy modelu schematu blokowego algorytmu przetwarzania procesów w systemach informatycznych oraz BPMN- (UML-) symulacji. Metodyka ARIS – poziomy opisu.
№ 7 – temat „Opracowanie SI przedsiębiorstwa” Cel dydaktyczny: Nabycie umiejętności projektowania systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Sporządzenie projektu systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegóły warunków uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotu są podawane na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot.
Podstawą zaliczenia jest obrona z pozytywnym wynikiem sprawozdań ze wszystkich prac laboratoryjnych.
Minimalna suma punktów Smin, uzyskanych z kolokwiów z części teoretycznej w toku semestru Skol, podana na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot jest warunkiem Skol ≥ Smin zaliczenia przedmiotu ze średnią oceną Slab uzyskaną na laboratoriach,
inaczej zobowiązuje test końcowy pisemny/ustny z części teoretycznej w celu uzyskania Skol ≥ Smin.
Ocena końcowa jest obliczana ze średniej ważonej oceny Slab w następujących proporcjach:
2,76 – 3,25 = 3 3,26 – 3,75 = 3,5 3,76 – 4,25 = 4 4,26 – 4,75 = 4,5 4,76 – 5,00 = 5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość analizy i projektowania systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania, podstaw architektury komputerów, metod pozyskiwania wiedzy z danych, umiejętności korzystania z komputera i sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Adamczewski P. Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
• Beynon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, wyd III, W-wa, 1999.
• Flasiński M. Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. WNT, 1997.
• Płodzień J., Stemposz E. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Wyd. PJWSTK, W-wa, 2003.
• Roszkowski J. Analiza i projektowanie strukturalne. Helion, wyd.II
• Wrycza S. Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. PWN, Warszawa, 1999.
• Yourdon E. Współczesna analiza strukturalna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

ПЕТРИШИН Л. (PETRYSHYN L.) Оптимизация многопроцессорных информационных систем управления с отказами. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków : — [Kraków : s. n.], 2015. –С. 12.
Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.
Arhitektonika mnogoprocessornyh komp’ûterizovannyh sistem upravleniâ — Architecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199.
PETRYSHYN Lubomyr (ПЕТРИШИН Любомир) Математические модели обслуживания информационных процессов в многопроцессорных компьютеризованных системах управления. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : — [Kraków : s. n.], 2014. –С. 20.
Topologičeskij sintez bazovyh informacionnyh setej — Topological synthesis of basic information networks / Lubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 208–222.
Automated routing system for massive servicing distantly located objects — Automatyzowany system routingu dla celów obsługi masowej lokalnie odległych obiektów / Pavlo Chernovolenko, Taras Chuchvara, Anastasiia Davydok, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 49–53.
Architektonika wieloprocesorowych komputeryzowanych systemów zarządzania — Architectonics of the multiprocessor computerized control systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash.
Optimizaciâ racpredelennyh komp’ûterizirovannyh sistem upravleniâ — Optimization of the distributed computerized control systems / Lûbomir PETRYSHYN // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21.
200. Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN, A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5].
Teoretičeskie osnovy rasčeta mnogoprocessornyh informacionnyh sistem upravleniâ — Theoretical design bases of multiprocessors information systems of management / Lubomyr PETRYSHYN, Lûbmir Petrišin // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18].

Informacje dodatkowe:

• „Vademecum teleinformatyka” IDG Poland S.A. 2000.
• Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, W-wa, 1998.
• Dziuba D.T. Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Nowy Dziennik Sp. z o.o., seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa, 2001.
• Górski J. (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. wyd. II, Mikom, 2000.
• Jaszkiewicz A. Inżynieria oprogramowania. Helion
• Kisielnicki J., Sroka H. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999.
• Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, Warszawa, 2003.
• Nowicki A. (red.) Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
• Pomykała J.M., Pomykała J.A. Systemy informacyjne. MIKOM, W-wa, 1999.
• Riordan R.M. Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM, W-wa, 2000.
• Stefanowicz B. (red.) Wstęp do informatyki. Wydawnictwo SGH, Warszawa,1999.
• Stefanowicz B. (red.), Wstęp do informatyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999.