Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynek pieniężny i kapitałowy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-107-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Szydło Stanisław (sszydlo@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku finansowego w skali krajowej i globalnej. IE2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku pieniężnym i kapitałowym. IE2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania procesów na rynku finansowym. IE2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi podejmować decyzje gospodarcze w sposób przedsiębiorczy. IE2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku finansowego w skali krajowej i globalnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku pieniężnym i kapitałowym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania procesów na rynku finansowym. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi podejmować decyzje gospodarcze w sposób przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie rynku finansowego i jego obszary. Rynek pieniężny i kapitałowy. Rynek kasowy i terminowy. Instrumenty rynku kasowego: papiery udziałowe i dłużne.
2. Rynek pierwotny. Zasady emisji papierów wartościowych. Emitenci i subskrybenci na rynku pierwotnym.
3. Wtórny rynek papierów wartościowych. Motywy zawierania transakcji na rynku wtórnym.
4. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni: banki inwestycyjne i uniwersalne, fundusze inwestycyjne (zamknięte, otwarte, mieszane), fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe.
5. Charakterystyka, cena i rentowność lokacyjnych papierów wartościowych.
6. Obligacja i jej rodzaje. Pojęcie, znaczenie, zasady emisji i wyceny obligacji. Cena nominalna, emisyjna i rynkowa. Czynniki wpływające na wartość rynkową obligacji.
7. Listy zastawne (publiczne i hipoteczne). Zasady emisji i obrotu.
8. Krótkoterminowe papiery dłużne. Bony skarbowe, bony bankowe oraz weksle (bony) komercyjne.
9. Akcje. Spółka akcyjna, Zasady jej organizacji i funkcjonowania.
10. Pojęcie akcji, ich znaczenie dla emitenta, inwestora i gospodarki. Zasady emisji akcji, ich sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym.
11. Rodzaje akcji i sposoby ich wyceny. Cena nominalna, emisyjna i rynkowa. Czynniki wpływające na wartość rynkową akcji. Split akcji.
12. Weksel. Jego znaczenie dla gospodarki. Czek gotówkowy i rozliczeniowy.
13. Rynek giełdowy i pozagiełdowy. Organizacja giełdy i przebieg jej sesji. Podstawowe operacje giełdowe. Indeksy giełdowe.
14. Rynek instrumentów pochodnych. Aktywa pierwotne instrumentów pochodnych. Kontrakty forward, futures, opcje i swap.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Pojęcie rynku finansowego i jego obszary.
2. Zasady emisji papierów wartościowych.
3. Transakcje na rynku wtórnym.
4. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.
5. Lokacyjne papiery wartościowe.
6. Obligacja i jej rodzaje. Ceny obligacji.
7. Listy zastawne.
8. Krótkoterminowe papiery dłużne.
9. Spółka akcyjna. Zasady emisji i sprzedaży akcji. Znaczenie akcji dla emitenta, inwestora i gospodarki.
10. Rodzaje akcji i sposoby ich wyceny. Ceny akcji.
11. Weksel .
12. Czek.
13. Organizacja giełdy, podstawowe operacje giełdowe.
14. Instrumenty pochodne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego.
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki / W. Dębski. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2007
2. Globalny rynek finansowy / J. Narewski, K. Zabielski. – Łódź: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej. 2007
3. Sopoćko A. Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
4. Rynek finansowy: instytucje, strategie, instrumenty / Pod red. P. Kapusia. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2003
5. Finanse i instrumenty finansowe / M. Wypych. – Łódź: „Absolwent”: SWSPiZ. 2001
6. Finansowe instrumenty pochodne / Red. nauk. J. Grzywacz. – W.: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. 2009
7. Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie / J. Hull. – W.: WIG-Press. 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych // Logistyka, 2015, nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka: artykuły recenzowane, s. 8980–8989.
2. Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Wykorzystanie kontraktów terminowych typu forward w strategiach zarządzania ryzykiem walutowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P. Łebkowski, s. 227-240.
3. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDD // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2014 R. 59 nr 8, s. 407–414.
4. Iwaszczuk N., Solovei T., Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu L’vìvs’ka politechnika „Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozbitku”, 2014, no 797, s. 177–186.
5. Iwaszczuk N., Łamasz B., Wzorek A., Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014 / red. P.Łebkowski, s. 214-226.
6. Iwaszczuk N., Pusz R., Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych / Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 143-159.
7. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Exchange risk management in companies-exporters with currency option strategies / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 73-87.
8. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Badania hedgingowych strategii opcyjnych za pomocą współczynników wrażliwości opcji // System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 27, s. 287-300.
9. Iwaszczuk N., Zima P., Iwaszczuk O.W., Badanie wpływu ryzyka procentowego na wyniki finansowe emitenta obligacji korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu naftowego i gazowego // Zeszyty Naukowe Lwowskiego Uniwersytetu Biznesu i Prawa. – 2012. – № 9. – S. 220-230.
10. Iwaszczuk N., Pusz R., Investment risk management on capital markets with call Asian options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 89-103.
11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Matematyczne aspekty wyceny wybranych opcji walutowych / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 49-72.
12. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Pusz R., Zaręba L., Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Kraków, Wydawnictwo AGH, 2012.
13. Iwaszczuk N., Pusz R., Mathematical methods and models in pricing of average path dependent options / [w:] Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, red. P. Pusz, 4/2012, s. 105-135.
14. Iwaszczuk N., Zastosowanie opcji azjatyckich jako metoda ograniczenia ryzyka gwałtownych zmian na rynkach finansowych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 19, 2011, s. 139-150.
15. Iwaszczuk N., Łopuszański O., Zima P., Risk management of the portfolio containing lookback options / [w:] Aspects of Production Engineering and Management / red. P. Łebkowski / AGH University of Science and Technology Press, Kraków, 2011, s. 179-193.
16. Iwaszczuk N., Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw przy pomocy strategii opcyjnych // Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 17, 2010, s. 239-251.
17. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych / [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja: aspekty miko- i mezoekonomiczne /red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s.139–150.
18. Szydło S., Państwo i bank centralny jako podmioty stabilizowania rynków finansowych // [w:] Problemy transformacii sovremennoj rossijskoj èkonomiki: teoriâ i praktika organizacii i obespečeniâ upravleniâ: kollektivnaâ monografiâ trudov učastnikov IX meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara: (26–28 fevralâ 2011g., Moskva)/ Rossijskaâ akademiâ estestvennyh nauk, Moskovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki statistiki i informatiki (MESI). Kafedra obšego menedžmenta i predprinimatel’stva. —Moskva : INION RAN, 2011, s. 111–126.
19. Szydło S., Pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia wpływające na wzrost oraz stabilność gospodarki // [w:] Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw / red. I. Ostoj, S. Swadźba, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 83–96.

Informacje dodatkowe:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane w postaci testu zaliczeniowego;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- podejście do testu zaliczeniowego wymaga pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń;
- poprawa niedostatecznej oceny podsumowującej z ćwiczeń jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena podsumowująca z ćwiczeń, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.