Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody aktuarialne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-202-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Machowska Małgorzata (mmachow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Machowska Małgorzata (mmachow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania składek IE2A_W01, IE2A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna zasady modelowania i analizy różnych systemów ubezpieczeniowych IE2A_W01, IE2A_W10 Kolokwium
M_W003 Zna zakres nauk aktuarialnych IE2A_W01, IE2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie stosować w praktyce narzędzia matematyki ubezpieczeniowej IE2A_U05, IE2A_U01, IE2A_U03 Kolokwium
M_U002 Umie obliczyć wysokość składki jednorazowej i ratalnej dla różnych typów polis ubezpieczeniowych IE2A_U05, IE2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zespołowej pracy analityków aktuarialnych oraz potrzebę ciągłego dokształcania się IE2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie konieczność zarządzania ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej IE2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania składek + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady modelowania i analizy różnych systemów ubezpieczeniowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zakres nauk aktuarialnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować w praktyce narzędzia matematyki ubezpieczeniowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczyć wysokość składki jednorazowej i ratalnej dla różnych typów polis ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę zespołowej pracy analityków aktuarialnych oraz potrzebę ciągłego dokształcania się - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność zarządzania ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
2. Probabilistyczny opis liczby szkód i wartości odszkodowań
3. Ogólne zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej
4. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie – konstrukcja tablic trwania życia
5. Kalkulacja składki jednorazowej netto dla różnych typów polis w ubezpieczeniach na życie
6. Kalkulacja ratalnej składki netto i brutto dla różnych schematów wpłat

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
2. Probabilistyczny opis liczby szkód i wartości odszkodowań
3. Ogólne zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej
4. Ryzyko w ubezpieczeniach na życie – konstrukcja tablic trwania życia
5. Kalkulacja składki jednorazowej netto dla różnych typów polis w ubezpieczeniach na życie
6. Kalkulacja ratalnej składki netto i brutto dla różnych schematów wpłat

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową wystawia się na podstawie oceny z ćwiczeń. Ocenę z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie oceny z kolokwium, która jest uzupełniona o aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki wyższej w zakresie rachunku prawdopodobieństwa oraz minimalne wiadomości z teorii oprocentowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, PWN, Warszawa, 2006
2. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 1999.
3. W.Otto, Matematyka w ubezpieczeniach, Ubezpieczenia majątkowe, WNT, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak