Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strategie inwestowania i finansowania firm
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-203-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Kiluk Sebastian (skiluk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Identyfikuje specyfikę inwestycji rzeczowych IE2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna narzędzia i metody oceny efektywności inwestycji IE2A_W03 Kolokwium
M_W003 Rozróżnia specyfikę nowopostających podmiotów gospodarczych typu start-up w branży informatycznej IE2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę efektywności inwestycji rzeczowej w oparciu o wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych IE2A_U01 Kolokwium,
Projekt inżynierski
M_U002 Umie obliczyć wartość różnego typu opcji rzeczywistych IE2A_U05 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Umie obliczyć efektywność inwestycji rzeczowej z wykorzystaniem metody Marketed Asset Disclaimer IE2A_U11 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Potrafi określić wartość startupu IE2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi znajdować i dobierać właściwe narzędzia do podejmowania decyzji strategicznych IE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K002 Posiada umiejętność podejmowania działań w zakresie przedsiębiorczości IE2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K005 Posiada umiejętność gromadzenia danych i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym IE2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Identyfikuje specyfikę inwestycji rzeczowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia i metody oceny efektywności inwestycji + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozróżnia specyfikę nowopostających podmiotów gospodarczych typu start-up w branży informatycznej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę efektywności inwestycji rzeczowej w oparciu o wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie obliczyć wartość różnego typu opcji rzeczywistych + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie obliczyć efektywność inwestycji rzeczowej z wykorzystaniem metody Marketed Asset Disclaimer + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić wartość startupu + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi znajdować i dobierać właściwe narzędzia do podejmowania decyzji strategicznych + + - - - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność podejmowania działań w zakresie przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_K005 Posiada umiejętność gromadzenia danych i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Tworzenie strategii inwestowania, budżetowanie kapitałowe, koszt kapitału.
2. Dobór źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych – ogólna charakterystyka.
3. Ocena efektywności inwestycji strategicznych w firmie – podejście oparte na oczekiwanych przepływach pieniężnych.
4. Ocena inwestycji strategicznych w firmie – charakterystyka podejścia opartego na założeniu braku arbitrażu.
5. Podejście opcyjne jako pomost między finansami a zarządzaniem strategicznym. Identyfikacja opcji rzeczywistych.
6. Charakterystyka i modele wyceny opcji rzeczywistych różnego typu.
7. Inwestycje strategiczne w warunkach konkurencyjnego rynku – wykorzystanie podejścia opcyjnego i teorii gier.
8. Analiza ryzyka projektu, symulacja Monte Carlo, wartość zagrożona.
9. Podejście Marketed Asset Disclaimer (MAD) w wycenie opcji rzeczowych.
10. Wybrane sposoby finansowania inwestycji – Project Finance.
11. Inwestycje strategiczne – analiza przykładów.
12. Strategie finansowania startupów.
13. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw.
14. Wycena startupów w branży informatycznej.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Ocena efektywności inwestycji na podstawie przepływów pieniężnych.
2. Obliczanie wartości opcji rzeczowych dla kilku przykładów.
3. Ocena efektywności inwestycji z użyciem opcji rzeczowych.
4. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego przy pomocy symulacji Monte Carlo.
5. Wykorzystanie symulacji MC i podejścia MAD do oceny efektywności inwestycji.
6. Przykład finansowania na zasadzie Project Finance.
7. Wycena startupów informatycznych – przykłady

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny z realizacji projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Luenberger D.G., 2003, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Mizerka J., 2005, Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
3. Smit H.J.T., Trigeoergis L., 2004, Strategic Investment. Real Options and Games, Princeton University Press, Princeton.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. Paliński A. (2011), Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna. [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009. Red. Andrzej Stanisław Barczak i Stanisław Barczak, Katowice, s. 184-194.
  2. Paliński A. (2013), Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego – wyniki badań polskich spółek giełdowych. „Bank i Kredyt”, nr 2, s. 207–236.
  3. Paliński A. (2014), Opcje rzeczywiste jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu, „Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu”, nr 198, s. 803–806.
  4. Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J., Stronczek A. (2014), Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwa AGH, Kraków
Informacje dodatkowe:

Brak