Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo autorskie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-206-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat przedmiotu praw autorskich i ich ochrony. IE2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student rozumie, jakie znaczenie ma zakres ochrony własności intelektualnej i jej przedmiot dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Integruje wiedzę dotyczącą ochrony praw autorskich z innymi obszarami posiadanej wiedzy. IE2A_W08, IE2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać skutki określonych norm prawnych, ma świadomość zmienności i rozwoju prawa. IE2A_K07, IE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny. IE2A_K07, IE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat przedmiotu praw autorskich i ich ochrony. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie, jakie znaczenie ma zakres ochrony własności intelektualnej i jej przedmiot dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Integruje wiedzę dotyczącą ochrony praw autorskich z innymi obszarami posiadanej wiedzy. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać skutki określonych norm prawnych, ma świadomość zmienności i rozwoju prawa. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej.

  Rys historyczny, pojęcie własności intelektualnej.

 2. Przedmiot prawa autorskiego, podmiot praw autorskich, czas trwania ochrony; ochrona programów komputerowych

  Omówienie zakresu ochrony prawnej, podmiotów, którym przysługują prawa autorskie i skutków przyjętych rozwiązań.
  Problematyka ochrony prawnej programów komputerowych.
  Ochrona baz danych, ochrona danych osobowych

 3. Autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste; normy szczególne dotyczące programów komputerowych; umowy prawa autorskiego;

  Wyjaśnienie pojęć, zakresu praw autorskich, omówienie umów dotyczących praw autorskich;
  Ochrona praw autorskich a ochrona dóbr osobistych.

 4. Dozwolony użytek w prawie autorskim; ochrona prawna praw autorskich

  Założenia koncepcji dozwolonego użytku; roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich; ochrona prawnokarna praw autorskich.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Prawa autorskie jako własność intelektualna

  Porównanie metod i zakresu ochrony praw autorskich i ochrony wynalazków.

 2. Ochrona prawnokarna praw autorskich

  Zakres ochrony prawnokarnej praw autorskich; przestępstwa ścigane z urzędu, przestępstwa ścigane na wniosek.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest wystawiana na podstawie wyników kolokwium. Pozytywny wpływ na ocenę może mieć aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz 5 Wydanie
System Prawa Prywatnego, t. 13 Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2007

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych
Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
Dyrektywa 93/98/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
Dyrektywa 92/100/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

Informacje dodatkowe:

Aby zrozumieć problematykę przedmiotu, studenci powinni znać i rozumieć podstawowe pojęcia takie jak wykładnia prawa, system prawa, norma prawna, podmiot prawa.