Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie rynków finansowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-304-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Suliga Milena (msuliga@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest zaznajomienie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem kapitałowym.
Prezentowane są podstawowe metody wyceny instrumentów rynku kapitałowego i modele służące do
jego opisu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna formy efektywności rynków kapitałowych i metody ich badania IE2A_W03 Kolokwium
M_W002 zna modele stosowane do opisu kursów walut, kursów akcji, ich zmienności, wolumenu IE2A_W03 Kolokwium
M_W003 zna modele wyceny aktywów kapitałowych IE2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi zbadać zależności równoczesne lub dynamiczne opisujące proces przepływu informacji na rynku akcji IE2A_U05, IE2A_U01, IE2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U002 potrafi zastosować odpowiedni model do wyceny instrumentu rynku kapitałowego lub oceny efektywności funduszu inwestycyjnego IE2A_U01, IE2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi dokonać opisu i analizy kursu walutowego, kursu akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów IE2A_U05, IE2A_U01, IE2A_U03 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IE2A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna formy efektywności rynków kapitałowych i metody ich badania + - - - - - - - - - -
M_W002 zna modele stosowane do opisu kursów walut, kursów akcji, ich zmienności, wolumenu + - - - - - - - - - -
M_W003 zna modele wyceny aktywów kapitałowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zbadać zależności równoczesne lub dynamiczne opisujące proces przepływu informacji na rynku akcji - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować odpowiedni model do wyceny instrumentu rynku kapitałowego lub oceny efektywności funduszu inwestycyjnego - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać opisu i analizy kursu walutowego, kursu akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Rynek kapitałowy. Formy efektywności. Arbitraż.
2. Instrumenty rynku kapitałowego. Cena, stopa zwrotu, miary zmienności i wielkości
obrotów.
3. Wartość pieniądza w czasie. Wycena instrumentów rynku kapitałowego.
4. Teoria portfela.
5. Modele rynku kapitałowego. Model CAPM. Modele czynnikowe.
6. Miary efektywności funduszy inwestycyjnych.
7. Modelowanie cen akcji i ich zmienności. Modelowanie kursów walutowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Własności statystyczne szeregów czasowych cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i
wielkości obrotów.
2. Wycena obligacji, akcji, kontraktów, opcji.
3.Modelowanie i prognozowanie cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów.
4.Zależności równoczesne i przyczynowe pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością,
wielkością obrotów i czasem trwania ceny.
5.Estymacja parametrów wybranych modeli rynku kapitałowego.
6.Wycena spółki, efektywność funduszy inwestycyjnych.
7.Modelowanie i własności kursów walutowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Własności statystyczne szeregów czasowych cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i
wielkości obrotów.
2. Wycena obligacji, akcji, kontraktów, opcji.
3.Modelowanie i prognozowanie cen akcji, stóp zwrotu, zmienności i wielkości obrotów.
4.Zależności równoczesne i przyczynowe pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością,
wielkością obrotów i czasem trwania ceny.
5.Estymacja parametrów wybranych modeli rynku kapitałowego.
6.Wycena spółki, efektywność funduszy inwestycyjnych.
7.Modelowanie i własności kursów walutowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich terminów zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest na podstawie oceny wykonania i prezentacji projektu skorygowanej o ocenę aktywności na zajęciach. Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania i prezentacji projektu. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium skorygowanej o ocenę aktywności na zajęciach. Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z podstaw ekonometrii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Brzeszczyński, R. Kelm: „Ekonometryczne modele rynków finansowych”.
2. W. Dębski: „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” PWN Warszawa 2001.
3. M. Doman: „Mikrostruktura giełd papierów wartościowych”, Poznań 2011.
4. K. Jajuga, T. Jajuga: „Inwestycje”, PWN Warszawa 2005
5. T.Kufel: „Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL”.
6. G.S. Maddala: „Ekonometria”.
7. M. Osińska: „Ekonometria finansowa”, PWE Warszawa 2006.
8. R. Tsay: „Analysis of Financial Time Series”.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ (2015) The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 no. 3, s. 230–253.

Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ (2014) The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market : the importance of company size to information flow. Central European Journal of Operations Research. vol. 22 (4), s. 795–817. tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10100-014-0343-x.pdf

Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ (2014) The four-factor asset pricing model on the Polish stock market. Economic Research, vol. 27 no. 1, s. 771–783

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.