Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie urządzeń mobilnych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-305-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami IE2A_W02 Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbedną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach IE2A_W07 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych IE2A_U04 Projekt
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb organizacji IE2A_U09 Projekt
M_U003 Potrafi oceniać i zarządzać bezpieczeństwem systemów inofrmatycznych IE2A_U12 Referat
M_U004 Potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i dobrych praktyk do budowy narzędzi wspomagających procesy decyzyjne w organizacjach IE2A_U08 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie (także w środowisku międzynarodowym), przyjmując w niej różne role IE2A_K02 Prezentacja
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny IE2A_K07 Projekt
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy IE2A_K06 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbedną do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować i realizować systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych i kosztowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować odpowiednie technologie informacyjne stosownie do potrzeb organizacji + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi oceniać i zarządzać bezpieczeństwem systemów inofrmatycznych + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić przydatność zaawansowanych metod i dobrych praktyk do budowy narzędzi wspomagających procesy decyzyjne w organizacjach + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie (także w środowisku międzynarodowym), przyjmując w niej różne role + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny + - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do systemu Android

  Czym jest system Android?
  Cechy systemu Android
  Architektura systemu Android
  Wirtualna maszyna Dalvik VM
  Pakiety Java w systemie Android
  Wersje systemu Android
  Rynek wersji systemu Android
  Środowisko programowania

 2. Budowa aplikacji w systemie Android

  Koncepcja aplikacji
  Struktura projektu aplikacji
  Cykl życia aplikacji
  Najprostsza aplikacja – kod źródłowy
  Najprostsza aplikacja – zasoby XML
  Emulator systemu Android
  Instalacja aplikacji w urządzeniu mobilnym

 3. Zasoby aplikacji

  Koncepcja zasobów w systemie Android
  Interfejs użytkownika w kodzie Java
  Interfejs użytkownika w kodzie XML
  Odniesienia do zasobów
  Rodzaje zasobów

 4. Dostawcy treści, intencje i adaptery

  Koncepcja dostawcy treści
  Rejestrowanie dostawcy treści
  Identyfikatory URI
  Kursor treści
  Odczyt danych
  Zapis danych
  Pojęcie intencji
  Wykorzystanie intencji
  Intencje predefiniowane
  Kategorie i akcje intencji
  Adaptery

 5. Interfejs użytkownika – elementy

  Koncepcja interfejsu użytkownika
  Hierarchia klas kontrolek
  Kontrolki tekstu
  Kontrolki przycisków
  Kontrolki pól wyboru
  Kontrolka listy
  Kontrolka siatki
  Kontrolki daty i czasu
  Dodatkowe kontrolki: Toast, MapView, Gallery, Spinner

 6. Interfejs użytkownika – układy

  Menadżery układu interfejsu użytkownika
  Układ LinearLayout
  Układ RelativeLayout
  Układ TableLayout
  Układ FrameLayout
  Układ z zakładkami
  Menadżery układu a orientacja urządzenia
  Narzędzie Hierarchy Viewer

 7. Tworzenie i obsługa menu

  Koncepcja menu
  Tworzenie menu
  Tworzenie grup menu
  Odpowiedź na wybór elementu menu
  Inne rodzaje menu
  Menu kontekstowe
  Tworzenie menu w XML

Ćwiczenia projektowe:
 1. 1. Tworzenie prostego interfejsu użytkownika

  Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi zasadami tworzenia prostego
  interfejsu użytkownika oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania
  podstawowych kontrolek dostępnych na platformie Android.
  Zakres ćwiczenia obejmuje definiowanie głównej aktywności aplikacji, wykorzystanie
  klasy Activity i podstawowych kontrolek dziedziczących po klasie View (TextView,
  EditText, Button, CheckBox, RadioGroup, RadioButton, Toast).

 2. 2. Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

  Użycie układu LinearLayout i umieszczanie w nim kontrolek dziedziczących po
  klasie View (m.in. TextView, EditText, Button, CheckBox, RadioGroup, RadioButton,
  DatePicker, TimePicker, Toast).

 3. 3. Wykorzystanie układu RelativeLayout

  Użycie układu graficznego RelativeLayout oraz wykształcenie umiejętności
  zastosowania tego układu do tworzenia interfejsu użytkownika.
  Definiowanie układu RelativeLayout i umieszczanie w nim kontrolek dziedziczących
  po klasie View (m.in. TextView, EditText, Button, CheckBox, RadioGroup,
  RadioButton, DatePicker, TimePicker, Toast).

 4. 4. Tworzenie i obsługa menu

  Praktyczne zapoznanie się z zasadami tworzenia menu oraz
  wykształcenie umiejętności wykorzystania menu w aplikacjach.
  Zakres ćwiczenia obejmuje definiowanie podstawowych rodzajów menu
  (standardowe, podmenu, rozszerzone) i użycie intencji predefiniowanych
  (systemowych).

 5. 5. Składowanie danych w Androidzie

  Shared Preferences – prywatne przechowywanie danych w parach klucz-wartość.
  Internal Storage – prywatne przechowywanie danych w pamięci urządzenia.
  External Storage – publiczne przechowywania danych w zewnętrznych
  współdzielonych urządzeniach.
  SQLite Databases – prywatne przechowywanie danych ustrukturyzowanych
  danych.
  Network Connection – przechowywanie danych na prywatnych lub publicznych
  serwerach sieciowych.
  Content Provider – publicznie przechowywanie danych na globalnych
  repozytoriach aplikacji.

 6. 6. Moja aplikacja i Internet

  Korzystanie z dostępu do sieci. Rodzaje dostępnych protokołów sieciowych.

 7. 7. Tworzenie projektu

  Tworzenie projektu. Prezentacja projektu. Kollokwium zaliczeniowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do egzaminu przystępuje student, który uzyskal zaliczenie z laboratorium i projektu. Zdanie egzaminu praktycznego polączpnego z egzaminem ustnym jest jednoznaczne zaliczeniem przedmiotu.
Zaliczenie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych oraz pozytywnie zdany egzamin sprawdzajaąy osiągnięcie zalożonych efektów ksztalcenia dla przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw matematyki, programowania obiektowego, technologi sieciowej oraz programowania i architektury systemów komputerowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i źródła:
1. S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean: „Android 2. Tworzenie aplikacji”, Helion, Gliwice 2010.
2. E. Burnette: „Hello Android. Programowanie na platformę Google dla urządzeń mobilnych. Wydanie III”, Helion, Gliwice 2011.
3. S. Conder, L. Darcey: „Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II”, Helion, Gliwice 2011.
4. W.F. Ableson, R. Sen, C. King: „Android w akcji. Wydanie II”, Helion, Gliwice 2011.
5. dokumentacja SDK on-line http://developer.android.com
6. strona internetowa Android.com http://www.android.com
7. strona internetowa Eclipse http://www.eclipse.org
8. strona internetowa Oracle Java http://www.oracle.com/java
9. strona internetowa Android Market https://market.android.com
10. kod źródłowy systemu Android
http://source.android.com http://android.git.kernel.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Algorithm of superposition of Boolean functions given with truth vectors / Anatoly Plotnikov,
Aleksander PETROV, Anton Petrov // International Journal of Computer Science Issues ; ISSN 1694-0784.
— 2012 vol. 9 iss. 4 no. 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.. — A. PETROV dod. afiliacja: Department of
Computer Systems and Networks, the Dalh East-Ukrainian national university. — tekst:
http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-9-4-1-19-23.pdf
2. Analiz i proektirovanie metodov zaŝity informacii v setâh obŝego pol’zovaniâ — Analysis and design
of methods of information security in public networks / Oleksandr PETROV, Petrov A. A. // W:
Zarządzanie
przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja
naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. —
Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–32. —
Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 29–31. — Tyt. przejęto z ekranu
tytułowego
3. Ensuring information processes’ safety and security in application data processing systems for
transport / Alexander PETROV, Valerie Lahno // W: The contemporary problems of management –
valuebased
marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and
macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-
Biala. — Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. — S. 325–350. — Bibliogr. s. 349–350,
Abstr.
4. Formation of values and meaning orientations and professional competence of students on the basis
of information and pedagogical technologies use / PETROV O. S., Degtyaryova L. N., Burtseva I. I //
Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2012
no. 8 č. 1, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262. — PETROV O. S. dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukraine
National University
5. Metody i modeli nadežnych sistem zaŝity programmnogo obespečeniâ — Methods and models of
reliable software protection systems / Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Zarządzanie
przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja
naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział
Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows.
— Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe:
Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst ros.-ang.
6. Modelling of discrete recognition and information vulnerability search procedures / Valerie Lahno,
Alexander PETROV // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and
Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol.
11A, s. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136

Informacje dodatkowe:

Brak