Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hurtownie danych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-306-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie pojęcia dotyczące hurtowni danych IE2A_W11, IE2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Wyciąga wnioski gospodarcze w oparciu o wyniki analiz danych IE2A_W11, IE2A_W10 Projekt
M_W003 Identyfikuje narzędzia i metody tworzenia hurtowni danych IE2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Projektuje hurtownię danych dla wybranego wycina rzeczywistości gospodarczej IE2A_U02 Projekt
M_U002 Analizuje dane w różnych układach IE2A_U09 Projekt
M_U003 Umie korzystać z narzędzi informatycznych IE2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnej pracy analitycznej i projektowej w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach samorządowych, instytucjach i organizacjach IE2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technik gromadzenia danych ekonomicznych IE2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie pojęcia dotyczące hurtowni danych + - - + - - - - - - -
M_W002 Wyciąga wnioski gospodarcze w oparciu o wyniki analiz danych + - - + - - - - - - -
M_W003 Identyfikuje narzędzia i metody tworzenia hurtowni danych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Projektuje hurtownię danych dla wybranego wycina rzeczywistości gospodarczej + - - + - - - - - - -
M_U002 Analizuje dane w różnych układach + - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z narzędzi informatycznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnej pracy analitycznej i projektowej w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach samorządowych, instytucjach i organizacjach + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technik gromadzenia danych ekonomicznych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Relacyjne bazy danych a hurtownie danych
 2. Architektura hurtowni danych – model pojęciowy, logiczny i fizyczny
 3. Podstawowe modele logiczne – gwiazda i płatek śniegu
 4. Podstawowe modele fizyczne: MOLAP, ROLAP, HOLAP
 5. Procesy ekstrakcji, przekształcania, czyszczenia i ładowania danych
 6. Aktualizacja danych w hurtowniach
 7. Przetwarzanie OLAP w hurtowniach danych – podstawowe operacje
 8. Zarządzanie hurtownią danych
 9. Najwięksi dostawcy komercyjnych hurtowni danych i alternatywy open source

Ćwiczenia projektowe:

 1. Wykonanie prostej hurtowni danych z użyciem MS Access
 2. Praca z MS SQL Server
 3. Praca z SQL Server Data Tools – Business Intelligence (SSDT-BI)
 4. Wykonanie prostej hurtowni danych z wykorzystaniem SSDT-BI
 5. Realizacja projektu hurtowni danych przy pomocy wybranego narzędzia

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny z projektu oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych. Ocena z zaliczenia wystawiana jest na podstawie oceny umiejętności wykonania zadań cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość relacyjnych baz danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

 1. Todman C., Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami. Helion 2011.
 2. Pelikant A., Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania, Helion 2011
 3. Mendrala D., Szeliga M., Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych. Helion 2009.
 4. Wróblewski J., Hurtownie danych. WSiP 2003.

Oprogramowanie

 1. Microsoft SQL Server
 2. Microsoft SQL Server Data Tools – Business Intelligence (SSDT-BI)
 3. Microsoft Access
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Paliński A. (2016), Eksploracja danych w prognozowaniu cen gazu i usług magazynowania gazu. Prace Naukowe INiG–PIB nr 209, s. 857–861.

Informacje dodatkowe:

Brak