Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość bankowa
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-308-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej banku. Umożliwia poznanie tych zagadnień w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w służbach finansowo-księgowych banku

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych banku, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Umie ustalić wynik finansowy z działalności banku, wycenić aktywa inwestycyjne oraz ustalić wpływ rezerw na wynik finansowy jednostki
M_U002 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej banku Kolokwium
M_U003 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe banku
Kompetencje społeczne
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w banku (kreatywna księgowość)
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych banku, ich ujęcie w ewidencji księgowej oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ustalić wynik finansowy z działalności banku, wycenić aktywa inwestycyjne oraz ustalić wpływ rezerw na wynik finansowy jednostki + + - - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej banku + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sporządzać i analizować sprawozdania finansowe banku + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w banku (kreatywna księgowość) + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Przychody, koszty i wynik finansowy
  2. Operacje bankowe i urządzenia księgowe
  3. Zasady wyceny aktywów i pasywów Ewidencja księgowa wybranych składników aktywów Ewidencja księgowa wybranych składników pasywów
  4. Istota działalności banku. Specyficzne cechy systemu finansowo-księgowego banku
Ćwiczenia audytoryjne:
  1. Zasady ewidencji operacji bankowych
  2. Zasady wyceny aktywów i pasywów Ewidencja księgowa wybranych składników aktywów Ewidencja księgowa wybranych składników pasywów
  3. Ewidencja bankowych rozliczeń pieniężnych i innych rozrachunków
  4. Zasady grupowania kosztów i przychodów Ewidencja kosztów i przychodów Ustalanie wyniku finansowego
  5. Ewidencja wybranych operacji na kontach pozabilansowych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie dwóch kolokwiów. Aby zaliczyć przedmiot należy posiadać zaliczenie z ćwiczeń oraz zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego.Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń i testu z materiału wykładowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość rachunkowości finansowej i finansów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008
K. Jankowska, K. Baliński, Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2004
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008
I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki, Zasady rachunkowości bankowej, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 2011 r. nr 181, poz. 1082 z dnia 15.09.2011 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
2. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
3. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
4. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
7. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
8. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2010.
9. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
10. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.
11. Dyduch, Ujęcie wybranych elementów rachunku zysków i strat w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych regulacjach z zakresu rachunkowości, W: Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. S. 30–39.
12. Dyduch A., Accounting in the context of business entity management, W: Management: theory and practice: Polish and Kazakh experiences, eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. Kraków: AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010, S. 21–40.
13. Dyduch A., Usefulness of corporate financial report for investors, W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2010. S. 169–183.
14. Dyduch A., Wycena aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1, pod red. Bronisława Micherdy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. S. 195–203.
15. Dyduch A., Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższych, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 10, s. 147–160.
16. Dyduch A., M. Sierpińska, Z. Wilimowska, Finanse i rachunkowość, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
17. Dyduch A., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w Polsce, W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. S. 119–130.

Informacje dodatkowe:

Brak