Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HUX-1-211-s
Nazwa:
Warsztat statystyki publicznej
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Wałaszek Monika (M.Walaszek@stat.gov.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Wałaszek Monika (M.Walaszek@stat.gov.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji UX1P_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. UX1P_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. UX1P_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. UX1P_U05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. - - - - - - - - + - -
M_U003 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
  1. Zasoby statystyki publicznej

    Głównym celem jest pozyskanie umiejętności samodzielnego poruszanie się po witrynie GUS oraz Urzędów statystycznych dla znalezienia interesujących go informacji. Pozyskanie i prezentacja informacji ze zbiorów Banku Danych Lokalnych, wyjaśnienia poziomów agregacji danych, możliwe sposoby wyszukiwania i pobierania danych; omówienie możliwości generowania interesujących użytkownika informacji odnalezienia, znaczenia uwag metodologicznych i ich umiejscowienia. Wykorzystanie narzędzi z Dziedzinowych Baza Wiedzy.

  2. Portal Geostatystyczny

    Głównym celem jest prezentacja funkcji portalu Geostatystycznego oraz sposobów prezentowania danych. Drugim celem jest prezentacja funkcjonalności narzędzia STRATEG

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z warsztatu jest ocena z aktywności na zajęciach 20% oraz w 80% z samodzielnego projektu mającego charakter praktyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: