Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HUX-1-214-s
Nazwa:
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi kontrowersjami w rozumieniu człowieka, kształcenie kompetencji dla budowania społeczeństwo dialogu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. UX1P_W04 Esej
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie UX1P_W05 Esej
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. UX1P_U06 Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. UX1P_K06 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Kim jest człowiek?
 2. Życie i jego sens
 3. Poznanie siebie (autentyczność, pokora, ambicja)
 4. Wolność
 5. Inny, obcy – wróg czy przyjaciel?
 6. Mądrość i głupota
 7. Szczęscie
 8. Miłość
 9. Dialog
 10. Prawda i postprawda
 11. Polityka i władza
 12. Religia a wiara
 13. Współczesne oblicza zła
 14. Polskie wady narodowe
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)
50% praca końcowa (6 do 8 stron) na wybrany temat z zakresu zajęć.

Studenci, którzy przekroczą limit nieobecności powinni zgłosić się na dyżur i zaliczyć u prowadzącego zajęcia materiał z tych zajęć, na których byli nieobecni.

Zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym na takich samych warunkach jak w terminie pierwszym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura uwzględniona w opisie wykładów:

1) O.F. Bollnow, „Rozum a siły irracjonalne”. „Znak” 1979 nr 305 (w: „Znak” Archiwum)
2) J. Tischner, „Chochoł sarmackiej melancholii”, w” tenże, :Świat ludzkiej nadziei”, Kraków 1992, s, 15-28)
3) E. Fromm, „Osobowość”, w: tenże, „Niech się stanie człowiek”, tłum. R. Saciuk, Warszawa 1994, s. 48-99.
4) E. Cassirer, „Mit państwa”, tłum. A. Staniewska, Warszawa 2006, 308-328.
5) P. Ricoeur, „Cywilizacja powszechna a kultury narodowe”, w: tenże, „Podług nadziei”, tłum. zbiorowe, Warszawa 1991, s. 162-177.
6) O.F. Bollnow, „Rozważania o bolesności prawdy”, „Znak” 1979 nr 305.
7) H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, s. 233-266.
8) B. Welte, „O bezistociu religii”, w: tenże, „Filozofia religii”. Tłum. G. Sowinski, Kraków 1996, s. 241-252.

T. Gadacz, Kryzys europejskiego człowieczeństwa, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Umiejętność życia, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Szczęście, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Logika szczęścia – logika sukcesu, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Wychowanie do wolności, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Wolność i odpowiedzialność, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, O mądrości, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, O autentyczności, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91
T. Gadacz, Kultura i odpowiedzialność, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Etyka powołania, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Samotność, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Enigma cierpienia, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Religia immanencji czy religia bez religii?, O zmienności życia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, Kryzys europejskiego człowieczeństwa, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Umiejętność życia, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Szczęście, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Logika szczęścia – logika sukcesu, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Wychowanie do wolności, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Wolność i odpowiedzialność, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, O mądrości, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, O autentyczności, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91
T. Gadacz, Kultura i odpowiedzialność, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Etyka powołania, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Samotność, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Enigma cierpienia, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Religia immanencji czy religia bez religii?, O zmienności życia

Informacje dodatkowe: