Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HUX-1-223-s
Nazwa:
Nowoczesny marketing
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii. UX1P_W06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. UX1P_U05 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, angażuje się w trakcie ich realizacji oraz potrafi te przewidywać wielokierunkowe możliwości ich wpływu na społeczeństwo. UX1P_K07 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi analizować i prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi. UX1P_U03 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, mając świadomość potrzeby stałego jej pogłębiania. UX1P_K06 Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, umie też określić priorytety wykonywanych zadań UX1P_K03, UX1P_K02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zastosowaniem nowych technologii i potrafi je samodzielnie rozwiązywać. UX1P_K05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_K004 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania swoich umiejętności praktycznych UX1P_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, angażuje się w trakcie ich realizacji oraz potrafi te przewidywać wielokierunkowe możliwości ich wpływu na społeczeństwo. - - - - - - - - + - -
M_U003 Student potrafi analizować i prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, mając świadomość potrzeby stałego jej pogłębiania. - - - - - - - - + - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, umie też określić priorytety wykonywanych zadań - - - - - - - - + - -
M_K003 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zastosowaniem nowych technologii i potrafi je samodzielnie rozwiązywać. - - - - - - - - + - -
M_K004 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania swoich umiejętności praktycznych - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:

Nowoczesny marketing nie może się obyć bez wiedzy o człowieku i technologiach. Okraszony kreatywnością, umiejętnością analizy i właściwej komunikacji potrafi bardzo dużo zmienić w wizerunku i rozwoju przedsiębiorstwa.
W trakcie zajęć będziemy rozmawiać o kierunkach rozwoju marketingu i pracować nad komunikacją wybranych marek. Porozmawiamy o różnych narzędziach, które obecnie pozwalają nam mierzyć efektywność naszej pracy, ale też o czynniku ludzkim, który bywa najmniej przewidywalny. Zanalizujemy ciekawe kampanie i zaprojektujemy swoją.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Wykonanie projektu 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z warsztatu jest ocena z aktywności na zajęciach 20% oraz w 80% z samodzielnego projektu mającego charakter praktyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: