Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-106-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kuźnia Monika (kuznia@agh.edu.pl)
dr inż. Jerzak Wojciech (wjerzak@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. IS1A_W02, IS1A_W14 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. IS1A_W02, IS1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. IS1A_W12, IS1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. IS1A_U02, IS1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. IS1A_K01, IS1A_K02 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z branży metalurgicznej, na środowisko. IS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich ograniczania. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami oraz alternatywnych źródeł energii. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz Systemami Zarządzania Jakością i Środowiskiem. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zająć stanowisko w sprawie problematycznych tematów związanych z ochroną środowiska. Potrafi dostrzec aspekty związane z negatywnym oddziaływaniem przemysłu na środowisko oraz prowadzić dyskusję stosując fachowe nazewnictwo. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożeń Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz posiadania certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością. + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość wpływu emitowanych zanieczyszczeń i generowanych odpadów z działalności przemysłowej, w tym z branży metalurgicznej, na środowisko. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza oraz skutki ich wprowadzania do atmosfery

  Rodzaje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Źródła ich powstawania (wybrane gałęzie przemysłu, komunikacja). Smog londyński i typu Los Angeles. Kwaśne deszcze oraz ich niekorzystne oddziaływanie na komponenty środowiska. Dziura ozonowa i mechanizm jej powstawania. Efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, zmienna aktywność Słońca.

 2. Sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń

  Odpylanie. Rodzaje odpylaczy oraz ich zastosowanie. Odsiarczanie spalin. Metody redukcji tlenków azotu.

 3. Zanieczyszczenia wód i gleb oraz ich ochrona

  Rodzaje zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Istota mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Źródła zanieczyszczeń gleb: rolnictwo, przemysł, motoryzacja, depozycja pyłów. Metale ciężkie w glebach. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych na wybranych przykładach.

 4. Gospodarka odpadami

  Odpady komunalne-charakterystyka oraz metody recyklingu. Odpady przemysłowe-rodzaje, źródła powstawania oraz sposoby unieszkodliwiania. Charakterystyka odpadów hutniczych oraz ich wykorzystanie.

 5. Alternatywne źródła energii (wybrane)

  Biomasa i biogaz. Energia geotermalna. Energia wiatru. Energia wody. Fotowoltaika.

 6. Rozwój zrównoważony. Systemy zarządzania środowiskowego i jakością

  Pojęcie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Strategia rozwoju zrównoważonego w Polsce. Koncepcja najlepszej dostępnej techniki (BAT). Systemy zarządzania środowiskiem i jakością. Certyfikacja systemów zarządzania.

 7. Modelowanie w ochronie środowiska

  Rozwiązywanie problemów występujących w obszarze ochrony środowiska z zastosowaniem metod modelowania. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Pojęcie emisji i imisji. Obliczanie emisji dwutlenku węgla. Handel emisjami.

  Obliczanie emisji z procesów spalania paliw gazowych (gaz ziemny, biogaz) i stałych (węgiel, biomasa). Limity emisji dwutlenku węgla w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Zasada funkcjonowania “handlu emisjami”.

 2. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ).

  Rodzaje inwestycji objętych obowiązkiem sporządzania raportu OOŚ. Zasada tworzenia raportu OOŚ na konkretnych przykładach (m.in. huty, autostrady). Ilościowe i jakościowe oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska.

 3. Katalog odpadów. Odpady wytwarzane w przemyśle hutniczym.

  Zapoznanie z aktem prawnym “Katalog odpadów”. Scharakteryzowanie kodu odpadów. Analiza odpadów (wraz z kodami odpadów) generowanych w procesie produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym – obserwacja próbek odpadów oraz prezentacja procesu ich powstawania.

 4. Monitoring środowiska. Struktura funkcjonalna Państwowego Monitoringu Środowiska.

  Zasada funkcjonowania Monitoringu środowiska w Polsce. Dogłębna analiza PMŚ na przykładzie województwa małopolskiego. Zapoznanie się z serwisami internetowymi prezentującymi stężenia zanieczyszczeń oraz prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

 5. Systemy zarządzania jakością. Normy ISO.

  Zapoznanie się z systemami zarządzania jakością na wybranych przykładach.

 6. Debaty oksfordzkie (na bieżące tematy problemowe np. wydobycie gazu łupkowego, elektrownie jądrowe, GMO, odnawialne źródła energii).

  Dyskusja między studentami (4-osobowe grupy) na przydzielone wcześniej tematy dotyczące problemów ochrony środowiska. Wystąpienie obejmuje przygotowanie krótkiej, wprowadzającej prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zajęciach (dodatkowo, aktywność na zajęciach podnosząca ocenę końcową)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. – Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska t. 1/2 , WNT Warszawa, 2010
2. Rosik-Dulewska Cz. – Podstawy gospodarki odpadami, PWN Warszawa, 2010
3. Pod redakcją: Kołodziej B., Matyka M.: Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Powszechce Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o.o., Poznań 2012
4. Hamrol A. – Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa, 2008
5. Markiewicz M. -Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004
6. Materiały ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach.