Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Architektury komputerów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-108-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Mrozek Adam (amrozek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z architekturą komputerów i techniką cyfrową Kolokwium
M_W002 Student zna budowę i zasady działania elementów techniki cyfrowej, procesorów, komputerów osobistych oraz komputerów wieloprocesorowych. Kolokwium
M_W003 Student zna wpływ architektury procesora, komputera oraz optymalizacji kodu na wydajność obliczeń Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie projektować proste układy cyfrowe oraz pisać, modyfikować i uruchamiać proste programy w assemblerze. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzalności za wykonaną pracę. IS1A_K01, IS1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z architekturą komputerów i techniką cyfrową + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i zasady działania elementów techniki cyfrowej, procesorów, komputerów osobistych oraz komputerów wieloprocesorowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wpływ architektury procesora, komputera oraz optymalizacji kodu na wydajność obliczeń + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie projektować proste układy cyfrowe oraz pisać, modyfikować i uruchamiać proste programy w assemblerze. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzalności za wykonaną pracę. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp, historia rozwoju oraz podstawowe typy architektur komputerowych
2. Podstawy teorii układów cyfrowych: algebra Boole’a, synteza układów cyfrowych
3. Arytmetyka komputerowa – operacje na liczbach całkowitych
4. Arytmetyka komputerowa – liczby zmiennoprzecinkowe
5. Budowa układów arytmetycznych
6. Budowa procesora
7. Lista rozkazów procesora, assembler
8. Przetwarzanie potokowe
9. Procesory superskalarne
10. Organizacja i hierarchia pamięci komputera
11. Pamięć podręczna i wirtualna
12. Operacje I/O, system przerwań
13. Budowa komputera osobistego
14. Komputery wieloprocesorowe z pamięcią wspólną i rozproszoną

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zapoznanie ze środowiskiem programowania w języku assemblera w systemie Linux (2h)
2. Pisanie i uruchamianie prostych programów w języku assemblera (10h)
3. Analiza kodu assemblera generowanego przez kompilatory (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego (66%) i laboratorium (34%) – po uzyskaniu co najmniej 3.0 z każdej z nich

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. John L. Hennessy, David A. Patterson – Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann; 2011
2. David A. Patterson, John L. Hennessy – Computer Organization and Design, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design), Morgan Kaufmann, 2014.

Dokumentacja i materiały producentów mikroprocesorów oraz elementów systemu komputerowego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Real-Time Evolutionary Optimization of Metallurgical Processes Using ARM Microcontroller / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // Computer Methods in Materials Science, 2016 vol. 16 no. 1

Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D graphene-like materials — Poszukiwanie nowych, płaskich materiałów grafenopodobnych przy użyciu hybrydowego algorytmu optymalizacji / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // Computer Methods in Materials Science, 2015 vol. 15 no. 1

Analiza niezmienności zapisów w pamięci flash drukarki fiskalnej EMAR-TEMPO. Główny wykonawca, praca na zlecnie firmy EMAR, Politechnika Krakowska, dokumentacja do wglądu u prowadzącego zajęcia.

Informacje dodatkowe:

Brak