Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy operacyjne i administracja
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-207-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Wilk Krzysztof (wilk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wilk Krzysztof (wilk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie budowy i klasyfikacji systemów operacyjnych IS1A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie pojęcia procesów i wątków, zna mechanizmy przydziału procesora, komunikacji między procesami i synchronizacji. IS1A_W06 Egzamin
M_W003 Zna mechanizmy zarządzania pamięcią IS1A_W06 Egzamin
M_W004 Ma wiedzę z zakresu systemu plików i urządzeń wejścia-wyjścia IS1A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe czynności administracyjne w systemach Windows i Unix IS1A_U11, IS1A_U13, IS1A_U10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie pisać skrypty w języku powłoki systemu Unix i w języku PERL IS1A_U13 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zaprogramować wybrane funkcje jądra systemu operacyjnego IS1A_W06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie budowy i klasyfikacji systemów operacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie pojęcia procesów i wątków, zna mechanizmy przydziału procesora, komunikacji między procesami i synchronizacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna mechanizmy zarządzania pamięcią + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu systemu plików i urządzeń wejścia-wyjścia + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe czynności administracyjne w systemach Windows i Unix - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie pisać skrypty w języku powłoki systemu Unix i w języku PERL - - - - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprogramować wybrane funkcje jądra systemu operacyjnego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ewolucja systemów operacyjnych
Działanie systemu operacyjnego
Procesy, przydział procesora, synchronizacja procesów
Zakleszczenia
Zarządzanie pamięcią, pamięć wirtualna
System plików system wejścia-wyjścia
Systemy rozproszone
Systemy czasu rzeczywistego

Ćwiczenia laboratoryjne:

Rejestr MS Windows
Pliki konfiguracyjne systemów Unix
Uruchamianie systemów operacyjnych
Archiwizacja. Tworzenie kopii zapasowych
Rozpoznawanie typów plików. Liczby magiczne
Programowanie w języku powłoki (shell scripts)
PERL – zasady pisania skryptów

Ćwiczenia projektowe:

Projekty w języku C, C++ obejmujące następujące zagadnienia:

  • Obsługa plików (tworzenie, otwieranie, odczyt, zapis, dowiązania)
  • Procesy macierzyste i potomne (tworzenie, uruchamianie)
  • Potoki
  • Semafory
  • Wątki POSIX

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 156 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: ocena z projektu*0,25, ocena z laboratorium*0,25, ocena z egzaminu*0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Silberschatz A., Galvin P.B.: Podstawy systemów operacyjnych, WNT 2000
2. Lister A.M., Eager R.D.: Wprowadzenie do systemów operacyjnych, WNT 1994
3. Stevens R.W.: Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT 2002
4. Love R.: Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II, Helion 2014
5. Bach M.J.: Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT 1995
6. Petersen R.: Arkana Linux, Wydawnictwo RM 2001
7. Tanenbaum A. S.: Rozproszone systemy operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
8. Nemeth E., Snyder G., Hein T., Whaley B.: Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów, Helion 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. AMD APU systems as a platform for scientific computing — Systemy AMD APU jako platforma obliczeń naukowo-technicznych / Filip Krużel, Krzysztof BANAŚ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 2, s. 362–369.

2. Finite element numerical integration on GPUs / Przemysław Płaszewski, Paweł Macioł, Krzysztof BANAŚ // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 8th international conference, PPAM 2009 : Wroclaw, Poland, September 13–16, 2009 : revised selected papers, Pt. 1 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; vol. 6067). — ISBN: 978-3-642-14389-2 ; ISBN10: 3-642-14389-X. — S. 411–420.

3. OpenCL performance portability for Xeon Phi coprocessor and NVIDIA GPUs : a case study of finite element numerical integration / Krzysztof BANAŚ, Filip Krużel // W: Euro-Par 2014 : parallel processing workshops : Euro-Par 2014 international workshops : Porto, Portugal, August 25–26, 2014 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Luís Lopes, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8806). — ISBN: 978-3-319-14312-5 ; e-ISBN: 978-3-319-14313-2. — S. 158–169.

Informacje dodatkowe:

Brak