Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metaloznawstwo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-301-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Adrian Henryk (adrian@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ryś Janusz (jrysjr@agh.edu.pl)
dr inż. Augustyn-Nadzieja Joanna (jap@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy krystalicznej stopów metali i zależności pomiędzy strukturą, własnościami mechanicznymi i procesem wytwarzania IS1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W002 Znajomość metod badań własności mechanicznych metali i ich stopów IS1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W003 Znajomość podstaw obróbki cieplnej stopów metali IS1A_W15 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
M_W004 Znajomość stopów metali nieżelaznych, ich mikrostruktury, własności mechanicznych i zastosowań w praktyce IS1A_W14 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umiejętność pomiaru własności mechanicznych, identyfikacji struktur stopów metali IS1A_U01 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy krystalicznej stopów metali i zależności pomiędzy strukturą, własnościami mechanicznymi i procesem wytwarzania + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość metod badań własności mechanicznych metali i ich stopów + - + - - - - - - - -
M_W003 Znajomość podstaw obróbki cieplnej stopów metali + - + - - - - - - - -
M_W004 Znajomość stopów metali nieżelaznych, ich mikrostruktury, własności mechanicznych i zastosowań w praktyce + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność pomiaru własności mechanicznych, identyfikacji struktur stopów metali - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

1. Struktura krystaliczna metali i stopów, rodzaje wiązań atomowych, układy krystalograficzne
2. Defekty struktury krystalicznej: punktowe, liniowe, powierzchniowe, wpływ defektów na własności fizyczne;
3. Metody badań struktury i własności metali;
4. Stopy i ich budowa fazowa, reguła faz. Wykresy równowagi fazowej stopów dwuskładnikowych i reguła dźwigni;
5. Procesy dyfuzji w stanie stałym, rola dyfuzji w przemianach fazowych;
6. Proces krystalizacji: siły napędowe, mechanizm, kinetyka procesu krystalizacji;
7. Wykres równowagi fazowej stopów żelaza z węglem. Składniki strukturalne stopów żelaza z węglem;
8. Kinetyka przemian fazowych w stanie stałym – wykresy CTPc i CTPi
9. Stale, staliwa, surówki i żeliwa, oznaczenia gatunków stali
10. Stale stopowe (stale narzędziowe, stale o specjalnych własnościach fizycznych)
11. Obróbka cieplna zwykła: rodzaje procesów obróbki cieplnej: wyżarzania, rodzaje hartowań, odpuszczanie stali, wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności mechaniczne
12. Hartowność stali. Obliczanie hartowności i własności mechanicznych stali po obróbce cieplnej
13. Obróbka cieplno-chemiczna: zjawiska zachodzące na powierzchni metalu, wybrane rodzaje obróbki cieplno-chemicznej (naweglanie azotowanie, węgloazotowanie, metalizowanie)
14.Metale i stopy metali nieżelaznych: Cu i stopy Cu, Al i stopy Al, stopy Ti, nadstopy

Ćwiczenia laboratoryjne:
ćwiczenia laboratoryjne

1. Badania mikroskopowe stali węglowych wyżarzonych oraz surówek i żeliw.
2. Badania mikroskopowe stali stopowych.
3. Badania mikroskopowe stopów metali nieżelaznych.
4. Badania własności mechanicznych.
5. Badania wpływu obróbki cieplnej mikrostrukturę i własności stali
6. Wykresy fazowe – analiza termiczna
7. Badanie punktów przełomowych metodą dylatometryczną
8. Obróbka cieplno-chemiczna
9. Badanie hartowności stali
10. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen zaliczenia ćwiczeń i egzaminu. Możliwość podniesieni oceny końcowej za aktywność na wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo – WNT 1992
2. K. Przybyłowicz – Metaloznawstwo cz. I i II – skrypt AGH nr 579 i 667
3. W. Różański, J. Ryś – Ćwiczenia z metaloznawstwa cz. I i II – skrypt AGH nr 689 i 851
4. A. R. Askeland – The Science and Engineering of Materials – PWS-Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts 1984
5. L. A. Dobrzański – Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach – WNT 1999
6. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej – WNT 1998
7. H.Adrian – Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
monografia: Henryk Adrian, Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011

Informacje dodatkowe:

Brak