Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multimedialne techniki internetowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-303-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
dr inż. Siwek Aleksander (Aleksander.Siwek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod kodowania dźwięku IS1A_W09 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie metod kodowania obrazów cyfrowych IS1A_W09 Egzamin,
Sprawozdanie
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie kodowania video IS1A_W09 Egzamin,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty pozatechniczne umieszczania danych multimedialnych w sieci Internet IS1A_U08 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych skutków udostępniania i operowania na danych włączając dane zastrzeżone IS1A_K02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod kodowania dźwięku + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie metod kodowania obrazów cyfrowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie kodowania video + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty pozatechniczne umieszczania danych multimedialnych w sieci Internet + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych skutków udostępniania i operowania na danych włączając dane zastrzeżone + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie

  Rodzaje danych multimedialnych, problemy związane z przesyłaniem przez sieć Internet

 2. Standardy telekonferencji

  H.323, SIP

 3. Cyfrowy zapis dźwięku

  Częstotliwość próbkowania, kwantyzacja i znaczenie kompresji

 4. Metody kodowania mowy

  Metoda kompresji dynamiki amplitudy, LPC, RPE, GSM, DPCM, ADPCM

 5. Kodowanie dźwięku szerokopasmowego (1)

  MPEG-1

 6. Kodowanie dźwięku szerokopasmowego (2)

  ATRAC, MPEG-2, Vorbis, Dolby AC-3, FLAC, Monkey’s Audio, MIDI

 7. Wprowadzenie do cyfrowego zapisu grafiki oraz sekwencji video

  Grafika rastrowa oraz grafika wektorowa. Format BMP. Wymagania i możliwości w zakresie kompresji danych dla sekwencji video.

 8. Standard kodowania JPEG

  Model przestrzeni kolorów YCbCr, podział na bloki, DCT, kwantyzacja, uporządkowanie elementów w bloku i kompresja.

 9. Bezstratna kompresja danych

  Kodowanie Huffmana, LZ 77, RLE

 10. Kodowanie obrazów cyfrowych

  GIF, PNG, SVG, porównanie ze standardem JPEG

 11. Standardy kodowania video dla telekonferencji

  H.261, H.263

 12. Cyfrowy zapis sekwencji video

  MPEG-1, MPEG-2

 13. Video w MPEG 4 oraz MPEG-H

  MPEG-4 Visual, MPEG-4 AVC (H.264), MPEG-H HEVC (H.265)

 14. Pozatechniczne skutki udostępniania danych multimedialnych w sieci Internet.

  Uwarunkowania prawne

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wprowadzenie

  Zapoznanie z regulaminem laboratoriów, rodzaje urządzeń multimedialnych, ich obsługa i łączenie z komputerem

 2. Konferencje głosowe

  Zestawienie połączeń głosowych pomiędzy dwoma oraz większą ilością uczestników konferencji.

 3. Kodowanie dźwięku szerokopasmowego

  Testowanie możliwości w zakresie kodowania dźwięku szerokopasmowego.

 4. Transmisja strumienia audio w sieci lokalnej i w Internecie

  Uruchomienie amatorskiej rozgłośni radia internetowego.

 5. Porównanie zapisu obrazów statycznych

  Testowanie możliwości w zakresie kodowania obrazów zawierających grafikę oraz zdjęcia.

 6. Zestawianie połączeń wideokonferencyjnych

  Zestawienie połączeń audio i video pomiędzy dwoma oraz większą ilością uczestników konferencji.

 7. Kodowanie danych zawierających obraz video

  Testowanie możliwości w zakresie kodowania video (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,45*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,55*ocena z egzaminu

UWAGI:
1) W przypadku wystąpienia ocen niedostatecznych z zaliczeń lub egzaminów, oceny te również są uwzględnianie przy obliczaniu oceny końcowej. W takim wypadku ocena końcowa jest średnią ze wszystkich ocen.
2) Ocena końcowa może ulec podwyższeniu, w przypadku gdy udokumentowano ponadprzeciętną aktywność studenta na wykładach. Wtedy zastosowanie ma wzór:
ocena końcowa = 0,45*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,55*ocena z egzaminu + 0,05

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Bromski, Telefonia VoIP, Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo btc, Warszawa 2006
2. F. Halsall, Multimedia communications: applications, networks, protocols and standards, Pearson Education, London 2001
3. Z. Hulicki, Systemy komunikacji multimedialnej, Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998
4. pod red. W. Skarbka, Multimedia-algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa 1998
5. F. Fluckiger, Understanding networked multimedia : applications and technology, Prentice Hall, London 1995
6. K. Sayood, Kompresja danych wprowadzenie, Wydawnictwo Read Me 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rauch Ł., Madej Ł., Kusiak J., Modelling of microstructure deformation based on digital material representation integrated with watershed image segmentation algorithm, Steel Research International, 81(9), 1446–1449, 2010.

Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering – next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206–213

Rauch Ł., Madej Ł., Application of the automatic image processing in modelling of the deformation mechanisms based on the digital representation of microstructure, International Journal for Multiscale Computational Engineering, 8(3), 1-14, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak