Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-308-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna filozofię zarządzania jakością TQM, normy ISO 9000, inne kultury organizacyjne generujące jakość (np. Six Sigma) IS1A_W14 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada znajomość wszystkich nowoczesnych narzędzi jakości IS1A_W12, IS1A_W14 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się rachunkowymi (przede wszystkim statystycznymi) narzędziami jakości. IS1A_U01 Wypracowania pisane na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać innym informacje w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem jakością IS1A_K02, IS1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna filozofię zarządzania jakością TQM, normy ISO 9000, inne kultury organizacyjne generujące jakość (np. Six Sigma) + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość wszystkich nowoczesnych narzędzi jakości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się rachunkowymi (przede wszystkim statystycznymi) narzędziami jakości. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać innym informacje w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem jakością - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Definicje jakości. TQM (Total Quality Management) jako sposób osiągania i zapewnienia jakości, znaczenie TQM.
2.„Konstytucja jakości” – normy ISO serii 9000; charakterystyka, wymagania, dokumentacja, certyfikacja.
3.Główne cechy norm ISO 9000 – ciągłe doskonalenie, orientacja na klienta, praca zespołowa, podejście procesowe
4.Normy branżowe, np. motoryzacja ISO/TS 19949, przemysł spożywczy, lotniczy itp..
5.Narzędzia jakości. Techniki pracy zespołowej (burza mózgów, koła jakości itp.), metody rozwiązywania problemów (diagram przepływu, diagram przyczynowo-skutkowy Isikawy, analiza Pareto).
6.Techniki statystyczne – ogólna charakterystyka metod, podstawy formalne stosowania.
7.Statystyczne sterowanie procesem – SPC (Statistical Process Control).
8.Nadzorowanie aparatury kontrolno pomiarowej – MSA (Measurement System Analysis)
9.Statystyczna kontrola odbiorcza – SKO.
10.Inne techniki jakości – ogólna charakterystyka
11.Analiza przyczyn i skutków wad – FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
12.„domy jakości” – QFD (Quality Function Deployment), Poka Yoke, 5S.
13.Kultura organizacyjna Six Sigma: geneza, organizacja i funkcjonowanie.
14. algorytm doskonalenia procesów w Six Sigma – DMAIC15.Miary jakości w Six Sigma pojęcie jakości doskonałej.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Konstrukcja diagramu przyczynowo-skutkowego.
2.Analiza Pareto, konstrukcja wykresu Pareto.
3.Graficzna prezentacja danych, elementy statystycznej analizy danych.
4.Narzędzia statystycznego sterowania procesem (SPC) – ocena zdolności jakościowej procesu (współczynniki zdolności Cp,Cpk), posługiwanie się techniką kart kontrolnych dla cech mierzalnych oraz według oceny alternatywnej.
5.Wyznaczanie miar poziomu jakości: frakcja realizacji poza granicami specyfikacji, liczba niezgodności na jednostkę, liczba defektów na milion sposobności (DPMO) itd.
6.Przegląd metod statystycznej kontroli odbiorczej – statystyczne plany odbiorcze w przypadku odbioru partii za partią oraz partii izolowanych.
7.Analiza skutków i przyczyn wad (FMEA) – studium przypadku.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,3*ocena z kolokwium końcowego z wykładów + 0.7*ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.A. Hamrol. W. Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 2002;
2.J. Żuchowski, E. Łagowski: Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004;
3.J. Bank: Zarządzanie przez jakość, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1997;
4.A. Iwasiewicz, Z. Paszek,: Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997,
5.Douglas C. Mongomery,: Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley&Sons, Inc.Seventh Edition, 20013, International Student Version
6.J. R. Thompson, J. Koronacki,: Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994
7.Dale H. Besterfield: Quality Control, Prentice-Hall International, Inc., 1994
8.J. Ryś: Zasady statystycznej kontroli jakości wyrobów metalowych, Skrypt AGH, Kraków 1977,
9.PN-ISO 3534-2:1994: Statystyka. Terminologia i symbole. cz.2 Statystyczne sterowanie jakością, PN-ISO 8258+AC1:1996: Karty kontrolne Shewharta.
10. T. Sałąciński , Statystyczne sterowanie procesami produkcji , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa 2009
11. M.Harry, R.Schroeder, Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
12. P.Grudowski, E.Leseure. LSS Plutus – Lean Six Sigma dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. WNT, Warszawa 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, Influence of measurement system quality on the evaluation of process capability indices. Metallurgy and Foundry Engineering, 2012 vol. 38 no. 1, s. 25–32.
2. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, T. SKOWRONEK, Statistical methods in contemporary quality management systems. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.], 2007 s. 21–26.
3. CZARSKI, K. SATORA, P. MATUSIEWICZ, Statistical methods in quality management – process capability analy-sis. Metallurgy and Foundry Engineering, 2007 vol. 33 no. 2 s. 121–128.
4. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, K. SATORA, Statistical techniques in Six Sigma. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.]; 2007 s. 183–189.
5. CZARSKI, Analysis of Clements’ method for capability indices estimation. Metallurgy and Foundry Engineering, 2009 vol. 35 no. 1 s. 55–64.
6. CZARSKI, Assessment of a long-term and short-term process capability in the approach of analysis of variance (ANOVA). Metallurgy and Foundry Engineering, 2009 vol. 35 no. 2 s. 111–119.
7. CZARSKI, Assessment of statistical stability of steel strip hot-rolling process. Metallurgy and Foundry Engineer-ing, 2008 vol. 34 no. 1 s. 33–38. Estimation of process capability
8. A. CZARSKI, Indices in case of distribution unlike the normal one. Archives of Materials Science and Engineering, 2008 vol. 34 iss. 1 s. 39–42.
9. CZARSKI Capability process assessment in Six Sigma approach. Metallurgy and Foundry Engineering, 2007 vol. 33 no. 2 s. 105–112.
10. K. WCISŁO, A. ADRIAN, A. CZARSKI, R. STACHURA, Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2013 t. 80 nr 9, s. 638–643.
11. A. CZARSKI O użyteczności metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością. [Cz.] 1, QnowHow – Czasopismo elektroniczne. 2005-11-08. www.qnowhow.pl
12. A. CZARSKI, O użyteczności metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością. [Cz.] .2 QnowHow – Czasopismo elektroniczne 2006-03-06. www.qnowhow.pl
13. A. CZARSKI, Czułość kart kontrolnych Shewharta. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow, 2005 s. 19–22.
14. A. CZARSKI, Six Sigma – algorytm doskonalenia D-M-A-I-C. Cz. 1, Definiowanie projektu – Define (D). Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. s. 77–80. www.qnowhow.pl
15. A. CZARSKI, Six Sigma – algorytm doskonalenia D-M-A-I-C. Cz. 2, Zmierz – Measure (M). Praktyczne aspekty jako-ści i produktywności : QnowHow 2005 s. 211–213. www.qnowhow.pl
16. A. CZARSKI, Six Sigma – algorytm doskonalenia D-M-A-I-C. Cz. 3, Analizuj – Analyze (A.). Praktyczne aspekty jako-ści i produktywności : QnowHow 2005 s. 232–235. www.qnowhow.pl
17. A. CZARSKI, Six Sigma – algorytm doskonalenia D-M-A-I-C. Cz. 4, Doskonal – Improve (I). Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005 s. 304–306. www.qnowhow.pl
18. A. CZARSKI, Six Sigma – algorytm doskonalenia D-M-A-I-C. Cz. 5, Steruj, nadzoruj – Control ©. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005 s. 345–347.
19. A. CZARSKI, Statystyczna kontrola towarów paczkowanych. [Cz.] 1, Omówienie i interpretacja metody referencyjnej zawartej w Ustawie o towarach paczkowanych z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 128, Poz. 1409). Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005 s. 117–121. www.qnowhow.pl
20. A. CZARSKI, Statystyczne miary jakości w Six Sigma. Cz. 1, Zdolność krótkotrwała i długotrwała. Cz. 1. QnowHow— Czasopismo elektroniczne. 2005-06-13. www.qnowhow.pl
21. A. CZARSKI, Statystyczne miary jakości w Six Sigma. Cz. 2, Zdolność krótkotrwała i długotrwała Cz. 2. QnowHow— Czasopismo elektroniczne. 2005-07-13. www.qnowhow.pl
22. A. CZARSKI, Statystyczne miary jakości w Six Sigma. Cz. 3, Zdolność krótkotrwała i długotrwała (cd.). QnowHow — Czasopismo elektroniczne. 2005-10-13. www.qnowhow.pl
23. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – komentarz do nowego wydania normy PN-ISO 2859-1. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005 s. 81–83. www.qnowhow.pl
24. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 3. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. S. 111–116. www.qnowhow.pl
25. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 4. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. S. 273–276. www.qnowhow.pl
26. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 5. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. S. 307–310. www.qnowhow.pl
27. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 6. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. S. 451–453. www.qnowhow.pl
28. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 7. QnowHow — Czasopismo elektroniczne. 2005-05-11. www.qnowhow.pl
29. A. CZARSKI, Statystyczne plany odbiorcze – procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. [Cz.] 8. QnowHow — Czasopismo elektroniczne. 2005-06-13. www.qnowhow.pl
30. A. CZARSKI, Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu. [Cz.] 1. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. S. 316–319. www.qnowhow.pl
31. A. CZARSKI, Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu. [Cz.] 2. Praktyczne aspekty jakości i produktywności : QnowHow 2005. s. 320–326. www.qnowhow.pl

Informacje dodatkowe:

Brak