Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika i zarządzanie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-309-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zieliński Krzysztof (zielinsk@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą : istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności przedsiębiorstwa i kryteriach jego oceny, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz o podstawowych pojęciach i zjawiskach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. IS1A_W12, IS1A_W14 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę o zagadnieniach dotyczących zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. IS1A_W12 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student posiada wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. IS1A_W12 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student posiada wiedzę o zasadach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa; cechach, zachowaniach i stylach przywódczych oraz mechanizmach kontrolnych, współczesnych orientacjach w zarządzaniu personelem oraz roli kultur i etyki w zarządzaniu. IS1A_W12 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, analizowania i identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji, znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. IS1A_U01, IS1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy. IS1A_K01, IS1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą : istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności przedsiębiorstwa i kryteriach jego oceny, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw oraz o podstawowych pojęciach i zjawiskach z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o zagadnieniach dotyczących zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją, funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami, a także praktyczne umiejętności dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę o zasadach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa; cechach, zachowaniach i stylach przywódczych oraz mechanizmach kontrolnych, współczesnych orientacjach w zarządzaniu personelem oraz roli kultur i etyki w zarządzaniu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, analizowania i identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji, znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania.
 2. Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, podejmowanie decyzji.
 3. Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 4. Typologia przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo: istota, kryteria podziału, charakter działalności.
 5. Gospodarowanie majątkiem trwałym i obrotowym przedsiębiorstwa.
 6. Ekonomika produkcji: pojęcie produkcji, struktura procesu produkcyjnego, organizacja produkcji w przedsiębiorstwie
 7. Metody diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych.
 8. Style kierowania. Polityka kadrowa.
 9. Technologie informatyczne wspierajace decyzje w zarzadzaniu przedsiębiorstwem.
 10. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa.
Zajęcia seminaryjne:
 1. System planowania w przedsiębiorstwie, wybrane techniki planistyczne.
 2. Struktura organizacyjna, typy struktur organizacyjnych, zasady budowy struktury organizacyjnej.
 3. Motywacja, tradycyjne podejście do motywowania, koncepcje.
 4. Przywództwo, style przywództwa.
 5. Komunikowanie, formy komunikacji, poprawa skuteczności komunikowania, zarządzanie grupami i zespołami roboczymi.
 6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 24 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,3 * ocena z projektów + 0,7 * ocena z kolokwium z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004
Nowicka-Skowron M., Jerzak M.: Ekonomika przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995
Żurek.J, Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój; FRUG Gdańsk 2007.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996,
Lichtarski.J. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, WAE Wrocław 1999.
Oleksyn T., Sztuka kierowania, Warszawa 1999,
Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1996,
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Warszawa 1997
Guzera.K. Ekonomika przedsiębiorstw cz. I i II, Ditrin Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak