Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-403-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada znajomość podstawowych pojęć algebry relacji IS1A_W08 Egzamin
M_W002 zna podstawy języka SQL IS1A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych IS1A_U14 Projekt
M_U002 posiada znajomość obsługi programu Microsoft Access IS1A_U14 Wykonanie projektu
M_U003 posiada podstawową znajomość obsługi serwerów baz danych (MySQL lub PostgreSQL) IS1A_U14 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada znajomość podstawowych pojęć algebry relacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy języka SQL + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada znajomość obsługi programu Microsoft Access - - - + - - - - - - -
M_U003 posiada podstawową znajomość obsługi serwerów baz danych (MySQL lub PostgreSQL) - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Idea baz danych. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych: analiza strukturalna, modelowanie funkcjonalności – diagram przepływu danych, słownik danych, modelowanie danych. Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych. Relacyjne bazy danych (klucz, tabele, indeksy, relacje, formularze, zapytania, raporty, menu). Narzędzia realizacji baz danych. Polecenia języka zapytań SQL. Administracja bazami danych. Interfejsy programistyczne do baz danych – podstawowe wiadomości.

Program wykładów
1. Bazy Danych – podstawowe pojęcia
2. Elementy baz danych
3. Modele danych
4. Relacyjny model danych
5. Normalizacja
6. Diagramy ERD
7. Program MS Access
8. Systemy Zarządzania Bazami Danych
9. Algebra Relacji
10. Tworzenie Baz Danych w oparciu o serwery BD
11. Administracja serwerami BD
12. Język SQL I
13. Język SQL II
14. Interfejsy programistyczne BD
15. Obiektowe Bazy Danych

Ćwiczenia projektowe:

Program zajęć projektowych
1. Zapoznanie się możliwościami funkcjonalnymi i obsługą narzędzi typu CASE
2. Wspólne opracowanie projektu bazy danych
3. Podstawy programu MS Access
4. Język SQL
5. Administracja serwerem baz danych
6. Opracowanie indywidualnego projektu bazy danych
7. Implementacja indywidualnego projektu bazy danych w programie MS Access
8 .Implementacja indywidualnego projektu bazy danych na serwerze BD

Warunki zaliczenia:

 • obecność na minimum 11 spotkaniach
 • dopuszczalne jest odrobienie zajęć z inną grupą (ten sam temat zajęć)
 • uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z projektu w zakresie:

  • projektowanie baz danych
  • program Access
  • MySQL

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona 0,51 * egzamin + 0,49 * projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
2. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2000.
3. Richard Stones, Neil Matthew, Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw. Helion, 2002.
4 J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000.
5 Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Access 2013 PL. Kurs. Helion, 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Macioł, Piotr; Reprezentacja wiedzy o technologiach przeróbki plastycznej oraz cechach wyrobów w oparciu o relacyjną bazę danych (Inproceeding); Rudy i Metale Nieżelazne, pp. 711–716, 2007.
  Modelowanie informacji w zintegrowanym projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych (Inproceeding); Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, III Międzynarodowa Konferencja "Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych’’, pp. 99–108, 2004.
 • Macioł, Andrzej; Macioł, Piotr; Problemy zastosowania technik eksploracji danych (Data Mining) w zarządzaniu i sterowaniu (Inproceeding); Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII Konferencja Naukowo-Techniczna, pp. 326–332, Politechnika Częstochowska, Ustroń-Jaszowiec, 1999.
 • Macioł, Piotr; Gotfryd, Leszek; Macioł, Andrzej; Knowledge based system for runtime controlling of multiscale model of ion-exchange solvent extraction (Inproceeding); AIP Conference Proceedings, ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pp. 125–128, American Institute of Physics, Kos, Greece, 2012, ISSN: 0094243X.
Informacje dodatkowe:

Brak