Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w Java
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-404-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna możliwości programistyczne technologii Java IS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna ograniczenia związane z przenośnością aplikacji pomiędzy systemami operacyjnymi IS1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Zna praktyczne zastosowania programów realizowanych z wykorzystaniem technologii Java IS1A_W14, IS1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać projekt i stworzyć szkielet aplikacji w Javie w oparciu o ten projekt IS1A_U16, IS1A_U14 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaimplementować aplikację, applet lub servlet w Javie IS1A_U16, IS1A_U14 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna możliwości programistyczne technologii Java + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ograniczenia związane z przenośnością aplikacji pomiędzy systemami operacyjnymi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna praktyczne zastosowania programów realizowanych z wykorzystaniem technologii Java + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać projekt i stworzyć szkielet aplikacji w Javie w oparciu o ten projekt - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaimplementować aplikację, applet lub servlet w Javie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie możliwości implementacyjnych z wykorzystaniem technologii Java dla różnych architektur tworzonego oprogramowania oraz dla różnych systemów operacyjnych.

Program wykładów:
1. Wprowadzenie do języka Java.
2. Omówienie środowisk programistycznych dla Javy.
3. Obsługa wyjątków z wykorzystaniem predefiniowanych klas API.
4. Wykorzystanie klas kontenerowych.
5. Operacje wejścia wyjścia.
6. Realizacja programów współbieżnych.
7. Budowa graficznego interfejsu użytkownika.
8. Tworzenie apletów i zagadnienia z nimi związane.
9. Wykorzystanie mechanizmów bazodanowych.
10. JavaBeans – czyli programowanie komponentowe.
11. Różne architektury oprogramowania realizowane z wykorzystaniem Java.
12. Omówienie platformy Enterprise Edition.
13. Obsługa grafiki i mediów w Javie.
14. Technologie pochodne np.: JRuby i Jython
15. Reverse engineering dla Javy i problemy z tym związane.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program ćwiczeń laboratoryjnych:
W ramach ćwiczeń realizowane są praktyczne zadania z zakresu tematycznie odpowiadającego wykładom np.: implementacja adnotacji w kodzie źródłowym w celu automatycznego generowanie dokumentacji, implementacja problemów producenta-konsumenta lub pięciu filozofów w ramach problemów programowania współbieżnego, realizacja przykładowego interfejsu użytkownika za pomocą biblioteki SWING w jednym z wybranych ułożeń, itp.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0.6) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach Internetowych firmy Oracle.
Dodatkowo wykorzystać można pozycję książkową dostępną w Internecie za darmo:
B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall
Uwaga: zwykle nie ma książek drukowanych, które opisywałyby najnowsze technologie Java

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rauch L., Sztangret L., Pietrzyk M., Computer-system for identification of material models on the basis of plastometric tests, Archives of Metallurgy and Materials, 2013 vol. 58 iss. 3, s. 737–743.

Rauch Ł., Madej Ł., Węglarczyk S., Pietrzyk M., Kuziak R., System for design of the manufacturing process of connecting parts for automotive industry, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 2, no. 2, 157-166, 2008.

Hybrydowe systemy wspomagania projektowania technologii przetwórstwa metalii —Hybrid expert systems dedicated to support of technology design in metal forming processes / Łukasz RAUCH, Roman Kuziak, Bogusław Gierulski, Maciej PIETRZYK //Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2010 t. 62 nr 1 s. 142–149.

Hybrydowy system wspomagania projektowania technologii produkcji taśm szerokich walcowanych na gorąco w ArcelorMittal — Hybrid system supporting design of rolling technology of flat products in ArcelorMittal / Łukasz RAUCH, Łukasz MADEJ, Roman Kuziak, Paweł Jerzy MATUSZYK, Maciej PIETRZYK, Bogusław Gierulski, Adam Chochorowski // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4 s. 290–296.

Informacje dodatkowe:

Brak