Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo patentowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-408-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę związana z ochroną praw autorskich, ochroną wizerunku, tajemnicy korespondencji i źródeł informacji IS1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 student posiada znajomość pojęć z zakresu kategorii własności przemysłowej takich jak: dobro niematerialne, własność dóbr niematerialnych, kategorie dóbr niematerialnych, wynalazek, patent, znak towarowy, wzór przemysłowy i użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych, know-how IS1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student ma wiedzę nt. polityki patentowej oraz procedury uzyskiwania patentu oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej. IS1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad ochrony własności intelektualnej w uczelni technicznej oraz korzystania z pomocy CTT IS1A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność odróżniania wszystkich kategorii własności przemysłowej:patentu, wzoru użytkowego i przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych, know-how wraz ze sposobami i czasami ich ochrony IS1A_U01, IS1A_U08 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 student umie odróżnić prawa autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych zarówno dotyczących programów komputerowych jak i utworów innych niz programy komputerowe IS1A_U01, IS1A_U08 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 student umie zachować się w sposób profesjonalny w momencie naruszenia praw własności intelektualnej IS1A_U01, IS1A_U08 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość ważnosci problemu własności intelektualnej i jest świadomy zagrożeń i kar wynikającychz przywłaszczeniem własności intelektualnej przez inne niż autor, osoby IS1A_K05, IS1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 student ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich wiadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej IS1A_K05, IS1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę związana z ochroną praw autorskich, ochroną wizerunku, tajemnicy korespondencji i źródeł informacji + - - - - - - - - - -
M_W002 student posiada znajomość pojęć z zakresu kategorii własności przemysłowej takich jak: dobro niematerialne, własność dóbr niematerialnych, kategorie dóbr niematerialnych, wynalazek, patent, znak towarowy, wzór przemysłowy i użytkowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych, know-how + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę nt. polityki patentowej oraz procedury uzyskiwania patentu oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad ochrony własności intelektualnej w uczelni technicznej oraz korzystania z pomocy CTT + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność odróżniania wszystkich kategorii własności przemysłowej:patentu, wzoru użytkowego i przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych, know-how wraz ze sposobami i czasami ich ochrony + - - - - - - - - - -
M_U002 student umie odróżnić prawa autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych zarówno dotyczących programów komputerowych jak i utworów innych niz programy komputerowe + - - - - - - - - - -
M_U003 student umie zachować się w sposób profesjonalny w momencie naruszenia praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość ważnosci problemu własności intelektualnej i jest świadomy zagrożeń i kar wynikającychz przywłaszczeniem własności intelektualnej przez inne niż autor, osoby + - - - - - - - - - -
M_K002 student ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia swoich wiadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia i określenia podstawowe: własność intelektualna, własność przemysłowa, patenty, wynalazki , ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe,, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji . Prawo autorskie i ochrona praw autorskich. Prawa pokrewne.
2. Pojęcie własności intelektualnej. Kategorie własności intelektualnej.
3. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej” System ochrony własności przemysłowej.
4. Patenty i wynalazki. Sposoby ochrony wynalazku. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej.
5. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Umowy o przeniesienie praw.
6. Wzory użytkowe i system ochrony wzorów użytkowych.
7. Wzory przemysłowe. Przedmiot i podmiot ochrony wzorów przemysłowych. Uprawnienia twórcy wzoru przemysłowego. Nabycie praw z rejestracji.
8. Znaki towarowe i ich ochrona. Treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy. Umowy i przeniesienie praw. Ustanie praw ochronnych. Wspólnotowy znak towarowy.
9. Oznaczenia geograficzne. Przedmiot ochrony i treść praw z rejestracji. Kolizja oznaczenia geograficznego ze znakiem towarowym.
10. Topografia układów scalonych. Przedmiot ochrony. Treść i charakter praw z rejestracji
11. Prawa autorskie i prawa pokrewne w oparciu o ustawę o „Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych”. Przedmiot i podmiot prawa..
12. Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych. Prawo autorskie w Unii Europejskiej.
13. Prawo autorskie w Internecie. Piractwo komputerowe i prawo autorskie. Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich.
14. Okolice prawa autorskiego. Prawo do ochrony: wizerunku, korespondencji. Prawo autorskie a ochrona wypowiedzi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
wynik testu zaliczeniowego
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kotarba W.-„ Komentarz do prawa wynalazczego” wyd. PARK,Bielsko-Biała,1995
2. Golat R.- „ prawo autorskie i prawa pokrewne” Warszawa 2006
3. Ustawa o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych „ z dn.04.02.1994.Tekst jednolity z późn.zm.
4. Barta J.,Markiewicz R.-„Prawo autorskie” ,OW Wolters Kluwer, Warszawa 2008
5. „ Prawo własności przemysłowej” – praca pod red. U.Promińskiej wyd. Difin ,Warszawa 2005
6. Ustawa „ Prawo własności przemysłowej” z dn30.06.2000 ,Tekst jednolity z późn.zm.
7. Markiewicz R. – “Zabawy z prawem autorskim” Wydawnictwo Wolters Kluver SA, Warszawa 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak