Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy sztucznej inteligencji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-501-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kusiak Jan (kusiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawy teorii i metod sztucznej inteligencji i praktyczną umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich IS1A_U01, IS1A_U06, IS1A_W10, IS1A_U12 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o wybranych narzędziach sztucznej inteligencji IS1A_U01, IS1A_U06, IS1A_W10, IS1A_U12 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności modelowania procesów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji IS1A_U06, IS1A_U07, IS1A_W10, IS1A_U12 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi znaleźć zastosowania komercyjne opracowywanych przez siebie programów w zakresie sztucznej inteligencji IS1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawy teorii i metod sztucznej inteligencji i praktyczną umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o wybranych narzędziach sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada podstawowe umiejętności modelowania procesów z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi znaleźć zastosowania komercyjne opracowywanych przez siebie programów w zakresie sztucznej inteligencji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Pojęcia podstawowe z zakresu sztucznej inteligencji

  Omówienie podstawowych pojęć z zakresu sztucznej inteligencji: informacja, przetwarzanie informacji, bazy wiedzy, itp.

 2. Sztuczne sieci neuronowe

  Omówienie budowy sztucznego neuronu, sieci MLP, sieci ze sprzężeniem zwrotnym. Omówienie działania i uczenia. Algorytmy uczenia neuronu. Algorytmy nadzorowanego uczenia sztucznej sieci neuronowej. Algorytm nienadzorowanego uczenia sztucznej sieci neuronowej. Sieci SOM. Sieci rekurencyjne. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w metamodelowaniu. Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych w metalurgii.

 3. Systemy ekspertowe

  Metody reprezentacji wiedzy. Systemy ekspertowe i ich budowa. Zasady wnioskowania w systemach ekspertowych. Przykłady zastosowań systemów ekspertowych w metalurgii.

Ćwiczenia projektowe:
Opracowanie projektu z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji

Studenci wykonują projekty indywidualne lub w zespołach. Przykładowe tematy projektów:

 • Sieci neuronowe: modelowanie wybranego procesu w oparciu o dostępne dane pomiarowe.
 • Systemy ekspertowe: model wybranego procesu w oparciu o dostępne dane pomiarowe.
 • itp.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen: oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2004.
• B. Butkiewicz, Metody wnioskowania przybliżonego: właściwości i zastosowania, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001
• K. Cetnarowicz, Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowyh, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999
• E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1995
• Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1996
• J. J. Mulawaka, Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa 1996
• L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa, 2005
• R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993
• J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Regulski K., Rojek G., Szeliga D., Kusiak J., Optymalizacja technologii walcowania blach na gorąco z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Optimization of strip hot rolling technology using data mining methods. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 4, 82, 2015, 248-255.
Regulski K., Szeliga D., Kusiak J., Application of regression trees in optimization of metal forming processes. Key Engineering Materials, v. 622-623, 2014, 749-755.
Regulski K., Rojek G., Kusiak J., Process of ontology construction of rolling metal sheets industrial process. Key Engineering Materials, v. 622-623, 2014, 978-983.
K. Regulski, G. Rojek, M. Skóra, J. Kusiak, Data exploration approach in control of metal forming manufacturing chain : example of fasteners production. Steel Research International, special volume, 2012.
G. Rojek, J. Kusiak, System optymalizacji procesu produkcyjnego z zastosowaniem agentowego systemu przetwarzania informacji. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 79, 1, 2012, 71–74.
G. Rojek, Ł. Sztangret, J. Kusiak, Agent-based information processing in a domain of the industrial process optimization, Computer Methods in Materials Science, 11, 2, 2011, 297–302.
Talar J., Jarosz P., Kusiak J., Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting process. Computer Methods in Materials Science, 9 (2009) 379-391.
Jarosz P., Talar J., Kusiak J., Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metallurgist’s point of view. Computer Methods in Materials Science, 9 (2009) 392 – 399.
Kusiak J., Kuziak R., Modelling of microstructure and mechanical properties of steel using the artificial neural network. Journal of Materials Processing Technology, 127 (2002) 115–121.
S.M. Roberts, J. Kusiak, Y.L. Liu, A. Forcellese, P.J. Withers, Prediction of damage evolution in forged aluminium metal matrix composites using a neural network approach, J. Materials Processing and Technology, 80-81 (1998) 507-512.
Talar J., Kusiak J., An expert system for selection of material and production technology in cold-rolling mill. Proc. Conf. AIMech2001 (Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering), eds. Burczyński T., Cholewa W., Gliwice, 2001, 275-278.

Informacje dodatkowe:

Brak