Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria Internetu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych IS1A_W08 Egzamin
M_W002 Zna praktyczne zastosowania wykonanych przez siebie programów IS1A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową IS1A_U13, IS1A_U14 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler IS1A_U16 Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych IS1A_U01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna technologie implementacyjne aplikacji Internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna praktyczne zastosowania wykonanych przez siebie programów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować aplikację Internetową - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać aplikację WWW zgodną z wzorcem Model-Widok-Kontroler - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie znaleźć i przeanalizować wiedzę na temat technik implementacyjnych w zasobach Internetowych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstaw związanych z tworzeniem aplikacji Internetowych z wykorzystaniem dostępnych technologii z wykorzystaniem platform programistycznych (tzw. frameworków).

Zakres merytoryczny wykładów obejmuje następujące zagadnienia:
- Wprowadzenie do przedmiotu – przypomnienie z innych przedmiotów pojęć i definicji przydatnych podczas realizacji zajęć np.: wzorce projektowe, w szczególności Model-Widok-Kontroler.
- Omówienie zasad pracy w sieci komputerowej, rodzaje jej architektur i wpływ na dostępność danych. Omówienie protokołów sieciowych zwykłych i szyfrowanych. Opis architektur softwarowych wykorzystywanych w aplikacjach Internetowych np.: Klient-Serwer, architektury wielowarstwowe. Przedstawienie struktury oraz zasady działania protokołu sieciowego http oraz shttp.
- Instalacja wybranego serwera WWW, omówienie zasad konfiguracji, instalacja interpretera wybranego języka programowania po stronie serwera oraz jego konfiguracja wraz z serwerem Apache.
- Implementacja podstawowego silnika do obsługi aplikacji Internetowej z wykorzystaniem platform programistycznych (frameworkow),
- przygotowanie graficznego projektu stron Internetowych za pomocą dostępnych pakietów graficznych. Omówienie przykładu projektu strony oraz podstrony w formie warstwowo zorientowanego projektu graficznego. Zasady tworzenia stron WWW (czytelność, jakość, poprawność i precyzja przekazywanej informacji),
- Narzędzia do tworzenia stron WWW. Język HTML (składnia języka, podstawowe znaczniki, tworzenie tabel, ramek, elementy interfejsu – formularze).
- Implementacja modułu do ładowania wzorców treści.
- Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów CSS. Cięcie projektu strony, implementacja podstawowa.
- Elementy dynamiczne oraz rozbudowa strony o wykorzystanie skryptów języka JavaScript.
- Wykorzystanie bibliotek JavaScript np.: jQuery.
- Omówienie technologii AJAX,
- Omówienie popularnych silników bazodanowych w tworzeniu aplikacji Internetowych.
- Implementacja modułu do obsługi warstwy modelu z wykorzystaniem wybranej technologii ORM.
- Elementy ochrony danych. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz stan prawny w Polsce i za granicą w dziedzinie ochrony informacji. Zagadnienie nieupoważnionego dostępu, metody autoryzacji użytkowników, sterowania dostępem, poziomy upoważnień.

Ćwiczenia projektowe:

Program ćwiczeń projektowych:
1. Rozpoczęcie prac – wykonanie specyfikacji funkcjonalnej wybranego tematu projektowego
2. Implementacja warstwy funkcjonalnej tzw. warstwy kontrolerów
3. Wykonanie projektu graficznego, implementacja warstwy widoków
4. Implementacja warstwy modelu
5. Wykończenie implementacji aplikacji Internetowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z egzaminu (waga 0.6) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.2) i projektowych (waga 0.2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach Internetowych PHP, Apache, W3C i inne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering – next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206–213

Gridowa implementacja procedur analizy wrażliwości — Grid implementation procedures for sensitivity analysis /RAUCH Ł., SZELIGA D., BACHNIAK D. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014

Parameter study in metallurgy: SSRVE case study with Scalarm / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 81–82

Harnessing heterogeneous computational infrastructures for studying metallurgical rolling processes / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Łukasz RAUCH, Jacek KITOWSKI, Maciej PIETRZYK // W: eChallenges e-2014 [Dokument elektroniczny] : Belfast, Ireland, 29–30 October 2014 : conference proceeding / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belfast] : IIMC International Information Management Corporation, 2014. — ISBN: 978-1-905824-45-8. — S. 1–9

Investigation of crankshafts production process by using grid-based sensitivity analysis / Daniel BACHNIAK, Łukasz RAUCH // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings /eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. —ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 29–30

Promowane prace magisterskie:
Budz Bartłomiej, Internetowy system komputerowy do identyfikacji parametrów modeli materiałowych, promotor: Łukasz Rauch

Kochański Karol, Wykorzystanie platformy implementacyjnej Symfony 2.0 w realizacji aplikacji Internetowych wg wzorca projektowego MVC na przykładzie systemu do zarządzania konferencjami i czasopismami naukowymi, promotor: Łukasz Rauch

Zięba Grzegorz, Implementacja algorytmu personalizacji w sytsemie rekomendacji produktów na przykładzie wybranego sklepu internetowego, promotor: Łukasz Rauch

Kucharzyk Marcin, Wykorzystanie Zend Framework jako efektywnego narzędzia tworzenia zaawansowanych aplikacji Internetowych na przykładzie implementacji wielojęzycznego słownika pojęć metalurgicznych, promotor: Łukasz Rauch

Marcin Czesak, Internetowy system wspomagania prowadzenia i oceniania zajęć dydaktycznych, promotor: Łukasz Rauch

Promowane prace inżynierskie::
Rogowski Piotr, Opracowanie projektu systemu Internetowego do projektowania technologii walcowania z wykorzystaniem wybranego frameworku PHP

Bednarski Krzysztof, Implementacja warstwy komunikacji dla obiektowo zorientowanej biblioteki MES oraz aplikacji Internetowych

Sojka Łukasz, Wizualizacja wyników modelowania Statystycznie Podobnych Reprezentatywnych Elementów Objętościowych 3D dla aplikacji Internetowych

Budz Bartłomiej, Implementacja systemu do interaktywnej obsługi map akustycznych z wykorzystaniem technologii internetowych

Karkula Mateusz, Implementacja aplikacji typu Single SignOn dla naukowych serwisów Internetowych

Informacje dodatkowe:

Brak