Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów komputerowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie wzorców projektowych IS1A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym z użyciem ujednoliconego języka modelowania (ang. UML) IS1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi utworzyć projekt systemu komputerowego z użyciem języka modelowania UML oraz języka specyfikacji ograniczeń OCL IS1A_U03 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie mającej na celu przedstawienie projektu informatycznego IS1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie wzorców projektowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym z użyciem ujednoliconego języka modelowania (ang. UML) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi utworzyć projekt systemu komputerowego z użyciem języka modelowania UML oraz języka specyfikacji ograniczeń OCL + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie mającej na celu przedstawienie projektu informatycznego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do zagadnienia analizy i projektowania systemów komputerowych. Modelowanie wymagań

  Widok przypadków użycia: poprawne identyfikowanie aktorów, przypadków użycia i związków pomiędzy nimi. Diagramy oraz opisy przypadków użycia.

  Modelowanie przy użyciu kodu, modelowanie przy użyciu języków nieformalnych oraz formalnych (z przykładem UML). Historia języków modelowania. UML a proces tworzenia oprogramowania.

 2. Modelowanie przepływu czynności w systemie
 3. Modelowanie struktury logicznej systemu

  Identyfikowanie klas, atrybutów, metod, zaznaczanie widoczności. Klasy abstrakcyjne, szablony i interfejsy. Obiekty w systemie. Właściwy dobór związków pomiędzy elementami logicznymi systemu.

 4. SOLID i GRASP
 5. Modelowanie interakcji w systemie

  Uczestnicy, zdarzenia, sygnały, komunikaty.

 6. Harmonogramowanie interakcji oraz tworzenie przeglądowych diagramów interakcji
 7. Widok konstrukcji modelu

  Komponenty, interfejsy komponentu, prezentacja współdziałania komponentów, pakiety i zależności pomiędzy nimi.

 8. Modelowanie stanu obiektów

  Stany, stany złożone, przejścia pomiędzy stanami, zachowania i sygnały.

 9. Modelowanie wdrożenia systemu

  Artefakty, środowiska uruchomieniowe, węzły sprzętowe, komunikacja pomiędzy węzłami oraz specyfikacje wdrożenia.

 10. Wprowadzenie do wzorców projektowych

  Opisywanie, katalogowanie i stosowanie wzorców projektowych. Przykłady.

 11. Wzorce strukturalne
 12. Wzorce kreacyjne

  Uabstrakcyjnienie procesu tworzenia obiektów.

 13. Klasowe wzorce czynnościowe

  Rozdzielanie działań pomiędzy klasy.

 14. Obiektowe wzorce czynnościowe

  Przewaga składania obiektów nad dziedziczeniem.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wprowadzenie. Identyfikowanie aktorów i przypadków użycia

  Zaznaczanie związków pomiędzy aktorami oraz przypadkami użycia. Tworzenie opisu przypadków użycia.

  Środowisko projektowania i jego podstawowa obsługa. Zasady współdziałania w grupach realizujących poszczególne ćwiczenia laboratoryjne.

 2. Tworzenie diagramów modelujących przepływ czynności w systemie
 3. Identyfikowanie klas, obiektów, szablonów i interfejsów w systemie

  Tworzenie diagramów, zaznaczanie związków. Generowanie kodu na podstawie modelu.

 4. Studium dotyczące zasad SOLID i GRASP.
 5. Obrazowanie interakcji zachodzących pomiędzy elementami ukazanymi na diagramach statycznych
 6. Modelowanie przypadków użycia za pomocą przeglądowego diagramu interakcji
 7. Wprowadzenie komponentów do tworzonego projektu

  Modelowanie współpracy komponentów. Podział projektu na pakiety – ukazanie związków pomiędzy pakietami, importowanie oraz używanie pakietów.

 8. Tworzenie diagramów maszyny stanowej
 9. Specyfikowanie wdrożenia systemu
 10. Zastosowania wzorców strukturalnych: adapter, fasada, dekorator i kompozyt
 11. Wzorce strukturalne: most, pełnomocnik i pyłek. Wprowadzenie do wzorców kreacyjnych: wzorzec singleton
 12. Zastosowanie wzorców kreacyjnych: budowniczy, fabryka abstrakcyjna, metoda wytwórcza i prototyp
 13. Wprowadzenie do wzorców czynnościowych: wzorzec strategia oraz klasowe wzorce czynnościowe
 14. Zastosowanie obiektowych wzorców czynnościowych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,45*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,55*ocena z egzaminu

Ocena końcowa może zostać podwyższona o pół stopnia w sytuacji udokumentowanej ponadprzeciętnej aktywności studenta w ramach odbywających się wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Alan Shalloway, James R. Trott, Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe,Wydanie II, Helion, Gliwice 2005
2. Edward Yourdon, Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektanta systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007,
3. Russ Miles, Kim Hamilton, UML 2.0. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2007
4. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiekltowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Architecture and application aspects of multi-agent approach to crisis management : special poster session : a multi-agent model of detection of behavioral anomalies : [summary] / Gabriel ROJEK // W: MSRAS 2004 : monitoring, security and rescue techniques in multiagent systems : international workshop : June 7–9, 2004 Płock, Poland / red. Andrzej Jankowski, Andrzej Skowron, Marcin Szczuka. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki we współpr. z Institute of Decision Process Support, 2004. — S. 173

Problem budowy bazy wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalowych — Problems of knowledge base creation for defection diagnostic system in metal products / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Gabriel ROJEK, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Barbara MAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 6 s. 265–270.

The framework of agent-based negotiation platform for foundries cooperating in supply chain / S. Kluska-Nawarecka, K. REGULSKI, G. ROJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 73–78.

Informacje dodatkowe:

Brak