Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing Internetowy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Drożdż Paweł (pdrozdz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sołek Krzysztof (ksolek@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Drożdż Paweł (pdrozdz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady nowoczesnego zarządzania marketingowego oraz społeczne uwarunkowania IS1A_W12 Egzamin
M_W002 Posiada znajomość podstawowych technik sprzedaży i dystrybucji produktów w Internecie IS1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność samodzielnego projektowania sklepu internetowego IS1A_U08 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić konieczność dokształcania sie w zakresie wiedzy inżynierskiej niezbędnej do opracowywania aplikacji internetowych IS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady nowoczesnego zarządzania marketingowego oraz społeczne uwarunkowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość podstawowych technik sprzedaży i dystrybucji produktów w Internecie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność samodzielnego projektowania sklepu internetowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić konieczność dokształcania sie w zakresie wiedzy inżynierskiej niezbędnej do opracowywania aplikacji internetowych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Istota marketingu internetowego. Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego.
2. Psychologia zachowań konsumentów w Internecie. Psychologia przekazu hipertekstowego.
3. Procesy społeczne w Internecie, a zachowania konsumenckie. Strategie perswazji w Internecie. Mechanizmy zachowań klienta w sklepie internetowym.
4. Strategie marketingu internetowego. Modele biznesu w Internecie. Dostawcy treści. Infomediary. Dostawcy infrastruktury. Platformy e-comerce.
5. Modele satysfakcji i lojalności w marketingu internetowym. Podstawowe cechy komunikacji e-marketingowej.
6. Wydatki na Internet. Szczególne cechy sieci na tle innych mediów.
7. Rola Internetu w marketingu B2C.
8. Wprowadzenie do promocji w Internecie. Pośrednicy w Internecie dezintermediacja i reintermediacia. Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie.
9. Typy reklam internetowych. Rynek reklamy internetowej w Polsce i na świecie. Konsumenci on-line. Internet w firmach. Wydatki na reklamę. E-commerce.
10. Mierniki efektywności. Wyszukiwarki internetowe jako narzędzie marketingu. Strategie cenowe stosowane w Internecie.
11. Produkt i dystrybucja w Internecie. Kanał dystrybucji. Nowe podmioty dystrybucji. Kreowanie nowych produktów. Obsługa klienta. Testowanie nowych rozwiązań. Badania marketingowe z wykorzystaniem Internetu.
12. Strony internetowe jako podstawowe narzędzie marketingu w Internecie. Rola i rodzaje serwisów internetowych. Budowa i funkcjonalność serwisu. Systemy zarządzania treścią (CMS). Zastosowanie technik multimedialnych w marketingu.
13. Popularyzacja i wykorzystanie Internetu w Polsce i na świecie. Użyteczność serwisów internetowych.
14. Zastosowanie Internetu w sferze aktywności obywatelskiej. Koncepcja społeczeństwa sieciowego. Budowanie lojalności w Internecie. Marketing wirusowy.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zaplanowanie treści merytorycznej strony www
2. Zaplanowanie oprawy wizualnej strony www
3. Tworzenie nagłówków, haseł i nazw produktów w sieci
4. Opracowanie projektu graficznego sklepu internetowego oraz procesu zamawiania produktów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony podstawowy wykład z marketingu internetowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Battelle J.: Szukaj Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
2. Frontczak T.: Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Wydawnictwo ONE Press 2006
3. Maciejowski T.: Narzędzia skutecznej promocji w Internecie Wydawnictwo Oficyna Ekonom. 2003
4. Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz: Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydawnictwo ONE Press 2006
5. Paweł Grzesiak: Jak zarabiać w Internecie, Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów, Wydawnictwo ONE Press 02/2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak